صدای آمریکاخفه خون گرفته، زیرا همایش بزرگ سی میلیونی اربعین را، ندیند

گینس مرده و: بی بی سی کور شده!

 صدای آمریکا هم خفه خون گرفته، زیرا همایش بزرگ سی میلیونی اربعین را، ندیند و گزارشی ندادند. آنهاییکه برای یک تجمع توهمی! خبرها می سازند و: زندانی و کشته برایش درست می کنند، چرا اینهمه جمعیت را نمی بینند؟ خداوند در قران فرموده که: کفار کسانی هستند که چشم دارند، ولی نمی بینند! گوش دارند ولی نمی شنوند، مغز دارند ولی نمی فهمند. آنها به خود زحمت نمی دهند حتی بپرسند: این جمعیت فعال از تمامی کشور های جهان، چرا اینقدر علاقه به راهپیمایی اربعین دارند؟ همه میدانند: تهیه غذا مهمترین هزینه زندگی است، اگر این غذا برای سی میلیون، در طول دو ماه باشد، چه هزینه ای می شود. از خود نمی پرسند: اینهمه هزینه چگونه تامین می شود؟ این تازه بخشی از هزینه زائرین امام حسین ع است، که معمولا از اول محرم هرسال، آغاز و تا پایان ماه صفر یعنی: 60روز کامل ادامه دارد. بخش دیگر، برپا کردن چادر و خیمه گاه، برای اسکان این زائران است. مجموعه این کمپ ها قابل شمارش است، ولی کسی این کار را نکرده است. حالا اگر این کمپ ها برای فساد بود! آمار آن را همه دقیق می دانستند. ما با یک آمار سرانگشتی، برای اسکان 30میلیون نفر، با ظرفیت متوسط هر چادر 20نفر، نیاز به 2میلیون چادر داریم! تا برای اسکان زائران و کارکنان: هرکمپ استفاده شود، این تعداد در هیچ کجای دنیا نیست، اما گینس و مسئولان این کتاب مرده اند! چون هیچ صدایی از انها شنیده نشد. امسال بیشتر از سال های قبل هم، مردم شرکت کردند مخصوصا اینکه: راه های شمالی و غربی کربلا هم، امن شده بود و مردم از: سوریه و ترکیه هم پیاده روی را انجام می دادند. این پیاده روی در 5هزار کیلومتر، بالاترین و بهترین ارقام را ارائه داده، ولی بی بی سی کرولال شده! چونکه اگر دونفر همجنسگرا، در خیابان ببیند آن را دوهزار نفر می نویسد! اما این سی میلیون را با هزاران: کیلومتر امکانات و نیروی انسانی ندیده است! و خبرنگاران خود را از گزارش آن منع کرده، و گزارشهای آنها را سانسور نموده است. آزار کارکنان بی بی سی در این خصوص هم، هیچ جایی منعکس نشده! علاوه بر آنان که پیاده می رفتند، تعداد زیادی هم با وسیله شخصی، اعزام شدند و بخشی نیز با وسائل دولتی، اما بخش اعظمی از حمل و نقل عمومی استفاده کردند: که اگر 5هزارکیلومتر مسیر را، در سی میلیون نفر ضرب کنیم! بالاتر از بودجه عراق و ایران می شود. اما رادیو آمریکا نیز کور وکر شده! و مانند رادیو آلمان کرولال است. اگر هزینه حمل هر نفر در هر کیلومتر را، هزار ریال ایرانی بدانیم، هزاران میلیارد ریال، قریب به50 میلیارد دلار فقط در آمد رانندگان، از این جمعیت می باشد. در آمد ایران و سوریه و ترکیه، برای صدور آب معدنی! در آمد فروشندگان عراقی هم، به راحتی از میلیارد ها دلار بالا می زند. اگر هر نفر در روز ده لیتر آب  یکبار مصرف میل کند، روزانه به سیصد میلیون و: در 60 روز به 180میلیون بطر آب معدنی، نیاز بوده که اگر هر 2بطر را یک دلار فرض کنیم، 90میلیون دلار فقط :آب نوشیدنی مصرف شده است. اگر مصارف دیگر از قبیل پخت و پز، استحمام و دستشویی و شستشو را هم اضافه کنیم، اقیانوس هند را به کربلا برده اند! اگر کتاب گینس زنده بود! فقط اضافه وزن کربلا را، در این چند روز حساب می کرد، بالاترین رکورد می شد! سی میلیون از سراسر جهان، با موادغذایی وامکانات مورد نیاز شخصی، و اسکان، وارد کربلا شده اند! وزن هرنفر سه برابر یعنی 200کیلو هم باشد، شش میلیون تن به وزن کربلا اضافه شده! که این در گردش زمین و محور آن هم، اثر می گذارد حالا چرا در گینس و بی بی سی اثر نگذاشته ؟ از خباثت آنها است.

