יותר משלושת אלפים שמות פליליים!

بیش از سه هزار عنوان مجرمانه!

در قانون مدنی ایران اعم از: قانون تجارت و مجازات های اسلامی، و حقوقی و جزایی و امثال آن، بیش از سه هزار عنوان مجرمانه هست! یعنی هرکس با کوچکترین فعالیتی، مشمول یکی از این عناوین می شود. و به همین دلیل همه ایرانیان، پرونده دارند و بیش از 18میلیون هم، پرونده های جاری سالانه در قوه قضائیه است! که اگر پرونده های تخلفات: شهرداری و رانندگی و غیره را هم، به اضافه کنیم تقریبا همه افراد بالای 18سال، حداقل دو پرونده دارند. لذا تعداد زندانیان بسیار زیاد است، که بسیاری از آنها بخاطر صدور چک بلامحل، یا ناتوانی از پرداخت مهریه در زندان می باشند. این فقط یک نمونه است، در همه زمینه ها افراط گرایی ناشی از: برخورد دو فرهنگ شرقی و غربی ایجاد شده است. در مصرف کالا ها، همه نسبت ها خارق العاده است! در لوازم بهداشتی و ارایشی، پولهایی خرج می شود که چند برابر: بودجه کشور است. در سیگار و مواد مخدر که: سقفی برای آن قابل پیش بینی نیست! اما بودجه آموزش و پروش، از 18درصد کل بودجه به 9درصد، یعنی نصف در سال 1397 می رسد. اخیرا که کمی واردات خودروهای خارجی آزاد شده، کسی خودرو داخلی را نمی پسندد! مجبورند آن را به تاکسی دار ها یا دیگر متقاضیان: خودرو فرسود واگذار کنند. بیش از 2ترییلیون تومان، پول نقد در دست مردم است، واقعا این پول ها از کجا می آیند؟ آنقدر پول زیاد و مصرف بالا است، که تخم مرغ مسئله روز می شود. البته کسی هم  از این موضوع ناراحت نیست، زیرا ساده ترین عکس العمل به آن نخریدن است، و می بینیم که گران می شود، بیشتر هم خریداری می شود! همه می گویند هیچ گرانی بی حکمت نیست، و هیچ ارزانی بی علت نیست. یعنی اگر گوشت بجای کیلویی 30هزار تومان، 900هزار تومان بشود، مشتاق می شوند از آن گوشت بخرند! زیرا می گویند: این گوساله تراریخته است و برای اینکه: گوشتشان نرم شود زیر نظر :ماساژورهای متحصص همه روزه ماساژ داده شده اند. و این حکمت گران بودن است. اما وقتی گوشت ارزان، یعنی کمتر از 30هزار تومان، در تعاونی ها توزیع می شود، می گویند این گوشت ها قرار بوده در: برزیل تبدیل به کود شود، دولت آنها را وارد کرده است. اینهم می شود علت ارزانی! هویج آمریکایی اگر کیلو صد هزار تومان شود، می گویند با آخرین علم و فناوری، تولید شده و باید خرید، و پول اضافه تر هم باید داد! ولی اگر ارزان باشد، می گویند قرار بوده اینها را جلوی گاوها بریزند، اضافه آمده، به آدم ها می فروشند. ولی  سیاستمدارها برعکس فکر می کنند، می گویند مردم بیکار هستند، فقیر هستند نان شب ندارند! یکی از انها می گفت: یک ژلپنی از من پرسید: این صندوق صدقات چیه که: سر هر چهار راهی هست؟ من گفتم برای جمع آوری پول و: کمک به فقرا هست، وی باتعجب گفته بود: مگر در ایران هم فقیر است؟ شما اینهمه نفت دارید، معادن گاز دارید، حتی خاک خالی شما، ارزوی ما ژاپنی ها است. او برای اینکه شوکه نشود، گفته بود نفت ما را آمریکایی ها بردند! عجب ! می بینید سیاستمداران ما، حتی حاضر نیستند دیدگاه خود را اصلاح کنند، اما فریاد اصلاحات سر می دهند. در مجلس هر نماینده ای ناطق می شود: فقط از فقز و بدبختی و محرومیت منطقه، و حوزه استحفاظی خودش می گوید! گویا برای فقیر نشان دادن مردم، با هم مسابقه گذاشته اند. البته توجیه شان این است که: می خواهند بودجه بیشتری بگیرند. ولی تاکی باید واقعیت ها را فدای: رای گیر خودشان بکنند. روزانه 4میلیون بشکه نفت، با در آمد صد میلیاردی را، باور کنیم یا فقیر بودن و: کسر بودجه را؟

More than three thousand criminal names!

