بازیکنان ایرانی، در بهترین لیگ های دنیا، حضور دارند

امتیاز میزبان بودن!

در قرعه کشی فوتبال دیدیم که: هر ساله ایران در گروه مرگ قرار می گیرد! و همان دور اول اوت می شود، همه فکر می کنند که: فوتبال ایران از لحاظ فنی مشکل دارد، ولی چیدمان قرعه کشی ها نشان می دهد: دقیقا عکس مطلب صادق است. زیرا وقتی همیشه و: بلا استثنا، ایران در گروه مرگ می افتد، آیا این تصادفی است؟  این که غربیها دائم می گویند: شانس وجود خارجی ندارد، چطور به ایران می رسد، سکه تقلبی از آب در می اید! و همیشه روی خط می نشیند؟ البته  غربی ها در همه زمینه ها، همینطور عمل می کنند! در جنگ نظامی و اقتصادی و حتی فرهنگی و ورزشی، ایران را در گروه مرگ جا می دهند. در دوران دفاع 8ساله دیدیم که: با عنوان حقوق بشر جلو آمدند، ولی همه نوع سلاحهای شیمیایی، سبک و سنگین را به دشمن ایران دادند. الان هم کشتار وسیع مردم میانمار و یمن را، نمی بینند ولی اعدام یک قاچاقچی را بزرگ می کنند. رسانه های حامی: لیبرال های غربی و عربی هم، به همین شکل، در امور فرهنگی عمل می کنند. گویا شغل شریف آنان، دفاع از جاسوسان، دزدان و قاچاقچی ها! بنام دفاع از حقوق بشر است. بشر از نظر آنها، همجنس بازان هستند! حقوق بشر هم از نظر آنها، یعنی حق دزدی و قاچاق و کشتار و انفجار! زیرا می بینیم که از اسرائیل حمایت می کنند، نقطه ثقل حمایت آنها از اسرائیل، نه برای کار های خوب آنها، بلکه برای کشتار وسیع فلسطینی ها است. از نظر آنها کشتار وسیع مردم یمن، به وسیله عربستان، عین حقوق بشر است! اما دفاع مردم یمن، عین تروریسم. همه جای دنیا اگر مقاومت وجود دارد، به نظر آنها باید از بین برود. در نظریه های فرهنگی هم، همین است: چون آقایان میزبان یونسکو یا سازمان ملل هستند، اجازه دارند هر رفتار شنیع را آموزش دهند! اما از تدریس اخلاق و دین ناراحت می شوند. در اقتصاد هم وقتی بورس های معروف دنیا، در لندن یا نیویورک است، تنها شرکت هایی در بورس پذیرفته می شوند که: حق میزبانی را ادا کنند یعنی: تابع محض مقررات آنها باشند. به همین دلیل ایران را در: سازمان تجارت جهانی، یا دیگر سازمان ها عضو نمی کنند. آنها بقدری از این رانت استقاده می کنند، که فراموش کرده اند: خودشان ما را تحریم کرده اند! و فکر می کنند ما آنها را تحریم کرده، یا با آنها قطع رابطه نمودیم! در همه شاخص های اقتصادی، ایران در ردیف اول است: معادن گاز و نفت و آب و برق و..! ولی طوری موضوع را می پیچانند، که تصور می شود ایران در همه زمینه ها، عقب مانده و فقیر است. وقتی عوامل رشد اقتصادی را، تک تک بررسی کنیم، ایران در همه زمینه ها درجه یک است: نیروی انسانی متخصص آگاه و باهوش دارد، که همه جای دنیا را قبضه کرده اند. در مواد اولیه بقدری ثروتمند است که: متهم به خام فروشی می باشد. در مدیریت، هیچ نقطه جهان نیست که در ان، ایرانی ها مدیران ارشد آنها نباشند. ولی آنها از حق میزبانی استفاده می کنند، همه اینها را فراموش می کنند، و می گویند: رشد اقتصادی ایران منفی است، یا اقتصاد ایران بیمار است.  در موضوع ورزش هم همینطور است، بازیکنان ایرانی، در بهترین لیگ های دنیا، حضور دارند و: وجود آنها اعتبار به لیگهای اروپایی داده است، ولی چطور می شود که: در بازیهای جام جهانی، همیشه اوت می شوند؟ این همان سوء استفاده از حق میزبانی است: در قرعه کشی دستبرد می زنند، ولی ما باید! به نتیجه احترام بگذاریم، چون آنها میزبان هستند. در تمام رشته های ورزشی همینطور است: کشتی یا کارته، مگر کم قهرمان  و مدال آور داریم؟ ولی در جاهای حساس می بینیم که: اقایان با سو استفاده از داوری، یا حق میزبانی، نه تنها مانع رسیدن ورزشکاران: به مدال می شوند، بلکه طلبکار هم هستند.

Be the guest!

In the lottery of football, we saw: Every year Iran is placed in the death group! And it's the first round of August, everyone thinks: Iran's football is technically difficult, but the lottery arrangement shows: exactly the picture is true. Because when and always: Except, Iran is in the death group, is it a coincidence? That the Westerners constantly say: there is no chance of existence, how come to Iran, a fake coin comes from the water! And always sit on the line? Of course, the Westerns do the same in all areas! In the military, economic and even cultural and sports wars, Iran is placed in the death group. During the eight-year defense period, we saw that they came under the title of human rights, but all kinds of chemical, light and heavy weapons were given to Iran's enemy. Now they do not see the mass murder of the people of Myanmar and Yemen, but they increase the execution of a smuggler. Promoter media: Western and Arab liberals act in the same way in cultural affairs. It's as if their honorable job is to defend spies, thieves and smugglers! It is called the defense of human rights. Human beings are homosexuals! In their view, human rights also mean the right to theft and smuggling and killing and explosions! Because we see that they support Israel, the point is that they support Israel, not for their good work, but for the vast slaughter of the Palestinians. In their view, the mass murder of the Yemeni people, by Saudi Arabia, is the same human rights! But the defense of Yemenis, like terrorism. Everywhere in the world, if there is resistance, they should be eradicated. In cultural theories, this is the same: since gentlemen are hosted by UNESCO or the United Nations, they are allowed to teach any heinous conduct! But they are saddened by teaching ethics and religion. In the economy, when the world's most famous exchanges, in London or New York, are only accepted on the exchange, which are: to grant the right to host, that is, they are subject to their own rules. For this reason, Iran does not subscribe to the World Trade Organization or other organizations. They use a lot of rents that they have forgotten: they themselves have banned us! And they think we've banned them, or we've cut them off! In all economic indicators, Iran is in the first place: gas and oil and water and electricity mines and ...! But they are flipping the thread, which is believed to be backward and poor in all areas. When we examine the factors of economic growth, Iran is in the first place in every field: a knowledgeable and intelligent specialist man who seized everywhere in the world. It is rich in raw materials: it is accused of crude goods. In management, there is no point in the world in which Iranians are not their top managers. But they use the right to host, forgetting all, and say: Iran's economic growth is negative, or Iran's economy is sick. The same is true of the sport, Iranian players are present in the best leagues in the world: they have given credence to European leagues, but how about: In the World Cup, they always get up? This is the same misuse of the right to host: they are robbing lottery, but we must! Respect the result, because they are hosts. The same is true for all sports: is there a ship or a card, with little champion and medal? But in sensitive places, we see that: By using arbitration, or by hosting, not only does it prevent the athlete from reaching the medal but also the creditor.

کن ضیفا!

