زحمت زیادی کشیده می شود ولی، حوادث آن را از بین می برد.

در حالیکه کاری نمی توانسته بکند! و برعکس کارهای کوچکی هست که: از تاریخ هم بزرگتر می شود. مانند خانه خشتی فاطمه س، که محقر بود ولی، تاریخ سازان بزرگی را تربیت کرد. به همین دلیل است که ارزیابی آن، بسیار مشکل و دقیق است. البته اگر هدف کار خدایی باشد، از هرطرف باشد مفید است. مثلا کسی که یک عمر گناهکار است، توبه می کند آن را جبران می کند. برعکس هم، کسی که عمری کار مفید انجام می دهد! ولی با یک گناه همه آنها را می سوزاند. افرادیکه از مال حرام و: دزدی و سرقت و اختلاس، ثروت اندوزی می کنند: معمولا دارای فرزندانی می شوند که: یک شبه همه آنها را به باد می دهد! یک نمونه ارزیابی کار را توجه کنید: در ایران ادعا می شود که تعطیلات زیاد است. ولی میبینیم ثروت ایرانیان بیشتر و: رفاه آنان فراوانتر می گردد! زیرا ایرانیان ظاهرا به تعطیلات می روند، ولی کار و تحصیل تعطیل نمی شود. بجای صنایع سخت، صنایع نرم رونق پیدا می کند: براثر تعطیلات در ایران، مردم بلافاصله راهی زادگاه خود می شوند. این امر ابتدا رسیدگی به: تعمیرات وسائط نقلیه و: سپس تهیه وسائل لازم و خوراکی ها می انجامد! که خود نیاز به دانش و بودجه دارد و: تقاضا را در کشور بالا می برد. با رفتن به زادگاه، اقتصاد آنجا تقویت می شود! زیرا علاوه بر اینکه امکانات جدیدی، از شهر به آنجا منتقل می شود، معمولا خرید هایی هم در زادگاه انجام می گیرد. که به افزایش نقدینگی و یا: سرعت گردش کالا ها کمک می کند. علاوه برانتقال تکنولوژی و امکانات، از نظر علمی و روحی و روانی هم موثر است. زیرا مردم زادگاه، سعی می کنند مهمان نواز باشند، و مهمانان، کوشش دارند سخاوت مند باشند. به بهانه کادویی یا سوغاتی و چشم روشنی، دارایی های روستاییان و: در نهایت دارایی زادگاه خود را، افزایش می دهند. بنابر این اقتصاد نه تنها تعطیل نمیشود، بلکه فعالتر هم می شود. بجای صنعت فرشبافی و مشابه، صنعت گردشگری توسعه می یابد. با این مثال ساده میشود گفت: انسان ها در تعطیلات هم میتوانند: تولید کننده باشند و بر: ثروت و در امد خود و درنهایت، ثروت کشور تاثیر مثبت داشته باشند. یعنی مغازه دار در طول هفته کاری ندارد، ولی شب تعطیلات ناگهان همه: اجناس آن فروش می رود. میتوان گفت 4یا 5ساعت کار مفید، در طول هفته برای فروشنده، جواب همه درآمد ها و هزینه هایش را می دهد. برخلاف فروشگاههای بزرگ، که کار شبانه روزی هم جواب سود: مورد انتظار آنها را نمی دهد. به همین جهت مثلا در ژاپن که ادعا می کنند: کار ها سخت و اشخاص ممکن است: براثر پرکاری در دنیا، رتبه اول را به دست آورند. اما اینهمه کار برای چیست؟ نتیجه آن سردرگمی مسئولان ژاپنی، و رشد منفی اقتصاد آن می باشد. و خستگی مفرط کارگران را به دنبال دارد. انسان عصر ماشین که نمی داند: لذت چیست و یا نمی تواند: از زندگی لذت ببرد. لذا در اسلام گفته شده که 24ساعت روزانه خود را، سه قسمت کنید: قسمتی به کار و قسمتی به استراحت، و قسمتی هم به خواب اختصاص دهید. زیرا زیاد کارکردن افراط و: کم کار کردن، تفریط محسوب می شود.  