In the civil law of Iran, including: the law of commerce and punishments of Islam, and legal and criminal, etc., there are more than three thousand criminal codes! That is, anyone with the slightest activity will be subject to one of these titles. And because of this, all Iranians have cases and more than 18 million are current cases in the judiciary! If we include cases of violations: municipality and driving, etc., almost all people over the age of 18 have at least two cases. So: there are a lot of prisoners, many of whom are forced to pay a check, or unable to pay a prisoner. This is just one example, in all respects extremism is caused by: the encounter between two eastern and western cultures. In the consumption of goods, all proportions are fantastic! In health and beauty, money is spent that is multiplier: the state budget. In cigarettes and drugs: There is no roof for it! But the budget for education and training ranges from 18% of the total budget to 9%, which is half in 1397. Recently, few foreign cars were imported; some do not like the domestic car! They have to give it to taxi drivers or other applicants: the car will be fired. More than 2 trillion tomans, cash is in the hands of the people, where do they really come from? So much money and high consumption, that egg is a matter of day. Of course, nobody is upset about this because the easiest response is not to sell it, and we see that it becomes expensive, more is bought! Everyone says no cost: is not wicked, and no cost is not unreasonable. That is, if meat instead of kilo 30 thousand tomans, 900 thousand tomans, they are eager to buy meat! Because they say: This calf is transgenic and in order to: make their meat soft. Under the supervision: Massage massagers are given daily massage every day. And this wisdom is expensive. But when cheap meat, which is less than 30 thousand tomans, is distributed to cooperatives, they say that these meats were supposed to be: Brazil became a fertilizer, and the government introduced them. That can be a reason! If American carrots are 100,000 tomans, they say they have been produced with the latest science and technology and should buy, and more money should be given! But if they are cheap, they say they were supposed to put them in front of the cows, added, and sold to people. But politicians think the opposite, say people are unemployed, poor people do not have the night's bread! One of them said: "A gelpinist asked me: What is the fund? What is the head of all four ways? I said that to raise money and: help the poor, he said with compassion: "Is it also poor in Iran?" You have all the oil, you have gas mines, even your empty soil is our desire for the Japanese. He did not want to be shocked to say that our oil was taken by Americans! Wow! You see, our politicians are not even willing to correct their point of view, but shout for reform. In the parliament, every delegate can be honest: only from the misery and deprivation of the region, and the area of ​​his own defense! It seems they have been racing for the poor to show people. Of course, their justification is: they want to get more money. But Taxi must sacrifice the facts: they will vote for themselves. Every day, we believe 4 million barrels of oil, with a billionth birthday, or being poor: Fiscal deficit?

أکثر من ثلاثة آلاف الأسماء الجنائیة!

