آمانو اشتباه بزرگی کرد

آمانو اشتباه بزرگی کرد

آمانو فکر می کرد که مانند البرادعی

می تواند با گزارش خود باعث شود

 که آمریکا به ایران حمله کند

ولی او نمی داند که ایران سالها

است به آمریکا حمله کرده

و آن را نابود ساخته

و اکنون نفس  های اخر  را می کشد

و مردم آمریکا در این زمستان سخت هم

دست از سرنگونی بانکها نخواهند کشید

Amano was a big mistake
Amano think that such ElBaradei
The report can be
  That America will attack Iran
But he knows that for years Iran
America is attacked
It destroyed
And now takes the last breath
America and the people in the winter time
The fall of the banks did not

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید