هوشیارانه بهترین راه ها را برای: زندگی انتخاب کنیم

چرا باید همیشه قران بخوانیم؟

انسان اجتماعی با انسان های دیگر، تفاوت اساسی دارد: زیرا که توانسته الگوها و: معیارهای مورد پسند اجتماع را کشف، و خود را با آن تطبیق دهد. لذا براحتی میتواند در اجتماع ظاهر شود، دیگران هم از وجود او خوشحال می شوند. انسان جنگلی هم همینطور است! وی با هوشیاری  زیاد، قوانین جنگل را کشف کرده و: با استفاده از آن، خود را نه تنها حفظ کرده و: زنده مانده است، بلکه از جنگل هم برای: گذران زندگی و ادامه حیات خود استفاده می کند. حتی انسان انزوا طلب و دیوانه! هم الگوهایی را مطالعه و: انتخاب کرده اند که: کاملا سیستماتیک و هوشیارانه است. یعنی انسان در هر شرایطی، نیازمند استفاده از بهره هوشی خود، و عمل دقیق به آن است، تا زنده بماند و ادامه حیات بدهد. فقط کافی است یک اشتباه کند: مرگ او حتمی است. انسان دیوانه هم هرگز خود را در مهلکه نمی اندازد! چون اگر اینطور بود، دیگر دیوانه ای باقی نمی ماند! همه یا دست به سیم برق می زدند، یا از بلندی پرت می شدند و یا: خوراکی مسموم و آلوده ای را، می خوردند و می مردند! لذا می بینیم آزادی به معنی لیبرالیسم، اصلا وجود ندارد و: انسان مجبور است همه قوانین را بشناسد، به آنها دقیق عمل کند. در غیر اینصورت، این زندگی خود اوست که درخطر است، به همین جهت است که در تعریف دین می گویند: خداوند نیازی به نماز و روزه ما ندارد، بلکه اگر آنها را رعایت کنیم، به نفع خود ما است. پس یک الگو لازم است که: انسان دائما با مراجعه به آن، رفتار و تفکرات، گفتار و عملکرد خود را تنظیم کند. الگوی کودکان، بزرگتر ها مخصوصا والدین هستند. لذا کودک با هوشیاری درک می کند: اگر به حرف پدر و مادر خود گوش بدهد، به نفع خودش است. در قران کریم هم همین موضوع گفته شده: که با پدر و مادر خود مهربان باشید، سخنان آنها را اطاعت نمایید. برای نوجوانان که با دنیای بزرگتری آشنا شده اند، الگوی آنها معلم، مدیر یا حتی هنرمندان و بازیکنان دوست داشتنی باشند. ولی برای جوانان، الگو از این فراتر می رود و آنها، به قهرمانان افسانه و بسیار فراگیر تر فکر می کنند. گاهی الگوی خود را از تاریخ یا داستان ها و افسانه ها می گیرند چونکه ذهن آنها قادر است: از محدوده حواس بالاتر رود. هرچه کودکان به نزدیکان فکر می کنند، جوانان به دور تر ها و دست نیافتنی ها می اندیشند. اصطلاحا انتزاعی فکر می کنند و آرمانگرا می شوند. در سن چهل سالگی، که انسان به بلوغ فکری و جسمی می رسد، آرمان های او واقعی و تفکراتش منطقی تر می شود. اگر جوان در صدد است تمام جهان را تغییر دهد، و دنیای جدیدی بسازد، کم کم که به میانسالی می رسد می فهمد: نه تنها جهان را نمی تواند تغییر دهد، حتی از تغییر اطرافیان و هموطنان هم ناتوان است! و اگر بتواند خودش را هم تغییر بدهد! کافی است. ولذا وارد مرحله زندگی عقلانی می شود. به همین دلیل است که قران کریم، در سن چهل سالگی بر پیامبر نازل شد. و ایشان با تجربیاتی که داشتند، مردم را به پیروی از الگوی جدید دعوت کردند. معلوم بود که مردم، عادات و رفتار گذشته خود را، به راحتی نمی توانند تغییر دهند. ولی خداوند ایشان را کمک کرد، تا با معجزات خود، مخصوصا قران، مردم را برای تغییرات بزرگی آماده کند. بطوریکه با 23سال زحمت ایشان، تمدنی پایه گذاری شد که: امروز در عصر فضا، یک میلیارد انسان با نفوذ و فعال، پیرو ایشان می باشند. و هر روز بر آن افزوده می شود. این الگوی رفتاری جدید، همه در یک کتاب جمع شدند: و آن قران یعنی کتاب خدااست، لذا ما هر روز باید این کتاب را بخوانیم، و رفتار های خود را، با آن هماهنگ کنیم و: هوشیارانه بهترین راه ها را برای: زندگی انتخاب کنیم. و حیات طیبه داشته باشیم.

Why should we always read the Qur'an?

