ירושלים היא רכוש איראן.

بیت المقدس مال ایران است.

جلسات ضد ایرانی پارلمان عرب، هرچند وقت یکبار تشکیل، و برعلیه قدرت نظام جمهوری اسلامی انتقاد می کنند! ولی آیا میدانند که همه آنها متعلق به ایران هستند؟ و باید برای آینده بهتر، دست از این لجبازی ها بردارند؟ کورش کبیر یا همان فریدون در شاهنامه، در 2600سال پیش، ضحاک را از بیت المقدس بیرون راند! اکنون  نواده های ضحاک، صد سالی است بر فلسطین و اغلب نقاط: ایران بزرگ حکمروایی کنند. اما باید بدانند که: کاوه آهنگر دیگری این ضحاک را، از خاک پهناور ایران بیرون خواهد راند. یعنی  در زمان ما هم، این اتفاق خواهد افتاد و: درفش کاویانی بر سر ضحاک ماردوش، کوبیده خواهد شد و: تمامی ایران بزرگ از: فلسطین تا چین آزاد خواهد شد. مشابهت ضحاک با ولیعهد عربستان بسیار زیاد است: یکی از صفات ضحاک، ماردوش بود! یعنی دو مار از دوشهای او، بیرون آمده بودند و ضحاک، باید هر روز مغز دو جوان ایرانی  را، به مارها می داد تا آرام باشند! ضحاک امروزهم که از نسل همان است، دو مار یعنی صهیونیزم و لیبرالیزم را، باید از مغز جوانان ایرانی سیر کند. (امروز به آن فرارمغزها می گوییم) همانطور که در تاریخ است، پادشاهان ایرانی، شکست خورده بودند و نمی توانستند جواب: این حاکم عرب بدوی را بدهند! ولی مردم کمر همت بستند! کاوه آهنگر از اصفهان پیشقدم شد. قیام کرد و با درفش کاویانی، مردم را هدایت کرد و برعلیه ضحاک شوریدند. سپس به نقل از فردوسی، فریدون نامی از اهالی بابل، راه او را ادامه داد و بر ضحاک پیروز شد، و در بیت المقدس او را شکست داده، اسیر نمود و در کوه دماوند زندانی کرد. ضحاک هم مثل آل سعود، برای خود داستانهای اساطیری درست کرده بود! خود را مقدس  و نامیرا معرفی کرده، ولی عاقبت اسیر شد و در چاهی افکنده شد. سپس همه پهنه جهان، به دست ایرانیان اداره شد و: هخامنشیان و ساسانیان بوجود آمدند. یکبار هم همین موضع اساطیری، در مورد عباسیان تکرار شد: با اینکه هلاکوخان عباسیان را سرنگون کرد، ولی می ترسید خلیفه عباسی را بکشد! لذا خواجه نصیر طوسی گفت: او را در گونی کردند، آنقدر با چوب زدند که بدون خونریزی بمیرد! بعد جسد او را به دجله انداختند، تا مبادا حادثه غیر طبیعی رخ دهد. با کشتن او و با تدبیر ایرانیان، بار دیگر خوارزمشاهیان و سلجوقیان بوجود آمدند، و تا زمان شاه عباس صفوی، جهان زیر نظر ایران بود. قریب صدسال پیش، آل سعود ظهور کرد، دوباره ایران یکپارچگی را از دست داد، اغلب جاسوسان و مزدوران، او را اعلیحضرت خواندند! و خواستار تجزیه هرچه بیشتر ایران شدند. ایران زمان شاه عباس، تبدیل به 192کشور کنونی شد. ابتدا ترکیه و عثمانی را بر علیه: شاه عباس علم کردند، از این اختلاف استفاده کرده، مرکزیت جهان اسلام یعنی مکه و مدینه را، با کشتار وسیع تسخیر نمودند. بعد کشورهای حاشیه ای درست کردند. این روند را بعد از انقلاب اسلامی هم، برای جداکردن بخشهای مختلف از ایران، انجام دادند وچون موفق نشدند، به سراغ عراق و سوریه، لبنان و یمن رفتند. اما آنها بدانند اگر حاکمان ایران هم نخواهند، کاوه و فریدون ها، از نسل پهلوانان پدیدار می شوند و: دوباره ایران بزرگ را، جهانی می کنند و فلسطین را، به آن بر می گردانند.  البته ایران بزرگ، برای کشورهای اروپایی و آمریکایی از روش مهاجرت، یا سیل نیروی انسانی استفاده می کند. با تمام دشمنی هایی که: آمریکا و اروپا از خود نشان می دهند، تعداد مساجد و مراکز در: اروپا و آمریکا خیلی بیشتر از مساجد در: برخی کشورهای اسلامی است. مساجد درکشورهای دیگر، بسیار پر انرژی تر هستند.

Jerusalem is the property of Iran.

