بدنبال روح و روان: در میان رگ های خون و گوشت مغز هستند

حقوق شهروندی با: رویکرد بیگانه پرستی!

سخنان دبیر کنگره حقوق ایران، نشان داد منظور از حقوق ایرانی، حقوق بیگانگان است! همه کشورها پیشرفته هستند: بجز ایران! همه حق آزادی بیان و تهمت و افترا دارند، بجز مردم ایران! همه باید هر کاری دلشان خواست بکنند، بجز اجرای احکام اسلامی! وی با زیر سوال بردن اجتهاد، همه استفتاها را ناقض: حقوق شهروندی مورد نظر خود خواند! البته ایشان تقصیر ندارد، زیرا وقتی اصول قانونی را از: فرانسه بگیرد باید تا آخر هم، به آن اصول وفادار باشد، یعنی در زمین فرانسه بازی کند! نه در زمین ایران، اگر هم در زمین ایران بازی می کند، به تعداد کافی گل به خودی بزند، تا کسی جرات سربلند کردن نداشته باشد. آیا تابحال از خود پرسیده اید: چرا علوم انسانی، بعد از 40سال هنوز بومی نشده؟ انرژی هسته ای ، موشک سازی و پرتاب ماهواره، که سخت تر از آن است بومی شده، ولی غلوم انسانی نه؟ دلیل آن بسیار ساده است: چون ما در خودرو اروپا و:غرب نشستیم و تقاضای: رفتن به اسلام را داریم. در حالیکه این خودرو، برنامه ریزی شده و راه خود را می رود! اگر اینطور نبود، نامش را خودرو نمی گذاشتند. لذا باید برای یکبار هم شده، همه تئوری ها را کنار بزنیم، و برای خود از نو تئوری سازی کنیم. شاه کلید همه تئوری های غرب، ضدیت با خدا است، و ما باید این شاه کلید را بشکنیم، و کلیدی با عنوان دوستی با خدا بسازیم. نمی شود با کلید شیطانی، درب رحمانی را باز کرد! تئوری های شیطان پرستی غرب، در تمام عرصه ها شدیدا: ظهور پیدا کرده و مانع: فهم ملاک های اسلامی می شود. برخی ها هم که نه اسلام را، درست می شناسند و نه غرب را، تئوری اقتصاد اسلامی یا: حقوق اسلامی را می نویسند. غافل از اینکه اگر بیس و پایه و اساس: غربی را بپذیریم، بریدن شاخه های آن نه تنها به: درد اسلام نمی خورد، بلکه از نظر آنها هم، کار بدی هم هست که: شاخه های یک درخت تناور را، قطع کنید یا پیوند بزنید! لذا ما همه تئوری های: غربی رامعکوس کنیم.  مثلا در غرب، اومانیته بر الهیات برتری دارد، لذا از درون آن، حقوق شهروندی بیرون می آید که: همه جا به ستیزه با خدا و: احکام آن برمی خیزد: یکی کردن دیه زن و مرد! همتراز کردن ارثیه زن و مرد! که مخالف صریح آیات قران، و اجتهاد در مقابل نص بحساب می آید. لذا حقوق الهی  و دستورات قرانی، باید زیربنا معرفی شود.اگر حقوق شهروندی، در تضاد با آن بود لغو شود، نه اینکه احکام اسلامی تعطیل گردد: تا حقوق شهروندی درست شود! در تمام رشته های علوم انسانی همین است: در اقتصاد، کمبود منابع را اصل می دانند! در حالیکه این کفران نعمت است، چرا اینهمه نعمت و امکانات را نادیده میگیرند؟ لذا تعریف اقتصاد اسلامی این است: تولید و توزیع امکانات نامحدود، برای نیازهای محدود بشری. در روانشناسی هم همین زهر ریخته شده: طبقه بندی مازلو، اول نیاز مادی را مطرح می کند! در حالیکه هدف خلقت انسان، نیاز معنوی است: زیرا خداوند او را خلیفه زمین قرار داده، یعنی همه امکانات در اختیار است، و او نباید به چیزی در اختیار دارد، اعلام نیاز کند! یا اینکه فروید و پاولوف، بدنبال روح و روان: در میان رگ های خون و گوشت مغز هستند! اما روح امر و دستور است: به این خون و مغز، لذا نمی تواند از جنس همان باشد. خدا هم، به کسانی که نقش او را، در آفرینش نمی پذیرد، کافر لقب داده، کافر یعنی کسی که: حقیقتی را می پوشاند، و چه حقیقتی بالاتر از خدا؟ در جامعه شناسی و تاریخ: هم همین است تمام تئوری های: جامعه شناسی و تاریخ به دنبال: نیروی محرکه از درون انسان ها، تاریخ و جامعه هستند. تا خدا را از تاریخ و: جامعه بیرون کنند. و بشر بدون خدا شود.

Citizens' Rights with: The Alienation Approach!

