. وبجای پناه بردن به خدا، به سیگار پناه می برند

خود آزاری و دیگر آزاری

در قانون حمایت از حیوانات پیش بینی شده که: آزار حیوانات جرم محسوب شود، ولی تا کنون کسی خود آزاری را جرم محسوب نکرده! شاید به این دلیل که: جان آدم ها ارزشی ندارد که: راجع به آن قانونی نوشته شود! شاید هم به خاطر همین بی قانونی، خود آزاری صورت می گیرد. مثلا شخص می بیند اگر حیوانی را ازار دهد، با انجمن حمایت از حیوانات روبرو می شود، یا اگر کودکی را آزار دهد، با قانون مواجه هست! لذا می بیند بی صاحب تر از همه، خودش است! لذا دست به خودکشی می زند و یا: وقتی می بیند نمی تواند ازدواج کند، خود ارضایی می کند. البته در اسلام برای همه اینها قواعد و قانون است، این قوانین بر سه بخش است: ارتباط با خدا، ارتباط با مردم، ارتباط با خود! که حق الله و حق الناس و حق النفس گفته می شود. امام سجاد ع در رساله خود، به بسیاری از این حقوق پرداخته است. مردم آزاری یا خود آزاری، از نظر اسلام عدم رعایت این حقوق می باشد. لذا حق پدر بر فرزند: نام نیکو نهادن است، پس اگر پدری برای فرزندش، نام خجالت آوری انتخاب کند، فرزند او همیشه از این نام آزار می بیند! این امر مصداق فرزند آزاری است. امام رضا ع می فرماید: دو نفر همیشه بیمار هستند: یکی آنکه باید پرهیز کند، نمی کند! و دیگری آنکه نباید پرهیز کند، ولی پرهیز می کند و: برخی غذا ها را نمی خورد! این مصداق بارز خود آزاری است. طبیعی است کسی که باید پرهیز کند، با اینکه برخی غذاها را نمی خورد، این امر خود آزاری محسوب نمی شود، بلکه مدیریت خویشتن خویش است و: درواقع خود را درمان می کند. لذا روزه گرفتن که به دستور خدا است، و پرهیز از خوردن غذا، در طول روز می باشد، خود درمانی است نه خود آزاری. متاسفانه غربی ها به سرکردگی صهیونیست ها، در ادامه معکوس جلوه دادن: همه احکام اسلامی، در این زمینه هم، مردم را به اشتباه انداخته اند. ازدواج امری واجب است، ولی آنها با ایجاد روسپی خانه ها، نیاز جنسی افراد را، در بازار آزاد برطرف می کنند! تا تشکیل خانواده بی اهمیت شود. ایجاد مصنوعات سکسی، تولید و انتشار صور قبیحه، راه اندازی ماهواره های ضد اخلاقی، همه در این راستا است که: جوانان را به خود ارضایی معتاد نمایند. این مصداق مهم خود ازاری است: زیرا که درسنین بلوغ، که دختر و پسر آماده می شوند که : مسئولیت زندگی مشترک را قبول کنند، و در دوران جوانی، از یکدیگر لذت حلال ببرند، با تربیت ماهواره ها که غالبا: بودجه آن از سوی آل سعود یهودی تامین می شود. در گوشه پستوها خزیده، و با خود ور می روند. بعد از مدتی هم قادر به ترک آن نمی شوند. لذا از نظر روانی حتی ازدواج هم بکنند، تحمل یک نفر دیگر، در خلوت زندگی شان، که به آن عادت کرده اند، مشکل شده و به سرعت: به طلاق می انجامد. غیر از مسائل خود آزاری جنسی، در همه زمینه ها این تربیت غلط، تعبیر علمی شده! و به خورد کودکان داده می شود: که سند 2030در مورد آموزش و تربیت، در همین راستا است: تا کودکان را در نظم نوینی تربیت کند، که اثری از تربیت دینی و: دستورات الهی در ان نباشد. کودکانی که بجای حضور درکلاس و: تمرین جامعه پذیری، باید به پستوی خانه ها پناه ببرند، و از راه اینترنت، به همه نیاز های خود پاسخ بدهند. اعتیاد آنها به بازی های رایانه ای، نمونه بارز: خود آزاری کودکان است. که گاهی غذا و خواب آنها را هم مختل می کند. وقتی برنامه ریزی اسلامی نباشد، کودک و نوجوان بجای نیایش: با خدا و خواندن نماز، به سراغ آرامبخش های مصنوعی می روند! اعتیاد به سیگار و مواد مخدر، جای خدا را در زندگی آنان پر می کنند. وبجای پناه بردن به خدا، به سیگار پناه می برند.