Work in the Quran

In the Qur'an, every one's achievement, only through diligence: self-defined: But this has the same conditions: it is precise, that is, based on knowledge and knowledge that those who work are based on: faith and science, the result of that work is also fruitful. It does not matter much and it does not matter. Because there are a lot of things: a lot of work is being done, but the wind, earthquake or other events, at the same time, eliminates it. An example is a Quranic verse between two brothers: they both cultivate, but cultivate one, winds while it cannot do anything! And on the contrary, there are small things that grow older than history. Like the Fatemeh Sq. House, which was modest, it raised great historians. That is why its evaluation is very difficult and precise. Of course, if the purpose of God's work is to be useful from each side. For example, a person who is a sinner is repentant, it compensates for it. On the contrary, someone who has a good time doing a good job! But with a sin, they burn all of them. People who are forbidden from the property: robbery and robbery and embezzlement: They usually have children: they overwhelm them all overnight! Note an example of job appraisal: Iran claims that there are many holidays. But we see more wealth for Iranians and their welfare is more abundant! Because the Iranians seem to go on vacation, but work and education are not closed. Instead of hard-working industries, soft industries will thrive: due to holidays in Iran, people immediately get to their hometown. This will first deal with: vehicle repairs and then provide the necessary supplies and food! Which itself needs knowledge and budget and: raises demand in the country. Going home, the economy is boosted! Because,in addition to the fact that new facilities are transported from the city, shopping is usually done in the hometown. Which increases liquidity or: helps speed the movement of goods. In addition to the transfer of technology and facilities, it is also scientifically and mentally effective. Because: the people of the hometown try to be hospitable, and guests try to be generous. Under the pretext of candy or souvenirs and the bright eyes, the property of the villagers and: ultimately increase the assets of their hometown. Therefore, the economy is not only not shut down; it is also becoming more active. Instead of a carpet industry, the tourism industry is developing. With this example, it's easy to say: People on holiday can also: be productive and have a positive impact on: wealth and on their own, and ultimately, the wealth of the country. That is, the shopkeeper does not work during the week, but the night's holiday all of a sudden: the goods are sold. It can be said that 4 or 5 hours of useful work, during the week for the seller, answers all the revenue and expenses. Contrary to large stores, which do not respond to the benefits of boarding, they do not expect them. So, for example, in Japan, which: claims that hard work and people are possible to gain first place in the world through the prolific world. But what's all this for? The result is the confusion of Japanese officials, and the negative growth of its economy. And: excessive fatigue of workers. The man of the age of the car who does not know: whether it is pleasure or not: to enjoy life. Therefore, in Islam, it is said that you have three parts of your daily 24-hour period: part-time work, part-time rest, and part-time sleep. Because Extreme Extreme Extreme Work: Working Low is a Being.

