جلال دق کرد

جلال علاقه ای به سیمین داشت و میخواست که مال خودش باشد برای همین بادیدن رفتار عفن غربی او غرب زدگی را نوشت شاید او از بدحجابی دست بردارد اما او سووشون را نوشت و حضرت ابراهیم را به سیاوش فروخت ! واین بود که غرب زدگی جلال در نوشته های سیمین به بدحجابی و دین ستیزی روشنفکرانه تبدیل شد و استقبال بی نظیر کمونیست ها و غرب زدگان از این اثر باعث شد تا کینه انتقام آنها شعله ورتر شود و بیشتر آل احمد را مسخره کنند و این بود که با نوشته سیمین جلال دق کرد و مرد .هرچند امروز دست او از دنیا کوتاه شد و ماها که مرده پرستیم به همین دلیل است که دست طرف دیگر کوتاه شده و امید داریم که دیگربه دین و دنیای ما دست درازی نخواهدکرد! ولذا برای او غفران و آمرزش می طلبیم شاید زنده ها درس بگیرند و راه درست انبیا الهی را بروند
/ 0 نظر / 3 بازدید