Self-harm and other mischief

In the Animal Protection Act, it is anticipated that animal harassment would be a crime, but so far no one has considered self-harm a crime! Maybe it's because: John is not worth it: write about that law! Perhaps because of this lawlessness, self-harm is done. For example, a person sees if he fights a animal, he is faced with the Animal Protection Association, or if he is abusing a child, he is faced with the law! So she sees herself the most inferior! So, he is committing suicide, or: When he sees that he cannot marry, he will reciprocate himself. Of course, in Islam for all these are rules and laws, these rules are divided into three parts: relationship with God, communication with people, communication with oneself! That is the right to Allah and Allah and Allah. Imam Sajjad in his treatise deals with many of these rights. The people of aggression or self-harm, in terms of Islam, are not observing these rights. Therefore, the father's right to the child is a good name, so if his father chooses a shame for his son, his child always sees the name of that name! This is the case of child abuse. Imam Reza said: Two people are always sick: one who should avoid, does not! And the other one who should not avoid, but avoids it: It does not eat some food! This is an obvious example of self-harm. It is natural for someone to avoid, though he does not eat some foods, this is not self-harm, but his own self-management and: he actually cures himself. Therefore, fasting, which is God's command, and avoiding eating, throughout the day, is self-healing, not self-harm. Unfortunately, the Western-led Zionist regime has continued to reverse: all Islamic laws have misled people in this regard. Marriage is obligatory, but they make free sex on the free market by creating prostitutes' homes! Until the formation of a family becomes trivial. The creation of sexually artifacts, the production and dissemination of forms of smuggling, the launch of anti-ethical satellites, are all aimed at: getting young people addicted to their self-esteem. This is an important example of self-sacrifice: because in the age of puberty, the girl and the boy are preparing to: take responsibility for common life, and, at a young age, they will enjoy one another, by training satellites, which is often: budgeting by Al Saud is a Jew. In the corner of the slabs, they are cut out, and they go with themselves. After some time, they will not be able to leave. So, they even get married even psychologically, tolerating someone else, getting used to it in the privacy of their lives, and getting it fast: they divorce. Apart from the issues of sexual self-immolation, in all areas this false education is a scientific interpretation! And it is given to children: the 2030 document on education and training is in the same direction: to educate children in a new order, which is not a work of religious education and: divine orders are not there. Children who, instead of attending classes and: socializing practice, have to take shelter in the slums, and respond to all their needs through the Internet. Their addiction to computer games is a typical example of child self-harm. It sometimes disrupts food and sleep. When it's not Islamic planning, the child and the teenager instead of praying: go to artificial prayer with God and pray! Addiction to cigarettes and drugs fill the place of God in their lives. And as a refuge in God, they shelter cigarettes.