Speaker , secretary of the Iranian congress, indicated that the rights of the Iranian people are the rights of the foreigners! All countries are advanced: except Iran! Everyone has the right to freedom of speech and slander and defamation, except for the people of Iran! Everyone should do whatever they want, except for the implementation of Islamic law! By questioning ijtihad, he violates all the stan- dards: he considers his citizenship right! Of course, he does not have a fault, because when he takes the legal principles out of France, he must also be loyal to the principles, that is, to play in France! Neither in Iran's land, :if it plays in the Iranian soil, will give enough flowers to make it so that nobody dares to be proud. Have you ever asked yourself why the human sciences, after 40 years, have not yet been native? Nuclear power, rocket launch, and satellite launch, which is harder to indestructible, but not human? The reason for this is very simple: since we are in the car of Europe and: the West, we are asking: to go to Islam. While this car is planned and goes on! If that were not the case, they did not name their car. Therefore, it must be for one time, to set aside all theories, and to re-think for ourselves. The key to all Western theories is to oppose God, and we have to break this key king, and build the key to friendship with God. You cannot open the doorway with the evil key! The West's devilish theories in all areas are very strong: they have emerged and hindered: understanding Islamic criteria. Some who neither know Islam nor the West, the theory of Islamic economics, or: Islamic law. Unaware that if we accept the basis and foundation of the West, cutting its branches not only does not suffer from Islam, but in their view, it is also a bad thing: to cut off branches of a tree, or to link hit! So, we reject all theories: Western. For example, in the West, humanity prevails over theology; therefore, from within, the rights of the citizen come out: everywhere they fight against God and: their rulings arise: to single out a diyah and a man! Equalization of male and female inheritance! Which is in direct opposition to the verses of the Qur’an, and ijtihad versus the verse? Therefore, divine rights and Quranic commands should be introduced. If the rights of the citizen were in contradiction with it, then the Islamic laws should not be closed: to be up to citizenship rights! In all disciplines of the humanities this is the same: in economics, the lack of resources is considered the principle! While this is a blessing, why do you ignore all these blessings? Therefore, the definition of Islamic economics is the production and distribution of unlimited possibilities for limited human needs. In psychology, the same poison has been poured out: Maslow's classification first calls for material need! While the purpose of man's creation is spiritual need: because God placed him as the caliph of the earth, which means all facilities, and he should not have anything to do! Or Freud and Pavlov, looking for spirit and soul: Among the blood vessels and the meat of the brain! But the spirit is the command and the command: to this blood and brain, therefore, cannot be of the same sex. Allah does not deny those who do not accept His role in creation, the infidels, the one who: covers the truth, and what is the truth higher than God? In sociology and history, all theories: sociology and history are followed: driving forces from within human beings, history and society. To remove: God from history and society. And man is without God.

حقوق المواطنین مع: نهج الاغتراب!

وأظهرت کلمات أمین المؤتمر الإیرانی للقانون أن حقوق الشعب الإیرانی هی حقوق الأجانب! جمیع البلدان متقدمة: باستثناء إیران! کل شخص له الحق فی حریة الکلام والتشهیر والتشهیر، باستثناء شعب إیران! یجب على الجمیع أن یفعلوا ما یریدون، باستثناء تنفیذ الشریعة الإسلامیة! من خلال استجوابه الاجتهاد، ینتهک کل المعاییر: فهو یعتبر حق جنسیته! بطبیعة الحال، لیس لدیه خطأ، لأنه عندما یأخذ المبادئ القانونیة للخروج من فرنسا، یجب أن یکون أیضا الموالین للمبادئ، وهذا هو، للعب فی فرنسا! لا فی أرض إیران، إذا کان یلعب فی التربة الإیرانیة، وسوف تعطی ما یکفی من الزهور لجعله بحیث لا أحد یجرؤ على أن تفخر. هل سبق لک أن سألت نفسک لماذا العلوم الإنسانیة، بعد 40 عاما، لم تکن حتى الآن الأصلی؟ الطاقة النوویة، وإطلاق الصواریخ، وإطلاق الأقمار الصناعیة، والتی هی أصعب غیر قابلة للتدمیر، ولکن لیس الإنسان؟ والسبب فی ذلک بسیط جدا: لأننا فی سیارة أوروبا و: الغرب، نطلب: الذهاب إلى الإسلام. فی حین تم التخطیط لهذه السیارة ویذهب! وإذا لم تکن هذه هی الحالة، فإنهم لم یسموا سیارتهم. لذلک، یجب أن یکون لمرة واحدة، لتخصیص کل النظریات، وإعادة التفکیر لأنفسنا. مفتاح کل النظریات الغربیة هو معارضة الله، وعلینا أن کسر هذا الملک الرئیسی، وبناء مفتاح الصداقة مع الله. لا یمکنک فتح المدخل مع مفتاح الشر! النظریات الشیطانیة الغربیة فی جمیع المجالات قویة جدا: لقد ظهرت وعرقلت: فهم المعاییر الإسلامیة. بعض الذین لا یعرفون الإسلام ولا الغرب، نظریة الاقتصاد الإسلامی، أو کتابة: الشریعة الإسلامیة. غیر مدرکین أنه إذا کانت القاعدة والتأسیس الغربی یعترف، وقطع فروعها لیس فقط لآلام المسلمین لا تأکل، ولکن أیضا من حیث الوقت، سیئة للغایة هو أن فروع شجرة وقطع أو صلة ضربنی! لذلک، نحن نرفض کل النظریات: الغربیة. موازنة الذکور والإناث المیراث! الذی هو فی معارضة مباشرة لآیات القرآن، والاجتهاد مقابل الآیة. فی جمیع تخصصات العلوم الإنسانیة هذا هو نفسه: فی الاقتصاد، ویعتبر نقص الموارد المبدأ! فی حین أن هذا هو نعمة، لماذا تتجاهل کل هذه النعم؟ ولذلک، فإن تعریف الاقتصاد الإسلامی هو إنتاج وتوزیع إمکانیات غیر محدودة للاحتیاجات البشریة المحدودة. فی علم النفس، وقد سکب نفس السم من: تصنیف ماسلو یدعو أولا الحاجة المادیة! فی حین أن الغرض من خلق الإنسان هو الحاجة الروحیة: لأن الله وضعت له کخلیفة الأرض، وهو ما یعنی جمیع المرافق، وأنه لا ینبغی أن یکون أی شیء للقیام به! أو، فروید وبافلوف، وتبحث عن الروح: فی الأوعیة الدمویة فی الدماغ واللحوم! ولکن الروح هی القیادة والقیادة: لهذا الدم والدماغ، وبالتالی، لا یمکن أن یکون من نفس الجنس. الله لا ینکر الذین لا یقبلون دوره فی الخلق، الکفار، من الذی: یغطی الحقیقة، وما هی الحقیقة أعلى من الله؟ فی علم الاجتماع والتاریخ، وتتبع جمیع النظریات: علم الاجتماع والتاریخ: القوى الدافعة من داخل البشر والتاریخ والمجتمع. لإزالة الله من التاریخ والمجتمع. والرجل بدون الله.