Anti-Iranian meetings of the Arab Parliament, although once they are formed, and against the power of the Islamic Republic, criticize! But do they know that they all belong to Iran? And they have to stop this turmoil for a better future? Cyrus the Great, or Fereydoun, in Shahnameh, drove Zohak from Jerusalem 2600 years ago! Now Zahak's descendents are 100 years old on Palestine and most of the places: Great Iran ruled. But they must know: Kaveh will bring another blacksmith from the vast territory of Iran. That is to say, in our time, this will happen, and: the Kaviani's bosom on Zahak Mardash will be smashed, and the whole of Iran will be liberated from: Palestine to China. Zahak's likeness to the crown prince of Saudi Arabia is very high: one of the characteristics of Zahak was Murdoch! Two snakes came out of her showers, and Zahak, every day, had to feed the two Iranian young brains, to the snakes to calm down! Zahak, who is of the same generation, has to go through two brains - Zionism and liberalism - from the Iranian youth's brain. (Today, we say to those runaways) As in history, the Iranian kings have failed and could not answer: give this primitive Arab ruler! But the people of the lower back! Kaveh Blacksmith moved from Isfahan. Resurrected and led the people with the Kaviani barbar, and they fought against Zohak. Then, quoting Ferdowsi, Fereydoun, a name from the Babylonians, continued, and succeeded Zehak, and defeated him in Jerusalem, captured him and imprisoned him on Mount Damavand. Zahak, like Al Saud, had created mythological stories for himself! He introduced himself holy and immortal, but eventually he was captured and thrown into a well. Then the entire world was ruled by Iranians: Achaemenids and Sasanians. Once again, this same mythological position was repeated about the Abbasids: Although Halakukhan overthrew the Abbasids, he was afraid of killing the Abbasid caliph! Therefore, Khajeh Nasir Tusi said: "They sucked him; they fell so hard that he died without blood!" Then his body was thrown into the Tigris, so that an abnormal event would occur. By killing him and by deceiving the Persians, Khwarazmshahids and Seljuks once again emerged, and until the time of Shah Abbas the Safavid, the world was under the control of Iran. Nearly one hundred years ago, Al Saud emerged, regained Iran's unity, often spies and mercenaries called him His Majesty! And: called for further analysis of Iran. Iran, the time of Shah Abbas, became 192 current countries. First, they used the discourse against Shah Abbas, Turkey and the Ottomans, and conquered the centrality of the Muslim world, Mecca and Medina, with massive massacre. Then they created marginalized countries. After the Islamic Revolution, this process was carried out to separate the different parts of Iran, and since they did not succeed, they went to Iraq, Syria, Lebanon and Yemen. But they know that if the rulers of Iran will not be, Kaveh and Fereydouns will emerge from the generations of warriors: they will rebuild the great Iran again, bring it back to Palestine. Of course, the great Iran, for example, uses the immigration method for the European and American countries, or the flood of human resources. With all the hostilities that show America and Europe, the number of mosques and centers in: Europe and the United States is much higher than mosques in: some Islamic countries. Mosques in other countries are much more energetic.

القدس هی ملک لإیران.

إن الاجتماعات المعادیة لإیران للبرلمان العربی، رغم تشکیلها، وضد سلطة الجمهوریة الإسلامیة، تنتقد! ولکن هل یعرفون أنهم جمیعا ینتمون إلى إیران؟ وعلیهم وقف هذا الاضطراب من أجل مستقبل أفضل؟ سایروس الکبیر، أو فریدون، فی شاهنامه، قاد زوهک من القدس قبل 2600 سنة! الآن نسل زهاک 100 سنة على فلسطین ومعظم الأماکن: حکمت إیران العظمى. لکن علیهم أن یعرفوا: سیحضر کافه حدادة أخرى من الأراضی الإیرانیة الشاسعة. وهذا یعنی أنه فی عصرنا، وهذا سوف یحدث: علم الحریة على الضحاک، سیتم ضرب: فإن کل دولة کبرى فلسطین أن یکون حرا فی الصین. مشابه زهاک لولی عهد المملکة العربیة السعودیة مرتفع جدا: واحدة من خصائص زهاک کان مردوخ! جاء اثنان من الثعابین من دشها، وکان زهاک، کل یوم، لإطعام أدمغة الشباب الإیرانیین، إلى الثعابین لتهدئة! على زهاک، الذی هو من نفس الجیل، أن یمر عبر عقولتین - الصهیونیة واللیبرالیة - من دماغ الشباب الإیرانی. (الیوم نقول لهؤلاء الهاربین) کما فی التاریخ، فشل الملوک الإیرانیون ولا یستطیعون الإجابة: أعطوا هذا الحاکم العربی البدائی! ولکن الناس من أسفل الظهر! انتقل کافح حداد من أصفهان. أحیا وقاد الشعب مع بربر کافیانی، وقاتلوا ضد زهاک. زهاک، مثل آل سعود، قد خلق قصص أسطوریة لنفسه! قدم نفسه المقدسة والخالدة، ولکن فی نهایة المطاف تم القبض علیه وألقیت فی بئر. ثم کان کل العالم یحکمه الإیرانیون: الأخمینیین والساسانیین. مرة واحدة فی موقف الأسطوریة، وکرر العباسی: على الرغم من أن هولاکو خان، ومحوها أطاح العباسیون، ولکن یخشى الخلیفة العباسی لقتل! لذلک، قال خاجة ناصر الطوسی: "امتصوه، سقطوا بجد حتى مات دون دماء". ثم ألقیت جثته فی نهر دجلة، بحیث یحدث حدث غیر طبیعی. خطة إیرانیة لقتله، ومرة ​​أخرى جاء الخوارزمیان و السلاجقة، ووقت الشاه عباس، کان العالم تحت إشراف إیران. قبل ما یقرب من مائة عام، ظهر آل سعود، واستعاد وحدة إیران، وغالبا ما جواسیس والمرتزقة دعا له جلالة! ودعت إلى مزید من التحلیل لإیران. أصبحت إیران، وقت الشاه عباس، 192 دولة حالیة. ثم أنشأوا البلدان المهمشة. بعد الثورة الإسلامیة، تم تنفیذ هذه العملیة لفصل أجزاء مختلفة من إیران، وبما أنها لم تنجح، ذهبوا إلى العراق وسوریا ولبنان والیمن. وبطبیعة الحال، فإن إیران العظیمة، على سبیل المثال، تستخدم طریقة الهجرة للبلدان الأوروبیة والأمریکیة، أو الفیضانات من الموارد البشریة. مع کل الأعمال العدائیة التی تظهر أمریکا وأوروبا، وعدد المساجد والمراکز فی: أوروبا والولایات المتحدة أعلى بکثیر من المساجد فی: بعض الدول الإسلامیة. المساجد فی بلدان أخرى هی أکثر نشاطا بکثیر.

