. ارزش زن غربی فقط در: روسپی خانه ها تعیین می شود.

مجلس به سوی فمینیسم می رود؟

دفاع از حقوق زنان، بازهم توجه فمینیست ها به خود جلب کرده! و آنها خواستار انحراف افکار عمومی، از مسئله قدس و دیگر مسائل اساسی هستند. امروز در میان 50روزنامه کوچک و بزرگ ایرانی، فقط چند روزنامه به سخنان رهبر و: مسئله فلسطین و قدس عزیز پرداخته بودند. بقیه به مسائل متفرقه دست زده بودند. این نشان می دهد روزنامه های زنجیره ای، به دنبال تحقق شعار فتنه گران، در فتنه 88مبنی بر: نه غزه، نه لبنان، هستند. از آن سو می بینیم که فراکسیون ها، و جناح های مختلف تشکیل می شود تا: از حقوق زنان دفاع کنند! گویا حقوق کودکان یا جوانان و مردان، رعایت می شود که مانده: حقوق زنان رعایت شود. حقوق زنان هم مثل حقوق تمام بشر، مغفول مانده است و نباید تصور کرد که: همه آنها رعایت می شود! همه خوشبخت هستند، و فقط زنان بدبخت می باشند. در اینجا لازم است که چند موضوع بازبینی شود: اولین حقوق انسان آنطور که: غرب بیان می کند در آثار همورابی است. همورابی در واقع همه رابی است، یعنی به زبان لری که زبان همان قانون و محل اعلام آن است، به معنی آن است که: همه با هم مساوی هستند. بعد منشور کورش یا داریوش که داماد آنها بود! به همین دلیل سنگ نوشته و کتیبه معروف آن را، به آمریکا برده بودند، تا خود را وارث آن نشان بدهند. و این حقوق دوهزار سال ساکت بود! تا اینکه غرب آن را به جریان انداخت و: در سازمان ملل متحد به صورت: منشور جهانی صادر گردید. و تا کنون هم آمریکا، داعیه اجرای آن را دارد. اما از نظر اسلام حقوق بشر، از همان روز اول خلقت بشر، توسط خدا به آدم ع یاد آوری شود (علم الادم الاسما کلها) حق بشر، استفاده از نعمت های فراوان و: بی منت خداوند برای تمام مخلوقات می باشد. این نعمت ها محدود به زمین و مسکن، خوراک و پوشاک، آموزش و بهداشت و: بعبارتی نیاز های مادی بشر نیست، بلکه نیاز های معنوی او را هم شامل می شود. اما شیاطین و ظالمان و مستکبران، این حقوق را زیر پا می گذاشتند: زیرا می خواستند همه نعمت ها را، فقط خودشان استفاده کنند. بنابر این فرقی نمی کند: این مظلومان، زن باشند یامرد! مهم این است که جیب مستکبران پر شود. حالا اگر عده ای بخواهند: حقوق بشر را تقسیم بندی کنند، مطمئنا همه بخشها باید دفاع شوند! نه فقط یک بخش. اما از آنجا که زنان نقش مهمی در پیروزی انقلاب اسلامی ، حتی در پیروزی دین خدا داشتند، همیشه در جایگاه رفیعی بوده اند. لذا دشمنان بر این موضوع آگاه بودند، و می خواستند به نحوی آنان را، از پیروزی اسلام بترسانند. آنها می گویند اگر اسلام پیروز شود، مردان به زنان ظلم خواهند کرد! و حق زنان را از بین خواهند برد، و خشونت بیشتری خواهد کرد. ولی همه میدانند این امور در خارج از: دین اسلام بیشتر است. با آمدن اسلام زن وضعیت بهتری پیدا کرد: چه در آن موقع که: او را زنده بگور می کردند، و چه در قرون جدید که مانند: یک کالا خرید و فروش می کنند! برای قیمت بالاتر، او را ارایش می نمایند. ارزش زن غربی فقط در: روسپی خانه ها تعیین می شود. حالا اگر در قران آیه ای هم باشد که: مردان را مجبور به تقبل هزینه های زندگی کرده باشد، آیا این کسر شان زنان است؟ همانطور که حضرت علی و فاطمه، توافق کردند که کار های بیرون، با مرد خانه باشد و مدیریت داخلی، با زن خانه. و حضرت فاظمه از این تقسیم بندی خوشحال شد. در حالیکه فمینیست ها می خواهند بگویمد: او ناراحت بوده! به زنان متعهد و مسلمان توصیه می شود: دراین شرایط حساس و: نیاز جهان به آنان برای ازادی قدس، فریب چند زن و مرد مطلقه و: هوسباز را نخورند و بدانند: خداوند برایشان بهتر است از: ابن دروغ گویان شیاد که: می خواهند هوسبازی خود را، پشت پرده حقوق زنان مخفی کنند.

Parliament goes to feminism?