Guinness Dead and: The BBC Is Blind!

 The Voice of America has taken a sting of blood, because they did not hear the report of the big summit of Army 30 million. Those for an illogical gathering! They make the news and: make prisoners and dead for him, why do not they see the whole crowd? Allah has said in the Qur'an that: Infidels are those who have eyes, but they do not see! They listen, but they do not hear, they have a brain but do not understand. They do not bother to even ask: This is an active crowd of all the countries of the world, why are they so interested in the Arbaeen rally? Everyone knows: Food is the most important cost of living, if this meal costs for thirty million over two months. They do not ask themselves: How much does it cost? This is just a part of the cost of the pilgrims of Imam Hussein, which is usually from the beginning of Muharram every year, and until the end of the month zero: 60 days full. The other part is the installation of tents and tents to accommodate these pilgrims. The complex of these camps is counted, but nobody has done so. Now if these camps were for corruption! The statistics were all accurate. We need 2 million tents with a thumbnail index of 30 million people, with an average capacity of 20 tents each. To accommodate pilgrims and staff: Each pump is used, this number is not anywhere in the world, but Guinness and the authorities are dead! Because no sound was heard from them. This year more than a year ago, people participated, especially: the northern and western roads of Karbala were also secure, and the people from Syria and Turkey were walking. The 5,000-km-long walk offers the highest and best numbers, but the BBC has become cool! Because if two gay lesbians see the street, it writes about two thousand people! But this is not thirty million with thousands: kilometers of human resources and facilities! And forbade journalists from reporting it and censored their reports. The BBC's harassment in this regard is also not reflected anywhere! In addition to those who walked, a large number were deployed by personal means, and partly by public means, but used a large part of public transport: if we multiplied by 5,000 kilometers of the route, we multiplied by thirty million! Above the budget of Iraq : and Iran. But American radio is also blind! And like the German radio is Carville. If the cost of carrying per person per kilometer is 1,000 Iranian Rails’, then this is the population of thousands of riyals, almost $ 50 billion in motorists only. Iran and Syria and Turkey came to the discharge of mineral water! The income of Iraqi vendors is also easily rising from billions of dollars. If every person consumes 10 liters of water per day, he or she will need 300 million daily, and in 180 days 60 million dollars of mineral water, if you want to assume that the two buckets are worth a dollar, then 90 million dollars are just: drinking water is consumed. If we add other uses, such as cooking, bathing and washing and washing, we have taken the Indian Ocean to Karbala! If Guinness Book was alive! Only the overweight of Karbala, in these few days, would be the highest record! Thirty million people from all over the world have come to Karbala with food and personal requisitions and accommodation. The weight of Hannover is three times that of 200 kilos, and six million tons of Karbala weighs! Which affects the circulation of the earth and its axis, why has it not been affected by Guinness & the BBC? It is their idleness.

غینیس المیت و: بی بی سی هو مکفوفین!