فی الیانصیب من کرة القدم، رأینا: فی کل عام إیران توضع فی مجموعة الموت! وانها الجولة الأولى من أغسطس، الجمیع یعتقد: کرة القدم الإیرانیة صعبة من الناحیة الفنیة، ولکن یظهر ترتیب الیانصیب: بالضبط الصورة صحیحة. لأن متى ودائما: ما عدا، إیران فی مجموعة الموت، هل من قبیل المصادفة؟ أن الغربیین یقولون باستمرار: لا توجد فرصة وجود، کیف تأتی إلى إیران، عملة وهمیة یأتی من الماء! وجلس دائما على الخط؟ وبطبیعة الحال، فإن الغرب تفعل الشیء نفسه فی جمیع المجالات! وفی الحروب العسکریة والاقتصادیة وحتى الثقافیة والریاضیة، توضع إیران فی مجموعة الموت. خلال فترة الدفاع الثمانی، رأینا أنها تحت عنوان حقوق الإنسان، ولکن جمیع أنواع الأسلحة الکیمیائیة والخفیفة والثقیلة أعطیت للعدو الإیرانی. وهم الآن لا یرون القتل الجماعی لشعب میانمار والیمن، ولکنهم یزیدون من إعدام مهرب. وسائل الإعلام المروجة: یعمل اللیبرالیون الغربیون والعرب بنفس الطریقة فی الشؤون الثقافیة. کما لو کانت وظیفتهم الشرفیة هی الدفاع عن الجواسیس واللصوص والمهربین! ویطلق علیه الدفاع عن حقوق الإنسان. البشر مثلیون جنسیا! وفی رأیهم أن حقوق الإنسان تعنی أیضا الحق فی السرقة والتهریب والقتل والانفجارات! لأننا نرى أنها تدعم إسرائیل، فإن النقطة هی أنها تدعم إسرائیل، ولیس لعملها الجید، ولکن للذبح الواسع للفلسطینیین. وفی رأیهم أن القتل الجماعی للشعب الیمنی، من قبل المملکة العربیة السعودیة، هو نفس حقوق الإنسان! ولکن الدفاع عن الیمنیین، مثل الإرهاب. فی کل مکان فی العالم، إذا کانت هناک مقاومة، یجب استئصالها. فی النظریات الثقافیة، وهذا هو نفسه: حیث یتم استضافة السادة من قبل الیونسکو أو الأمم المتحدة، ویسمح لهم لتدریس أی سلوک شنیع! لکنهم یحزنون من تعلیم الأخلاقیات والدین. فی الاقتصاد، عندما یتم قبول التبادلات الأکثر شهرة فی العالم، فی لندن أو نیویورک، فقط فی التبادل، وهی: لمنح الحق فی استضافة، أی أنها تخضع لقواعدها الخاصة. ولهذا السبب، لا تشترک إیران فی منظمة التجارة العالمیة أو غیرها من المنظمات. انهم یستخدمون الکثیر من الإیجارات التی قد نسیت: هم أنفسهم قد حظرت لنا! ویعتقدون أننا حظرناها، أو قمنا بقطعها! فی جمیع المؤشرات الاقتصادیة، إیران هی فی المقام الأول: الغاز والنفط والمیاه والکهرباء الألغام و ...! ولکنهم یقومون بتقلیب الخیط، الذی یعتقد أنه متخلف و فقیر فی جمیع المناطق. عندما ندرس عوامل النمو الاقتصادی، فإن إیران هی فی المقام الأول فی کل مجال: رجل متخصص وذکی متخصص استولى على کل مکان فی العالم. وهی غنیة بالمواد الخام: فهی متهمة بالسلع الخام. فی الإدارة، لیس هناک نقطة فی العالم الذی الإیرانیین لیسوا کبار المدیرین. لکنهم یستخدمون الحق فی الاستضافة، ونسیان الجمیع، ویقولون: إن النمو الاقتصادی الإیرانی سلبی، أو أن الاقتصاد الإیرانی مریض. وینطبق الشیء نفسه على هذه الریاضة، اللاعبین الإیرانیین موجودون فی أفضل البطولات فی العالم: لقد أعطوا مصداقیة للبطولات الأوروبیة، ولکن ماذا عن: فی کأس العالم، فإنها دائما الحصول على ما یصل؟ هذا هو نفس إساءة استخدام الحق فی المضیف: هم سرقة الیانصیب، ولکن یجب علینا! احترم النتیجة، لأنهم مضیفون. وینطبق الشیء نفسه على جمیع الألعاب الریاضیة: هل هناک سفینة أو بطاقة، مع القلیل بطل ومیدالیة؟ ولکن فی الأماکن الحساسة، نرى أن: باستخدام التحکیم، أو عن طریق استضافة، ولیس فقط أنها تمنع الریاضی من الوصول إلى المیدالیة ولکن أیضا الدائن.

Qonaq olun!