الإیذاء الذاتی وغیرها من الأذى

فی قانون حمایة الحیوان، من المتوقع أن: المضایقات الحیوانیة ستکون جریمة، ولکن حتى الآن لا أحد یعتبر النفس یضر جریمة! ربما یکون ذلک بسبب: جون لا یستحق کل هذا العناء: الکتابة عن هذا القانون! ربما بسبب هذا الفوضى، ویتم الإیذاء النفس. على سبیل المثال، یرى شخص ما إذا کان یحارب حیوان، وقال انه یواجه مع جمعیة حمایة الحیوان، أو إذا کان یسیء معاملة الطفل، وقال انه یواجه القانون! لذلک ترى نفسها الأکثر ردیئة! لذلک، هو الانتحار، أو: عندما یرى أنه لا یستطیع الزواج، وقال انه سوف بالمثل نفسه. بطبیعة الحال، فی الإسلام لجمیع هذه هی القوانین والقوانین، وتنقسم هذه القواعد إلى ثلاثة أجزاء: العلاقة مع الله، والتواصل مع الناس، والتواصل مع الذات! هذا هو الحق فی الله والله والله. الإمام سجاد فی مقاله یتناول العدید من هذه الحقوق. إن شعب العدوان أو إیذاء النفس، من حیث الإسلام، لا یلتزم بهذه الحقوق. ولذلک، فإن حق الأب فی الطفل هو اسم جید، لذلک إذا اختار والده عار لابنه، فإن طفله یرى دائما اسم ذلک الاسم! وهذه هی حالة إساءة معاملة الأطفال. قال الإمام رضا: اثنان من الناس دائما مریض: واحد الذی یجب تجنبه، لا! والآخر الذی لا ینبغی تجنب، ولکن یتجنب ذلک: أنها لا تأکل بعض المواد الغذائیة! وهذا مثال واضح على إیذاء النفس. فمن الطبیعی لشخص ما أن یتجنب، على الرغم من أنه لا یأکل بعض الأطعمة، وهذا لیس إیذاء النفس، ولکن الإدارة الذاتیة الخاصة به و: انه فی الواقع یشفی نفسه. لذلک، الصیام، الذی هو أمر الله، وتجنب تناول الطعام، على مدار الیوم، هو الشفاء الذاتی، ولیس إیذاء النفس. وللأسف، استمر النظام الصهیونی الذی یقوده الغرب فی عکس اتجاهه: فکل القوانین الإسلامیة تضلل الناس فی هذا الصدد. والزواج إلزامی، ولکنهما یجعلان الجنس الحر فی السوق الحرة عن طریق إنشاء دور للبغایا! حتى یصبح تکوین الأسرة تافهة. مثیر الاصطناعی خلق وإنتاج ونشر أشکال قبیحه والأقمار الصناعیة إطلاق أخلاقی، کل ما فی هذا الصدد هو أن الشباب هم من المدمنین على ممارسة العادة السریة. هذه العینة المهم إیذاء النفس لأن سن البلوغ، عندما البنین والبنات یستعدون مسؤولیة الزواج تقبل، والشباب، من کل متعة استخدام المذیبات الأخرى والأقمار الصناعیة التدریبیة التی غالبا میزانیة آل سعود یهودی. فی زاویة الألواح، یتم قطعها، وأنها تذهب مع أنفسهم. وبعد مرور بعض الوقت، لن یتمکنوا من المغادرة. لذلک، حتى أنهم یتزوجون حتى نفسیا، والتسامح مع شخص آخر، والتعود على ذلک فی خصوصیة حیاتهم، والحصول علیه بسرعة: الطلاق. وبصرف النظر عن قضایا التضحیة بالنفس الجنسی، فی جمیع المجالات هذا التعلیم کاذبة هو تفسیر علمی! وتعطى للأطفال: وثیقة عام 2030 بشأن التعلیم والتدریب فی نفس الاتجاه: لتعلیم الأطفال فی نظام جدید، وهو لیس من أعمال التعلیم الدینی و: أوامر الإلهیة لیست هناک. الأطفال الذین، بدلا من حضور الدروس و: ممارسة التنشئة الاجتماعیة، یجب أن تأخذ المأوى فی الأحیاء الفقیرة، والاستجابة لجمیع احتیاجاتهم من خلال شبکة الإنترنت. إدمانهم على ألعاب الکمبیوتر هو مثال نموذجی على إیذاء النفس للطفل. فی بعض الأحیان یعطل الطعام والنوم. عندما لا یکون التخطیط الإسلامی، الطفل والمراهق بدلا من الصلاة: الذهاب إلى الصلاة الاصطناعیة مع الله والصلاة! الإدمان على السجائر والعقاقیر تملأ مکان الله فی حیاتهم. وملجأ فی الله، فإنها تؤوی السجائر.