 وصوت صوت أمریکا لدغة الدم لأنها لم تسمع تقریر القمة الکبیرة للجیش 30 ملیون. تلک لتجمع غیر منطقی! إنهم یصنعون الأخبار ویجعلون السجناء والموتى له، لماذا لا یرون هذا الحشد؟ قال الله فی القرآن أن: الکفار هم الذین لدیهم عیون، لکنهم لا یرون! یستمعون، ولکنهم لا یسمعون، لدیهم الدماغ ولکن لا یفهمون. انهم لا یکلف نفسه عناء حتى یسأل: هذا هو حشد نشط من جمیع دول العالم، لماذا هم مهتمون جدا فی تجمع أربعین؟ الجمیع یعرف: الغذاء هو أهم تکلفة المعیشة، وإذا کانت هذه التکالیف وجبة لمدة ثلاثین ملیون على مدى شهرین. انهم لا یسألون أنفسهم: کم یکلف؟ هذا مجرد جزء من تکلفة حجاج الإمام الحسین، وهو عادة من بدایة المحرم کل عام، وحتى نهایة الشهر صفر: 60 یوما کاملة. الجزء الآخر هو ترکیب الخیام والخیام لاستیعاب هؤلاء الحجاج. یتم حساب مجمع هذه المخیمات، ولکن لم یفعل أحد ذلک. الآن إذا کانت هذه المخیمات للفساد! وکانت الإحصاءات دقیقة. نحن بحاجة إلى ملیونی خیمة مع مؤشر مصغر ل 30 ملیون شخص، بمعدل قدرة 20 خیمة لکل منهما. لاستیعاب الحجاج والموظفین: یتم استخدام کل مضخة، وهذا الرقم لیس فی أی مکان فی العالم، ولکن غینیس والمسؤولین من هذا الکتاب میت! لأنه لم یسمع صوت منهم. هذا العام منذ أکثر من عام، وشارک الناس، وخاصة: الطرق الشمالیة والغربیة من کربلاء کانت أیضا آمنة، والناس من سوریا وترکیا کانوا یسیرون. المشی لمسافة 5000 کم یقدم أعلى وأفضل الأرقام، ولکن بی بی سی أصبح باردا! لأنه إذا اثنین مثلیات مثلی الجنس انظر الشارع، فإنه یکتب حوالی ألفی شخص! ولکن هذا لیس ثلاثین ملیون مع الآلاف: کیلومتر من الموارد البشریة والمرافق! ومنعوا الصحفیین من الإبلاغ عنها وراقبوا تقاریرهم. کما أن مضایقة هیئة الإذاعة البریطانیة فی هذا الصدد لا تنعکس فی أی مکان! بالإضافة إلى أولئک الذین ساروا، تم نشر عدد کبیر بالوسائل الشخصیة، وجزئیا بالوسائل العامة، ولکن استخدمت جزءا کبیرا من وسائل النقل العام: إذا ضربنا بطول 5000 کیلومتر من الطریق، ضربنا ثلاثین ملیون! فوق میزانیة العراق وإیران. ولکن الإذاعة الأمریکیة هی أیضا أعمى! ومثل الرادیو الألمانی هو کرایل. إذا کانت تکلفة حمل الفرد الواحد لکل کیلومتر هی 1000 ریال إیرانی، فهذا هو عدد سکان الآلاف من الریال، ما یقرب من 50 ملیار دولار من سائقی السیارات فقط. وجاءت إیران وسوریا وترکیا لتصریف المیاه المعدنیة! کما أن إیرادات البائعین العراقیین ترتفع بسهولة من ملیارات الدولارات. وإذا کان کل شخص یستهلک 10 لترات من المیاه یومیا، فإنه یحتاج 300 ملیون یومیا، وفی 180 یوما 60 ملیون دولار من المیاه المعدنیة، إذا کنت ترید أن نفترض أن کل بطاقتین تبلغ قیمتها ملیار دولار، لن ینفق سوى 90 ملیون دولار على میاه الشرب. إذا أضفنا استخدامات أخرى، مثل الطهی والاستحمام والغسیل والغسیل، فقد أخذنا المحیط الهندی إلى کربلاء! إذا کان کتاب غینیس على قید الحیاة! فقط زیادة الوزن فی کربلاء، فی هذه الأیام القلیلة، سیکون أعلى سجل! وقد وصل 30 ملیون شخص من جمیع أنحاء العالم إلى کربلاء مع الطعام والشخصیة طلبات والإقامة. وزن هانوفر هو ثلاث مرات من 200 کیلوغراما، ویزن ستة ملایین طن من کربلاء! الذی یؤثر على تداول الأرض ومحورها، لماذا لم تتأثر غینیس و بی بی سی؟ فمن کسلهم.