Defending women's rights has attracted the attention of feminists! And they demand a diversion of public opinion, from the Quds issue and other fundamental issues. Today, among the small and large Iranian newspapers, only a few newspapers addressed the leader and the Palestinian issue and the Quds Day. The rest had been dealing with various issues. It shows that chain newspapers, following the realization of the slogan of seditious people, are plotting in the thirty-eight: neither Gaza nor Lebanon. On the other hand, we see fractions and factions formed to defend women's rights! It seems that the rights of children or young people and men are respected: women's rights are respected. Women's rights, like the rights of all human beings, have been neglected and should not be construed as: they are all respected! Everyone is happy, and only women are miserable. Here it is necessary to review a few issues: the first human rights as the West states in the works of Hammarab. Humorbay is, in fact, all Robbie, that is, in the Lari language, which is the language of the law and place of declaration, that means: all are equal. Then the charter of Cyrus or Darius was their groom! That's why they had taken the stone and famous inscriptions to America to show their inheritance. And these rights were silent for two thousand years! Until the West flooded it, it was issued in the United Nations in the form of: the Universal Charter. And so far, the United States has filed it. But in Islam's view, human rights, from the very first day of human creation, are to be remembered by Allah (Alam al-Dum al-Asma altars) of human rights, the use of many blessings and: the righteousness of God for all creatures. These blessings are limited to land and housing, food and clothing, education and health and, in other words, human material needs, but also its spiritual needs. But the devils, the oppressors and the mercenaries, violated these rights because they wanted to use all their blessings only themselves. So it does not matter: these oppressors are women! It is important that the pocket of the mustaches is filled. Now if some people want to divide human rights, surely all sectors must be defended! Not just a section. But since women played an important role in the victory of the Islamic Revolution, even in the victory of God's religion, they have always been at the forefront of righteousness. So the enemies were aware of this issue, and they wanted to somehow scare them away from the victory of Islam. They say that if Islam wins, men will oppress women! It will eliminate women's rights, and will do more violence. But everybody knows these things outside: the religion of Islam is greater. With the advent of Islam, women became better off: at that time: they would make him alive, and in the new centuries, like buying a product! For a higher price, she will be dressed. The value of Western women only is determined by the prostitutes of the house. Now if there is a verse in the Qur'an that: Forced men to bear the cost of living, is this a fraction of women? As Ali and fatmeh: agreed to work outside, with the man and home management, with the housewife. And the Prophet was delighted with this division. While feminists want to say: he was upset! It is recommended that women are committed and Muslim: in this sensitive situation: the need of the world for them to liberate Jerusalem, deceive a few divorced men and women and: do not eat hawthorns and know: God is better for them than: Ibn the lieutenants who want: Hobbies themselves behind the scenes of women's rights.

البرلمان یذهب إلى النسویة؟

وقد جذب الدفاع عن حقوق المرأة انتباه النسویات! وهم یطالبون بتحویل الرأی العام، من قضیة القدس وغیرها من القضایا الأساسیة. والیوم، من بین الصحف الإیرانیة الصغیرة والکبیرة، لم تتناول سوى عدد قلیل من الصحف الزعیم والقضیة الفلسطینیة ویوم القدس. وکان الباقون یعالجون مسائل مختلفة. ویظهر ذلک أن الصحف التی تصدر عن سلسلة من الصحف، بعد إعمال شعار الشعب الفتنة، تتآمر فی الثامن والثلاثین: لا فی غزة ولا فی لبنان. من ناحیة أخرى، نرى الکسور والفصائل شکلت للدفاع عن حقوق المرأة! ویبدو أن حقوق الأطفال أو الشباب والرجال تحترم: احترام حقوق المرأة. إن حقوق المرأة، مثل حقوق جمیع البشر، قد أهملت ولا ینبغی أن تفسر على أنها: کل احترامها! الجمیع سعداء، والنساء فقط بائسة. هنا من الضروری مراجعة بعض القضایا: أول حقوق الإنسان کما هو الحال فی الغرب فی أعمال حماراب. ثم کان میثاق سایروس أو داریوس عریسهم! هذا هو السبب فی أنها اتخذت الحجر والنقوش الشهیرة لأمریکا لإظهار المیراث. وکانت هذه الحقوق صامتة لمدة ألفی سنة! وحتى غمرها الغرب، صدر فی الأمم المتحدة فی شکل: المیثاق العالمی. وحتى الآن، قدمت الولایات المتحدة ذلک. وتقتصر هذه البرکات على الأرض والسکن والغذاء والملبس والتعلیم والصحة، وبعبارة أخرى احتیاجات المواد البشریة، ولکن أیضا احتیاجاتها الروحیة. لکن الشیاطین والظالم والمرتزقة انتهکوا هذه الحقوق لأنهم أرادوا أن یستخدموا کل ما لدیهم من نعمة فقط. لذلک لا یهم: هؤلاء الظالمین هم من النساء! من المهم أن یتم تعبئة جیب الشوارب. الآن إذا کان بعض الناس یریدون تقسیم حقوق الإنسان، بالتأکید یجب الدفاع عن جمیع القطاعات! لیس مجرد قسم. ولکن لأن المرأة تلعب دورا هاما فی الثورة الإسلامیة، حتى انتصار دین الله کان دائما فی مکانة عالیة. لذلک کان الأعداء على بینة من هذه المسألة، وأرادوا تخویفهم بطریقة ما بعیدا عن انتصار الإسلام. یقولون أنه إذا فاز الإسلام، فإن الرجال سوف یضطهدون النساء! وستقضی على حقوق المرأة وستزید من العنف. ولکن الجمیع یعرف هذه الأشیاء خارج: دین الإسلام هو أکبر. لارتفاع الأسعار، وقالت انها سوف یرتدی. إن قیمة النساء الغربیات فقط هی التی یحددها البغایا فی المنزل. الآن إذا کان هناک آیة فی القرآن تقول: أجبر الرجال على تحمل تکلفة المعیشة، هل هذا جزء صغیر من النساء؟ کما وافق علی وغطمة على العمل فی الخارج، مع الرجل ومدیر المنزل، مع ربة منزل. وکان النبی مسرور بهذا التقسیم. فی حین أن النسویات ترید أن تقول: انه کان مستاء! ارتکبت النساء ینصح مسلم: فی هذا الوضع الحرج والحاجة إلى العالم لاطلاق سراحهم من القدس، خدع النساء والمطلقات الرجال و: متقلبة لتناول الطعام ومعرفة: الله هو أفضل من بن تقع غیانا الاحتیال التی ترید الهوایات نفسها وراء الکوالیس لحقوق المرأة.