Özünə zərər və digər fitnələr

Heyvanların qorunması haqqında Qanunda heyvanların təcavüzünün cinayət ola biləcəyi gözlənilir, lakin indiyə qədər heç kim özünə zərər verməyəcəyini düşünmür! Bəlkə bunun səbəbi: John buna dəyər deyil: bu qanunu yaz! Bəlkə də bu qanunsuzluqdan ötəri özünə zərər verilir. Beləliklə, özünü ən aşağı hiss edir! Beləliklə, o intihar edir və ya: Evlənə bilməyəcəyini görəndə özünü qarşılayır. Əlbəttə ki, bütün bunlar İslamda qaydalar və qanunlardır, bu qaydalar üç hissəyə bölünür: Allahla ünsiyyət, insanlarla ünsiyyət, özü ilə ünsiyyət! Bu, Allaha, Allah'a və Allah'a aiddir. İmam Səccad onun müəllifində bu hüquqların bir çoxuna aiddir. İslam baxımından təcavüz və ya özünə zərər verən insanlar bu hüquqlara riayət etməzlər. Bu uşaq istismarı vəziyyətidir. İmam Rza dedi: İki nəfər hər zaman xəstədir: bir kəsdən qaçmaq lazım deyildir! Digər tərəfdən qaçmaq olmaz, amma qaçırır: yemək yemir! Bu, özünə zərər verməyin açıq bir nümunəsidir. Kimsə bəzi yeməklər yeməsə də, bu, özünə zərər vermir, özünü idarə etmə və başqalarından qaçmaq təbiidir: həqiqətən də özünü müalicə edir. Buna görə də, Allahın əmridir və gün ərzində yeməkdən qaçmağın oruc tutma, özünə zərər verməmək deyil, özünü müalicə edir. Təəssüf ki, Qərbdə aparılan Sionist rejimi tərsinə davam etdi: bütün İslam qanunları bu mövzuda insanları aldadıb. Evlilik məcburidir, fahişəliyin evlərini yaradaraq sərbəst bazarda azad seks edirlər! Bir ailənin formalaşması qədər əhəmiyyətsiz olur. Sexy süni yaradılması, istehsal və bu mövzuda bütün Qbyhh formaları başlamaq peyklər əxlaqsız, yayılması gənclər masturbasya asılılığı olunur. Bu əhəmiyyətli nümunə özünü zədələmə yetkinlik yaş, oğlanlar və qızlar evlilik məsuliyyət hazırlaşır zaman qəbul çünki, və gənclər bir-birinə zövq həlledici istifadə, təlim peyklər tez-tez büdcə Al Səud bir yəhudi. Plitələr küncündə kəsilir və özləri ilə birlikdə olurlar. Bir müddət sonra buraxa bilməyəcəklər. Cinsi əxlaqsızlıq məsələlərindən başqa bütün sahələrdə bu yanlış təhsil elmi bir təfsirdir! Dərslərdə iştirak etmək və təcrübə siqnalizasiya etmək yerine, gecekondulara sığınmaq və internet vasitəsilə bütün ehtiyaclarına cavab verən uşaqlar. Kompüter oyunlarına olan bağımlılığı uşaqların özünə zərər verməsinin tipik bir nümunəsidir. Bəzən qida və yuxu pozulur. İslam planlaması olmadıqda, uşaq və yeniyetmədən dua etmək əvəzinə: Allahla sünnətli duaya getmək və dua edin! Siqaretə və dərmana asılılıq həyatında Allahın yerini doldurur. Və Allahın sığınacağı kimi, onlar siqaret sığınacaq.

 

/ 0 نظر / 27 بازدید