vətəndaşların hüquqları əcnəbi yanaşmaq!

Katibi İran hüquq qurultayında çıxışı göstərdi ki, İranın hüquq qaydası Əcnəbilərin hüquqları! Bütün ölkələr inkişaf edir: İran istisna olmaqla! Bütün ifadə və böhtan azadlığı hüququna, lakin İran xalqını var! Hər kəs İslam qanunun tətbiqi istisna olmaqla, istədiyiniz nə etməliyəm? ijtihad Onun sorğu-sual oxumaq öz vətəndaşlarının hüquqlarını pozmaqda rəy üçün bütün tələb! Əgər özünüzü xahiş etdiniz: humanitar, 40 il sonra hələ doğma deyil Niyə? Nüvə raket və peyk atma, daha insan Ghlvm endemik, lakin deyil? Səbəbi sadədir: Auto Europe və Qərb biz oturdu və Demand çünki: Biz İslam gedin. Bu avtomobil planlaşdırılır və davam edərkən! Bu olmasaydı, avtomobil onun adını icazə verməzdi. Buna görə də, bir dəfə bütün nəzəriyyələr kənara, və yeni nəzəriyyəsi üçün. Key West bütün nəzəriyyələr, anti-Allah və biz bu master açarı və Allahla dostluq qurmaq üçün əsas qırmaq lazımdır. Qapının açarı pis açarı ilə aça bilməzsiniz! ağır bütün sahələrdə Satanizm Qərbin nəzəriyyəsi: çıxması tapmaq qarşısını almaq üçün: İslam meyarları dərk. İslam hüquq yazı: Bəzi yalnız deyil, Qərb və ya İslam iqtisadi nəzəriyyə bilirik deyil, İslam var. Western etiraf yalnız ağrı onun filial kəsilməsi müsəlmanlar yemək deyil, həm də zaman baxımından, belə ki, pis bir ağac budaqları kəsilmiş və ya link ilə: baza və təməl ki xəbərsiz !! Beləliklə, biz bütün nəzəriyyələri rədd edirik: Qərb. Kişi və qadın mirasın bərabərləşdirilməsi! Nass qarşı Quran və ictihad ayələri bir açıq rəqib sayılır. Humanitar bütün sahələrdə, yəni: iqtisadiyyat, resursların olmaması və know! bu nankorluq baxmayaraq, bir çox xeyir-dua və imkanlar ignore çünki? İslam iqtisadiyyatı müəyyən edir: istehsal və sonsuz imkanları distribution, insan ehtiyaclarına məhduddur. eyni zəhər Psixologiya töküldü: Maslow-nin təsnifatı, ilk material soruşmaq lazımdır! Və ya Freyd və Pavlov, ruh aşağıdakı: beyin əti və qan damarlarının! Amma sifariş ruhu: qan və beyin, belə ki, eyni seks ola bilməz. yaradılması qəbul etmir, ona oynayır edənlər kafir deyilən Allah, kafir, həqiqəti əhatə bir, və həqiqət Allah yuxarıda? Allahı tarixdən və cəmiyyətdən çıxarmaq. İnsanlar Allaha məxsusdur.

 

/ 0 نظر / 18 بازدید