Parlament feminizmə gedir?

Qadın hüquqlarının qorunması feministlərin diqqətini cəlb etmişdir! Qüdr məsələsindən və digər fundamental məsələlərdən ictimai rəy tələb edirlər. Bu gün kiçik və böyük İran qəzetlərindən yalnız bir neçə qəzet liderə, Fələstin məsələsinə və Qüds gününə müraciət etdi. Qalanlar müxtəlif məsələlərlə məşğul olmuşdu. 88-nin intriqa, şüar mutineers aşağıdakı qəzet zəncir göstərir: Gaza, nə də Lebanon nə var. Digər tərəfdən, qadın hüquqlarını müdafiə etmək üçün yaradılan fraksiyaları və fraksiyaları görürük! Görünür, uşaqların və ya gənclərin və kişilərin hüquqları hörmətlidir: qadın hüquqları hörmətlidir. Qadın hüquqları, bütün insan hüquqları kimi, nəzərə alınmır və bunlar kimi təfsir edilməməlidir: hamısı hörmətlidir! Hər kəs xoşbəxtdir və yalnız qadınlar acınacaqlıdırlar. Burada bir neçə məsələni nəzərdən keçirmək lazımdır: Hamarabın əsərlərində Qərb kimi ilk insan hüquqları. Sonra Kir və ya Dariusun nizamnaməsi onların damatçısı idi! Ona görə də onlar miraslarını göstərmək üçün Amerikaya daş və məşhur yazıları götürmüşlər. Və bu hüquqlar iki min il ərzində səssiz idi! Qərb onu su basdığına qədər Birləşmiş Millətlər Təşkilatında universal nizamnamə şəklində verilmişdir. Və bu günə qədər, Amerika Birləşmiş Ştatları bunu təqdim etdi. Şeytanlar, zalımlar və əsgərlər bu hüquqları pozdular, çünki bütün xeyirlərdən yalnız özlərini istifadə etmək istəmişdilər. Belə ki, vacib deyildir: bu zalımlar qadındır! Bığların cibinin doldurulması vacibdir. Bəzi insanlar insan hüquqlarını bölmək istəyirlərsə, əlbəttə ki, bütün sahələr müdafiə olunsun! Yalnız bir hissə deyil. qadın İslam İnqilabının mühüm rol Allahın dini hətta qələbə oynamaq, çünki həmişə yüksək mövqedə olmuşdur. Düşmənlər bu məsələdən xəbərdardılar və İslamın zəfərindən onları qorxutmaq istədilər. İslamın qazandığı təqdirdə qadınlar qadınlara zülm edərlər! Bu qadınların hüquqlarını ortadan qaldıracaq və daha çox zorakılıq edəcəyik. Amma hər kəs bu şeyləri xaricində bilir: İslam dini böyükdür. Daha yüksək qiymət üçün o, geyimli olacaq. Qərb qadınlarının dəyəri yalnız evin fahişələri tərəfindən müəyyən edilir. Əgər kişilər, yaşayış xərcləri daşıyırlar ki, bu kiçiltmə qadınlar var ki, Quranda bir ayə? Əli və Ghatmah evdə işləyən kişi ilə birlikdə evdə işləməyə razı oldu. Peyğəmbər bu bölünmə ilə sevindi. Feministlər demək istədikləri halda: o üzdü! bu kritik vəziyyətdə və Yerusəlimdə onları azad dünya üçün lazımdır, qadın aldatdı və kişilər boşanmış və: yemək və bilmək şıltaq: Qadın Müsəlman tövsiyə olunur törədilmiş Allah İbn daha yaxşı istəyirəm Guyana fırıldaqçılıq düşür Qadınların hüquqlarının pərdə arxasında özlərini həvəsləndirirlər.

 

/ 0 نظر / 19 بازدید