العمل فی القرآن الکریم

فی القرآن، إنجاز کل واحد، فقط من خلال الاجتهاد: تحدید الذات: ولکن هذا له نفس الشروط: فهو دقیق، استنادا إلى المعرفة والمعرفة، أن أولئک الذین یعملون یقومون على: الإیمان والعلوم، فإن نتیجة ذلک العمل مثمرة أیضا. لا یهم کثیرا ولا یهم. لأن هناک الکثیر من الأشیاء: الکثیر من العمل هو القیام به، ولکن الریاح والزلازل أو غیرها من الأحداث، فی نفس الوقت، یلغی ذلک. ومثال على ذلک هو الآیة القرآنیة بین شقیقین: کلاهما یزرعان، ولکن یزرعان ریحا بینما لا یستطیعان فعل أی شیء! وعلى العکس من ذلک، هناک أشیاء صغیرة تزداد سنا من التاریخ. مثل بیت فاطمة، الذی کان متواضعا، أثار مؤرخین عظیمین. وهذا هو السبب فی أن تقییمه صعب ودقیق للغایة. وبطبیعة الحال، إذا کان الغرض من عمل الله هو أن تکون مفیدة من کل جانب. على سبیل المثال، الشخص الذی هو الخاطئ هو التائب، فإنه یعوض عن ذلک. على العکس من ذلک، شخص لدیه وقتا طیبا القیام بعمل جید! ولکن مع الخطیئة، فإنها تحرق کل منهم. الناس المحرومین من الممتلکات: السرقة والسرقة والاختلاس: عادة ما یکون الأطفال: أنها تطغى علیهم جمیعا بین عشیة وضحاها! لاحظ مثالا على تقییم الوظائف: تدعی إیران أن هناک العدید من العطلات. لکننا نرى المزید من الثروة للإیرانیین ورفاههم أکثر وفرة! لأن الإیرانیین یبدو أن یذهب فی إجازة، ولکن العمل والتعلیم لیست مغلقة. وبدلا من الصناعات الشاقة، سوف تزدهر الصناعات الناعمة: بسبب العطل فی إیران، یصل الناس فورا إلى مسقط رأسهم. هذا سوف یتعامل أولا مع: إصلاح المرکبات ومن ثم توفیر الإمدادات اللازمة والغذاء! التی تحتاج نفسها المعرفة والمیزانیة و: یثیر الطلب فی البلاد. الذهاب إلى الوطن، وتعزز الاقتصاد! لأنه، بالإضافة إلى حقیقة أن المرافق الجدیدة یتم نقلها من المدینة، وعادة ما یتم التسوق فی مسقط رأسه. مما یزید من السیولة أو: یساعد على سرعة حرکة البضائع. وبالإضافة إلى نقل التکنولوجیا والمرافق، فإنه فعال أیضا علمیا وعقلیا. لأن الناس من مسقط تحاول أن تکون مضیاف، والضیوف فی محاولة لتکون سخیة. تحت ذریعة الحلوى أو الهدایا التذکاریة والعیون الساطعة، وممتلکات القرویین و: فی نهایة المطاف زیادة أصول مسقط رأسهم. ولذلک، فإن الاقتصاد لیس فقط لا تغلق، بل أصبحت أیضا أکثر نشاطا. وبدلا من صناعة السجاد، تتطور صناعة السیاحة. مع هذا المثال، فإنه من السهل القول: الناس فی عطلة یمکن أیضا: تکون منتجة ویکون لها تأثیر إیجابی على: الثروة ومن تلقاء نفسها، وفی نهایة المطاف، ثروة البلاد. وهذا هو، صاحب متجر لا یعمل خلال الأسبوع، ولکن عطلة لیلة فجأة: یتم بیع البضائع. ویمکن القول أن 4 أو 5 ساعات من العمل المفید، خلال الأسبوع للبائع، یجیب على جمیع الإیرادات والنفقات. على عکس المتاجر الکبیرة، حیث لا یستجیب الصعود إلى الفوائد التی یتوقعونها. لذلک، على سبیل المثال، فی الیابان، التی تدعی أن العمل الشاق والناس یمکن: الحصول على المرکز الأول فی العالم من خلال الانتشار. ولکن ما هو کل هذا؟ والنتیجة هی الخلط بین المسؤولین الیابانیین، والنمو السلبی لاقتصادها. والإرهاق المفرط للعمال. رجل من عمر السیارة الذی لا یعرف: سواء کان من دواعی سروری أم لا: التمتع بالحیاة. لذلک، فی الإسلام، ویقال أن لدیک ثلاثة أجزاء من حیاتک الیومیة 24 ساعة: العمل بدوام جزئی، وجزء من الوقت بقیة، والنوم بدوام جزئی. لأن المتطرفة المتطرفة المتطرفة العمل: العمل منخفضة هو الوجود.