Qüds İranın mülkiyyətidir.

İslam Respublikasına qarşı İran anti-ərəb parlament görüşlər tez-tez formalaşır və enerji tənqidi var! Bilirlərmi ki, onların hamısı İrana məxsusdur? Və daha yaxşı bir gələcək üçün bu qarışıqlığı dayandırmaq məcburiyyətində qalırlar? Şahnamə da Cyrus Böyük və ya F, 2600 il əvvəl, Zəhhak Yerusəlimdən qovdu! Bütün Fələstində Zəhhak yüz il nəsli və İranın böyük Ən çox qayda. Ancaq onlar bilməlidirlər: Kaveh, İranın geniş ərazilərindən başqa bir dəmirçi gətirəcək. Bu, bizim zaman, bu baş verəcək ki, deməkdir: Zəhhak barədə Azadlıq bayrağı, döyülmüş olunacaq: Fələstinin bütün əsas ölkə Çinə pulsuz olacaq. Səudiyyə vəliəhd şahzadəsi ilə Zəhhak oxşarlıqlar çox böyükdür: Zəhhak, Mardvsh idi atributlarından biri! duş iki ilan, o çıxdı və Zəhhak, ilan hər gün iki gənc beyin sakit olmaq! Zəhhak Amrvz · Eyni nəsil hm, Sionizm və liberalizm, beyin gənc qidalandırmaq lazımdır iki ilan. , Fars padşahları tarixində olduğu kimi (bu gün insan kapitalına uçuş adlanır) uğursuz və cavab verə bilər: hakim bədəvi ver! Amma aşağı geri xalqı! Kaveh Dəmirçi İsfahandan köçdü. Yaşadıqları adamları Kavianı barbar ilə idarə etdi və Zohak ilə döyüşdilər. Zahak, Al Saud kimi, özü üçün mifoloji hekayələr yaratmışdır! Özünü müqəddəs və ölümsüz göstərdi, amma nəticədə o, tutuldu və bir quyuya atıldı. Bütün dünya İranlılar tərəfindən idarə olundu: Amenemenilər və Sasanilər. Hülagü xan, Abbasilər devirdik silinə olsa da, lakin öldürmək Abbasi xəlifə qorxulan: mifoloji mövqeyi sonra, Abbasilər təkrar! Belə ki, Tusi o qan tökülmədən vəfat o çuval idi, belə ki, döyülmüş dedi Sonra cəsədi Dəcləə atıldı, anormal hadisə baş verəcəkdi. İran plan onu öldürmək və bir daha gəldi Kharazmshahian Səlcuqlu və Şah Abbas vaxt, dünya İranın nəzarəti altında idi. Təxminən yüz il əvvəl, Səudiyyəlilər yenidən tez-tez casusları və pullu, onun əzəmət çağırıb bütövlüyü itirilmiş ortaya! İranın gələcək təhlili üçün çağırış etdi. İran, Şah Abbasın dövrü, 192 ölkəyə çevrildi. Şah Abbas qarşı ilk və Osmanlı Türkiyə geniş məhv əsir, mübahisə və İslam dünyası Məkkə və Mədinə mərkəzi xəbərim yox idi. Sonra marjinal ölkələr yaratdılar. Onlar uğur olmadığı İslam İnqilabından sonra bu proses idi İraq, Suriya, Livan və Yəmən getmək üçün ölkənin müxtəlif yerlərində ayrı-ayrı. Avropa və Amerika immiqrasiya ölkələri, və ya daşqın kadr istifadə üçün böyük. Digər ölkələrdə məscidlər daha çox enerjidir.

 

/ 0 نظر / 18 بازدید