The social man is different with other humans: because he has been able to discover and adapt to patterns and: the popular standards of society. So it's easy to appear in the community, others are happy about being there. The forest man is the same! He has discovered the forest rules with great vigilance and: by using it, he not only retains himself: he is alive, but also uses the forest to: live and survive. Even humans are crazy and insolent! They also study patterns and: have chosen to: be completely systematic and alert. That is, in any situation, a person needs to use his intelligence and act accurately, in order to survive and continue to live. It's enough to make a mistake: death is certain. A crazy man never throws himself into a dead end! Because if it were, there would not be any more crazy! Everyone either drove a cord, or was thrown from the top, or: they ate and died of poisonous food! So we see freedom as liberalism at all, and there is no human being: it has to know all the rules, to act accurately. Otherwise, this is his own life, which is in danger, that's why in the definition of religion they say: God does not need our prayers and fasting, but if we adhere to them, it is in our own interest. So a pattern is needed: Man constantly adjusts his behavior and thoughts, speech, and performance by referring to it. The pattern of children is the elderly, especially the parents. Therefore, the child understands: If he listens to his parents' parents, it is in his own interest. In the Quran, Karim also said the same thing: Be kind to your parents and obey them. For teenagers who are familiar with the larger world, their patterns are teachers, managers, or even artists and players who are loved. But for young people, the pattern goes far beyond that, and they think of legendary heroes and much more inclusive. Sometimes they take their pattern of history or stories and myths because their minds are able to: rise beyond the limits of the senses. The more children think to close people, the young people are thinking more distant and inaccessible. So-: called abstract thinkers and idealisticists. At the age of forty, when man reaches intellectual and physical maturity, his real aspirations and his thoughts become more logical. If young people are trying to change the whole world, and make a new world, it will gradually become middle-aged: not only can the world not change; it is even incapable of changing its associates and compatriots! And if he can change himself! And Enough. Therefore, it enters rational life. That is why the Quran, at the age of forty, was revealed to the Prophet. And he, with his experiences, invited people to follow the new pattern. It turned out that people cannot easily change their past habits and behaviors. But God helped them to prepare people for great changes with their miracles, especially the Quran. As a result of their 23 years of hard work, civilization was founded: today, in the age of space, one billion influential and active people are followers of them. And it is added every day. This new pattern of behavior was gathered together in one book: and that Qur'an is God's book, so we have to read this book every day, and coordinate our behaviors, and: Beware of the best ways to: live to choose. And Hayat Tayyeb.

لماذا یجب علینا دائما قراءة القرآن؟

الرجل الاجتماعی یختلف مع البشر الآخرین: لأنه کان قادرا على اکتشاف والتکیف مع أنماط و: المعاییر الشعبیة للمجتمع. لذلک فمن السهل أن تظهر فی المجتمع، والبعض الآخر سعداء عن وجود هناک. الرجل الغابة هو نفسه! حتى البشر مجنون وقاسی! کما أنهم یدرسون أنماط و: اختاروا: أن یکونوا منهجیین تماما و فی حالة تأهب. وهذا یعنی، فی أی حالة، یحتاج الشخص إلى استخدام ذکائه الخاص والعمل بدقة، من أجل البقاء على قید الحیاة ومواصلة العیش. یکفی أن یرتکب خطأ: الموت مؤکد. رجل مجنون أبدا یلقی نفسه فی طریق مسدود! لأنه إذا کان، لن یکون هناک أی أکثر مجنون! الجمیع إما قاد حبل، أو ألقیت من أعلى، أو: أکلوا ومات من الطعام السام! لذلک نرى الحریة کما اللیبرالیة على الإطلاق، ولیس هناک إنسان: علیه أن یعرف کل القواعد، للعمل بدقة. لذلک هناک حاجة إلى نمط: الرجل یضبط باستمرار سلوکه والأفکار والکلام، والأداء من خلال الإشارة إلیها. نمط الأطفال هو کبار السن، وخاصة الآباء. ولذلک، یفهم الطفل: إذا کان یستمع إلى والدیه والوالدین، فمن مصلحته الخاصة. فی القرآن الکریم، قال کریم أیضا نفس الشیء: کن نوع لوالدیک وأطیعهم. للمراهقین الذین هم على درایة العالم الأکبر، وأنماطهم هم المعلمین والمدیرین، أو حتى الفنانین واللاعبین الذین أحب. ولکن بالنسبة للشباب، فإن النمط یذهب أبعد من ذلک، وهم یفکرون فی الأبطال الأسطوریین وأکثر شمولیة. فی بعض الأحیان یأخذون نمطهم من التاریخ أو القصص والأساطیر لأن عقولهم قادرة على: الارتفاع خارج حدود الحواس. وکلما زاد عدد الأطفال الذین یفکرون فی إقفال الناس، فإن الشباب یفکرون أکثر بعدا ولا یمکن الوصول إلیهم. ما یسمى المفکرین المجردة والمثالیة. فی سن الأربعین، عندما یصل الإنسان إلى النضج الفکری والجسدی، تصبح تطلعاته الحقیقیة وأفکاره أکثر منطقیة. وإذا کان یمکن أن یغیر نفسه! یکفی. لذلک، فإنه یدخل الحیاة العقلانیة. هذا هو السبب فی أن القرآن، فی سن الأربعین، وقد کشف للنبی. ودعا، مع تجاربه، الناس لمتابعة النمط الجدید. اتضح أن الناس لا یستطیعون بسهولة تغییر عاداتهم السابقة وسلوکیاتهم. ولکن الله ساعدهم على إعداد الناس لتغییرات کبیرة مع معجزاتهم، وخاصة القرآن. مع 23 عاما من الجهد بحیث تأسست حضارتهم الیوم فی عصر الفضاء، ملیار شخص تأثیرا ونشاطا، وأتباعه. ویضاف کل یوم. میمی الجدید، وکلها فی کتاب واحد جاء معا: القرآن الکریم، کتاب الله، لذلک کل یوم نحن لدینا کتاب القراءة، وتتصرف أنفسهم، لتنسیق و: بوعی أفضل طریقة للحیاة للاختیار. و حیاة طیب.