فی القانون المدنی فی إیران، بما فی ذلک: قانون التجارة وعقوبات الإسلام، والقانونیة والجنائیة، وما إلى ذلک، هناک أکثر من ثلاثة آلاف قوانین جنائیة! أی أن أی شخص لدیه أدنى نشاط سیکون خاضعا لأحد هذه العناوین. وبسبب هذا، جمیع الإیرانیین لدیهم قضایا وأکثر من 18 ملیون هی الحالات الراهنة فی القضاء! إذا أدرجنا حالات الانتهاکات: البلدیة والقیادة، وما إلى ذلک، فإن جمیع الأشخاص الذین تزید أعمارهم عن 18 عاما تقریبا لدیهم حالتان على الأقل. لذلک هناک الکثیر من السجناء، وکثیر منهم یضطرون لدفع شیک، أو غیر قادر على دفع سجین. هذا مثال واحد فقط، من کل النواحی، التطرف ناجم عن: اللقاء بین ثقافتین الشرقیة والغربیة. فی استهلاک السلع، وجمیع النسب هی رائعة! فی الصحة والجمال، یتم إنفاق المال الذی هو مضاعف: میزانیة الدولة. فی السجائر والمخدرات: لا یوجد سقف لذلک! لکن میزانیة التعلیم والتدریب تتراوح بین 18٪ من إجمالی المیزانیة إلى 9٪، أی النصف فی عام 1397. فی الآونة الأخیرة، تم استیراد عدد قلیل من السیارات الأجنبیة، وبعض لا یحبون السیارة المحلیة! یجب علیهم إعطائها لسائقی سیارات الأجرة أو غیرهم من مقدمی الطلبات: سیتم إطلاق السیارة. أکثر من 2 تریلیون تومان، والنقد هو فی أیدی الشعب، من أین تأتی حقا من؟ الکثیر من المال والاستهلاک المرتفع، أن البیض هو مسألة من الیوم. وبطبیعة الحال، لا أحد مستاء من هذا لأن أسهل استجابة لیست لبیعه، ونحن نرى أنه یصبح مکلفا، یتم شراء أکثر! الجمیع یقول أی تکلفة لیست شریرة، وأی تکلفة لیست غیر معقولة. وهذا هو، إذا اللحوم بدلا من کیلو 30 ألف تومان، 900 ألف تومان، وهم حریصون على شراء اللحوم! لأنهم یقولون: هذا العجل هو المعدلة وراثیا ومن أجل: جعل اللحوم لینة تحت إشراف: یتم إعطاء التدلیک مدلک التدلیک الیومی کل یوم. وهذه الحکمة مکلفة. ولکن عندما یتم توزیع اللحوم الرخیصة، أی أقل من 30 ألف تومان، على التعاونیات، ویقولون أن هذه اللحوم کان من المفترض أن تکون: أصبحت البرازیل الأسمدة، أدخلت الحکومة لهم. یمکن أن یکون سببا! إذا الجزر الأمریکیة هی 100،000 تومان، ویقولون أنها قد أنتجت مع أحدث العلوم والتکنولوجیا ویجب أن تشتری، وینبغی إعطاء المزید من المال! ولکن إذا کانوا رخیصین، یقولون أنهم کان من المفترض أن یضعوها أمام الأبقار، وأضاف، بیعها للناس. ولکن السیاسیین یعتقدون العکس، ویقول الناس عاطلین عن العمل، والفقراء لیس لدیهم الخبز اللیل! قال أحدهم: "سألنی أحدهم: ما هو الصندوق؟ ما هی الطرق الأربع کلها؟ قلت ذلک لجمع المال و: مساعدة الفقراء، وقال مع الرحمة: "هل هو أیضا فقیر فی إیران؟" لدیک کل النفط، لدیک مناجم الغاز، حتى التربة فارغة هی رغبتنا للیابانیة. لم یکن یرید أن یکون صدمت القول بأن النفط لدینا اتخذ من قبل الأمیرکیین! نجاح باهر! کما ترى، فإن سیاسیینا لا یرغبون حتى فی تصحیح وجهة نظرهم، ولکنهم یصرخون للإصلاح. فی البرلمان، یمکن لکل مندوب أن یکون صادقا: فقط من البؤس والحرمان من المنطقة، ومنطقة الدفاع عن نفسه! یبدو أنها کانت سباقات للفقراء لإظهار الناس. وبطبیعة الحال، تبریرها هو: انهم یریدون الحصول على المزید من المال. ولکن یجب على تاکی التضحیة بالحقائق: سیصوتون لأنفسهم. کل یوم، ونحن نعتقد 4 ملیون برمیل من النفط، مع میلاده، أو الفقراء: العجز المالی؟

Üç mindən çox kriminal ad!