Futbol lotereyasında gördük: Hər il İran ölüm qrupuna yerləşdirildi! Avqustun ilk turu hər kəs düşünür: İran futbolu texniki cəhətdən çətin, amma lotereya quruluşu göstərir ki: tam olaraq şəkil doğru. Çünki zaman və həmişə: İran ölüm qrupundakı istisna olmaqla, təsadüfdür? Batılılar daim deyirlər ki, varlığının şansı yoxdur, İrana necə gəlir, saxta sikkə su gəlir! Həmişə xəttə oturun. Əlbəttə, Qərblər bütün sahələrdə də eyni şeyi edirlər! Hərbi, iqtisadi və hətta mədəni və idman müharibələrində İran ölüm qrupuna yerləşdirilir. Səkkiz illik müdafiə dövründə biz insan hüquqlarının başlığı altında gəldiklərini gördük, ancaq İranın düşməninə hər cür kimyəvi, yüngül və ağır silahlar verildi. İndi onlar Myanma və Yəmən xalqının kütləvi öldürülməsini görmür, lakin onlar bir qaçaqçılığın icrasını artırırlar. Təşkilatçı media: Qərb və ərəb liberalları eyni şəkildə mədəni işlərdə hərəkət edirlər. Onların şərəfli işi casusları, oğruları və qaçaqçıları müdafiə etməkdir! İnsan hüquqlarının müdafiəsi adlanır. İnsanlar homoseksualdır! Onların fikrincə, insan hüquqları həmçinin oğurluq və qaçaqmalçılıq, öldürmə və partlayış hüququ deməkdir! Çünki biz İsraili dəstəklədiklərini gördüklərindən budur ki, İsrailliləri yaxşı işlər üçün deyil, Fələstinlilərin böyük qırğını üçün dəstəkləyirik. Yəmən xalqının Səudiyyə Ərəbistanı tərəfindən kütləvi öldürülməsi, onların fikrincə, eyni insan hüquqlarıdır! Amma Yəmən xalqının terroru kimi müdafiə etməsi. Dünyada hər hansı bir müqavimət varsa, aradan qaldırılmalıdır. Mədəniyyət nəzəriyyələrində bu eynidır: cənablar YUNESKO-nun və ya Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ev sahibliyindən, hər cür davranışa öyrədilməsinə icazə verilir! Ancaq etik və din öyrətmək üzündən kədərlənirlər. İqtisadiyyatda, Londonda və ya Nyu-Yorkda dünyadakı ən məşhur mübadilə yalnız mübadilədə qəbul edilir: sahiblənmək hüququ vermək, yəni öz qaydalarına tabedir. Buna görə də, İran Dünya Ticarət Təşkilatına və ya digər təşkilatlara üzv olmur. Onlar unutduqları bir çox kirayəni istifadə edirlər: onlar bizi qadağan etdilər! Və biz onları qadağan etdiyimizi düşünürlər, yoxsa onları kəsdik! Bütün iqtisadi göstəricilərdə ilk növbədə İran: qaz və neft, su və elektrik minaları və ...! Ancaq onlar bütün sahələrdə geri və yoxsul olduğuna inanırlar. İqtisadi böyümənin faktorlarını nəzərdən keçirərkən, İran hər sahədə bir yerdədir: dünyanın hər yerində ələ keçirən bilikli və ağıllı mütəxəssisdir. Xammal ilə zəngindir: xam maddələrlə ittiham olunur. İdarəetmədə, İranlıların üst səviyyə idarəçiləri olmadığı dünyada heç bir nöqtə yoxdur. Ancaq onlar barındırmaq, unutma və söyləmək haqqını istifadə edir: İranın iqtisadi böyüməsi mənfi və ya İran iqtisadiyyatı xəstədir. İdman eyni olsa da, İranlı oyunçular dünyanın ən yaxşı liqalarında iştirak edirlər: Avropa liqalarına etibar etdilər, amma necə olardı: Dünya Kubokunda onlar daim qalırlar? Bu ev sahibliyi haqqındakı eyni sui-istifadə: onlar lotereyanı soyurlar, amma biz lazımdır! Nəticəni hörmət edin, çünki onlar ev sahibidir. Bütün idmanlar üçün də belədir: kiçik bir çempion və medal ilə gəmi və ya kart varmı? Ancaq həssas yerlərdə bunu görürük: Arbitrajdan istifadə edərək və ya ev sahibliyi etməklə, idmançıya medalla nail olmaqdan başqa, həm də kreditorun qarşısını alır.

سید احمد حسینی ماهینی      mahinnews.ir

 

/ 0 نظر / 19 بازدید