Nə üçün həmişə Quran oxumaq lazımdır?

Sosial adam digər insanlarla fərqlidir: çünki o, nümunələrə və cəmiyyətin məşhur standartlarına uyğunlaşmağa və uyğunlaşmağa müvəffəq olmuşdur. Beləliklə, icmada görünmək asandır, başqaları orada olmaqdan xoşbəxtdirlər. Meşə adamı eynidır! Hətta insanlar dəli və hiyləgərdirlər! Onlar həmçinin nümunələri öyrənirlər və seçmişlər: tamamilə sistemli və həyəcanlı olmalıdırlar. Yəni hər vəziyyətdə bir insanın öz kəşfiyyatını istifadə etməsi və həyatda qalması və davam etməsi üçün doğru bir şəkildə hərəkət etməsi lazımdır. Səhv etmək kifayətdir: ölümü müəyyən edir. Çılpaq bir insan özünü heç vaxt ölü bir sona salmaz! Çünki əgər olsaydı, daha çox deli olmazdı! Hər kəs ya bir kord ötürdü və ya üstdən atıldı, ya da yedilər və zəhərli yeməkdən öldülər! Beləliklə, azadlığı heç bir liberalizm kimi görürük və heç bir insan yoxdur: bütün qaydaları bilmək, düzgün davranmaq lazımdır. Beləliklə bir model tələb olunur: İnsan mütəmadi olaraq davranışı və düşüncələrini, danışmasını və performansını ona istinad edərək düzəldir. Uşaqların nümunəsi yaşlı, xüsusilə valideynlərdir. Buna görə də uşaq anlayır: Əgər valideynlərinin valideynlərinə qulaq asırsa, öz maraqları vardır. Quran da Kərim də eyni şeyi söylədi: Ailənə xeyirxahlıq edin və onlara itaət edin. Daha böyük dünya ilə tanış olan yeniyetmələr üçün nümunələri müəllimlər, menecerlər, hətta sənətçilər və sevilən oyunçulardır. Gənclər üçün isə nümunə bundan daha da uzaqdır və onlar əfsanəvi qəhrəmanları düşünürlər və daha çox əhatəli olurlar. Daha çox uşaq, insanları yaxınlaşdırmağı düşünür, gənclər daha uzaq və əlçatmaz düşünürlər. Soyqırdıcı düşünürlər və idealistlər deyilir. İnsanın intellektual və fiziki yetkinliyə çatdığı qırx yaşlarında onun əsl arzuları və düşüncələri daha mantıksız olur. Və özünü dəyişə bilər! Bu kifayətdir. Buna görə də, rasional həyatda olur. Buna görə Quran qırx yaşında Peyğəmbərə nazil oldu. Və təcrübəsi ilə, o, insanları yeni nümunə götürməyə dəvət etdi. İnsanlar keçmiş vərdişlərini və davranışlarını asanlıqla dəyişə bilmədikləri ortaya çıxdı. Lakin Allah onlara möcüzələri, xüsusilə də Quranı böyük dəyişikliklərə hazırlamağa kömək etdi. onların sivilizasiya kosmik yaş bu gün təsis edilib ki, səy 23 il, bir milyard insan nüfuzlu və fəal, onun ardıcılları var. Hər gün əlavə edilir. yeni meme, bir kitab bütün birinə girdi: belə ki, hər gün Quran, Allahın kitabı, biz kitab oxumaq, və davranmaq özlərini əlaqələndirmək və: həyat üçün şüurlu ən yaxşı yolu Seçmək üçün. Həyat Tayyib.

 

/ 0 نظر / 22 بازدید