İranın mülki hüququnda, o cümlədən: ticarət və İslam cəzaları, qanuni və cinayət və s. Qanunları, üç mindən artıq cinayət qanunu var! Yəni ən kiçik bir fəaliyyətə sahib olan hər kəs bu adlardan birinə tabe olacaq. Bu səbəbdən, bütün İranlılar hadisələri var və 18 milyondan çox mühakimədə mövcud hallar var! Əgər biz pozuntu hallarını əhatə etsək: belediyecilik və sürücülük, və s. Demək olar ki, 18 yaşından yuxarı olanların hamısı ən azı iki haldır. Belə ki, bir çox məhbuslar var, onların əksəriyyəti çekləri ödəmək məcburiyyətində qalır və ya məhbus ödəmək iqtidarında deyil. Bu yalnız bir nümunədir, hər cəhətdən ekstremizm səbəb olur: iki şərq və qərb mədəniyyətləri arasında qarşılaşma. Malların istehlakında, bütün nisbətlər fantastikdir! Sağlamlıq və gözəllikdə pulun sərf edildiyi, dövlət büdcəsi. Siqaret və narkotiklərdə: bunun üçün heç bir dam yoxdur! Lakin təhsil və təlim büdcəsi ümumi büdcənin 18% -dən 9% -ə qədərdir və bu da 1397-ci ildə yarıya bərabərdir. Son zamanlar bir neçə xarici avtomobil idxal edilib, bəziləri isə yerli avtomobili sevmir! Onlar taksi sürücüsünə və ya digər ərizəçilərə verməlidirlər: avtomobil işdən çıxarılacaq. 2 trilyondan çox pul, nağd xalqın əlindədir, həqiqətən nereden gəlir? Yəni çox pul və yüksək istehlak, yumurta gün məsələsi. Əlbəttə ki, heç kim bu barədə narazıdır, çünki ən asan cavab onu satmamaqdır və biz bahalı olur, daha çox satın alırıq! Hər kəsin heç bir dəyəri pis deyil və heç bir dəyəri əsassız deyir. Yəni kilo yerinə 30 min ədəd ət, 900 min ədəd ət, ət almaq istəyənlər! Çünki deyirlər: Bu buzov transgenikdir və onların ətini yumşaq edir. Gözlənildiyi kimi: Masaj masajçılarına hər gün gündəlik masaj verilir. Və bu hikmət bahadır. Lakin 30 mindən az toran az ət olan kooperativlərə paylanırsa, bu ətin olması lazım olduğunu deyirlər: Braziliya gübrə oldu və hökumət onları tanıtdı. Bu bir səbəb ola bilər! Əgər Amerika havuçları 100.000 toman varsa, onlar son elm və texnologiya ilə hazırlanmış və satın almaq lazımdır və daha çox pul verilməlidir! Ancaq ucuz olsalar, inəklərin önünə qoymaları lazım olduğunu söyləyib, əlavə etdi, insanlar satdı. Amma siyasətçilər əksini düşünür, insanların işsiz olduğunu söyləyirlər, yoxsulların gecənin çörəkləri yoxdur! Onlardan biri dedi: "Bir gelpinist mənə soruşdu: Fond nədir? Dörd yol nədir? Mən pul yığmaq və yoxsullara kömək etmək üçün dedim ki, şəfqətlə: "İranda da yoxsul mu?" Bütün neft var, qaz minalarınız var, hətta boş torpaq Yapon üçün arzu edir. Neftimizin Amerikalılar tərəfindən alındığını söyləmək şok olmadı! Vay! Gördüyünüz kimi, siyasətçilərimiz öz fikirlərini düzəltmək istəmirlər, amma islahat üçün bağırırlar. Parlamentdə, hər bir nümayəndə dürüst ola bilər: yalnız bölgənin yoxsulluqdan və məhrumiyyətindən və öz müdafiə sahəsindən! Göründüyü kimi, onlar kasıblar üçün insanları göstərməyə hazırlaşırlar. Əlbəttə, onların əsaslandırılmasıdır: onlar daha çox pul qazanmaq istəyirlər. Lakin Taki faktları qurban verməlidir: onlar özləri üçün səs verəcəklər. Hər gün milyarder doğum günü olan və ya yoxsul olan 4 milyon barel neft olduğuna inanırıq: Maliyyə açığı?

 

/ 0 نظر / 21 بازدید