Quranda işləyirik

Quranda hər kəsin müvəffəqiyyəti yalnız səylədir: özünü müəyyənləşdirir: Amma eyni şərtlər var: dəqiq, yəni bilik və biliklərə əsaslanaraq, əsası əsasında işləyənlər: iman və elm, bu işin nəticəsi də məhsuldardır. Bu çox əhəmiyyətli deyil və əhəmiyyəti yoxdur. Çünki çox şey var: çox işlər görülür, amma külək, zəlzələ və ya digər hadisələr eyni zamanda onu aradan qaldırır. Bir nümunə iki qardaş arasındakı bir ayədir: onlar həm də inkişaf edir, amma bir şey edə bilmədikləri zaman küləkləri yetişdirirlər! Əksinə, tarixdən daha böyük olan kiçik şeylər var. Həddindən artıq təfərrüatlı olan Fatemeh Sq. Evi kimi böyük tarixçilər də qaldırdı. Buna görə qiymətləndirmə çox çətin və dəqiqdir. Əlbəttə, əgər Allahın işinin məqsədi hər tərəfdən faydalı olarsa. Məsələn, günahkar olan bir kişi tövbə edir, bunun əvəzini ödəyir. Əksinə yaxşı bir iş görən kimsə yaxşı bir iş görür! Ancaq günahla birlikdə hamısını yandırırlar. Əmlakdan qadağan insanlar: soyğunçuluq, soyğunçuluq və oğurluq: Onlar adətən uşaqları var: gecəni hamısını yıxırlar! İş qiymətləndirməsinə nümunə göstərin: İran bir çox tətil olduğunu iddia edir. Amma biz İranlılar üçün daha çox sərvət görürük və onların rifahı daha çoxdur! İranlılar tətilə çıxırlar, amma iş və təhsil bağlanmır. Ağır işləyən sənayenin əvəzinə, yumşaq sənayelər inkişaf edəcək: İranda tətillər səbəbiylə insanlar dərhal məmləkətlərinə gedirlər. Bu, ilk növbədə, avtomobilin təmiri və sonra lazımi təchizat və ərzaq təmin edəcəkdir! Hansı özü bilik və büdcəyə ehtiyacı var və: ölkədə tələbatı artırır. Evə gedirik, iqtisadiyyat güclənir! Çünki yeni obyektlərin şəhərdən nəql edilməsi ilə yanaşı, alış-veriş də adətən məmləkətdə aparılır. Likvidliyi artıran və ya: malların hərəkətini sürətləndirməyə kömək edir. Texnologiya və qurğuların köçürülməsi ilə yanaşı, elmi və psixi cəhətdən də effektivdir. Çünki məmləkət xalqı qonaqpərvər olmağa çalışır və qonaqlar səxavətli olmağa çalışırlar. Şirniyyat və ya suvenirlər və parlaq gözlər bəhanəsi ilə kəndlilərin mülkiyyəti və nəticədə məmləkətinin aktivlərini artırır. Buna görə də iqtisadiyyat təkcə bağlanılmayıb, daha da aktivləşir. Bir xalça sənayesinin yerinə turizm sənayesi inkişaf edir. Bu nümunə ilə demək olar ki, tətil edənlər də ola bilər: məhsuldar və müsbət təsir göstərəcək: sərvət, öz başına və nəticədə, ölkənin zənginliyi. Yəni, mağaza işçisi həftə ərzində işləmir, ancaq birdən gecə tətili: mal satılır. Deyə bilərəm ki, 4 və ya 5 saat faydalı işin, satıcı üçün həftənin bütün gəlir və xərclərinə cavab verir. İnternette gözlənilən faydalara cavab verməyən böyük mağazaların əksinə. Beləliklə, məsələn, Yaponiyada, ağır iş və insanlar ola bilər ki, iddia edirlər: dünyada yayılması ilə dünyada birinci yeri qazanmaq. Amma bunların hamısı nədir? Nəticədə Yapon rəsmilərinin qarışıqlığı və iqtisadiyyatının mənfi inkişafı var. Və işçilərin həddindən artıq yorğunluqları. Həyatından zövq almaq və ya sevməmək - bilməyən avtomobilin yaşı olan adam. Buna görə, İslamda, gündəlik 24 saatlıq müddətinizin üç hissəsi var: part-time iş, part-time istirahət və part-time yuxu. Extreme Extreme Extreme Work: İşə Düşük bir Varlıq olduğunda

/ 1 نظر / 20 بازدید
فیس بوک ایرانیان

با سلام خدمت شما وبلاگ نویس محترم انصافا وبلاگ زیبایی دارین.این رو جدی میگم... امیدوارم موفق باشین.خوشحال میشم از سایت ما هم دیدار کنید