Guinness Ölü Və: BBC Blind!

 Amerikanın Səsi Amerikanın 30 milyonluq böyük zirvə toplantısının hesabatını eşitmədiyi üçün bir qan qanı çəkdi. Mantıksız bir yığıncaq edənlər! Onlar xəbər verirlər və məhbusları öldürürlər və ona görə ölürlər, niyə bütövlüyü görmürlər? Allah Quranda belə buyurmuşdur: Cəhənnəm gözləri olanlardır, lakin görmürlər! Dinləyirlər amma eşitmirlər, bir beyin var ancaq anlamırlar. Onlar hətta sual vermək üçün narahat deyil: Bu, dünyanın bütün ölkələrinin aktiv kütləsi, nə üçün Arbaeen mitinqində bu qədər maraqlıdır? Hər kəs bilir ki: bu yemək iki ay ərzində otuz milyona başa gəlirsə, ən çox yaşamaq yaşayış xərcidir. Özlərinə soruşurlar: Nə qədər başa gəlir? Digər tərəf isə bu zəvvarların yerləşdirilməsi üçün çadır və çadırların qurulmasıdır. Bu düşərgələrin kompleksi sayılır, lakin heç kim bunu etməyib. İndi bu düşərgələr korrupsiya üçün idi! Statistika dəqiq idi. 30 milyon nəfərlik kiçik bir göstərici olan 2 milyon çadıra ehtiyacımız var, bunlardan hər biri orta hesabla 20 çadır. Çünki onlardan heç bir səs eşidilmədi. 5000 km uzunluğundakı yürüyüş ən yüksək və ən yaxşı nömrələri təqdim edir, lakin BBC gözəl hala gəldi! Çünki iki gay lezbiyen küçəyə baxırsa, təxminən iki min adam yazır! Ancaq bu minlərlə ilə otuz milyon deyil: kilometr insan qaynaqları və qurğuları! Jurnalistlər hesabat vermiş və hesabatlarını senzura etmişlər. BBC-nin bu mövzuda təcavüz etdiyi bir yer də əksinə deyil! İraq və İranın büdcəsindən üstündür. Amma Amerika radiosu da kordur! Və Alman radiosu kimi Craille. İran və Suriya və Türkiyə mineral suyun axmasına gəldi! İraqlı satıcıların gəlirləri də milyardlarla dollarla asanlıqla artır. içməli su istehlak: birdəfəlik su on litr hər hansı bir adam mineral su 180 milyon şüşə 60 gün üç milyon gündəlik yemək varsa, heç bir 2 şüşə bir dollar güman əgər, 90 milyon dollar yalnız tələb edir. Pişik, çimmək və yuyulma və yuyulma kimi digər istifadəni də əlavə etsək, Hind okeanını Kərbəla'ya aparırıq! Guinness Kitabının canlı olmasına baxmayaraq! Yalnız bir neçə gün içində Kərbəla'nın kilolu olması ən yüksək rekordu olacaq! Dünyanın hər yerindən 30 milyon insan Kərbəla'ya ərzaq və fərdi tələblər və yaşayış ilə gəlmişdir. Hannoverin çəkisi üç dəfədən 200 kilo, Kərbəlada 6 milyon ton ağırlığında! Yerin və onun oxunun tirajını təsir edən səbəb nə üçün Guinness və BBC-dən təsirlənməmişdir? Bu onların boşluqlarıdır.

 

/ 0 نظر / 22 بازدید