سیاست در قران

سیاست در قران

سیاست و سیاستمداری در: غرب و در اسلام، مقابل یکدیگر هستند. از نظر اسلام راستگویی و راستکرداری، شرط اصلی است. بطوریکه همه جا آمده: انسان واقعی کسی است که: ایمان داشته و به آن عمل کند.(الذین آمنوا وعملواالصالحات) در حالیکه در غرب، سیاستمداری یک نوع زرنگی و: انتهای دروغگویی است. یعنی هرکس بتواند دروغ بزرگتری بگوید،و افکار عمومی را فریب داده، به خود جلب کند، میتواند سیاستمدار باشد. البته خودشان اینطور نمی گویند! بلکه می گویند ساختن افکار عمومی، یعنی اینکه باید کاری کرد که: افکار عمومی استقلال خودش را از دست بدهد و: همانطور فکر کند که آنها می خواهند. البته این تفکرات از اقتصاد غربی و: یا نظامی گری آنهم نشات گرفته است: مثلا وقتی بحران 1932 در آمریکا، همه امور را مختل کرده بود، کینز اقتصاد دانان یهودی، پیشنهاد داد که مصرف گرایی را ترویج کنند. لذا بعد از آن کالاهایی تولید و: عرضه شد که مورد نیاز مردم نبود! مانند آدمس و سیگار و نوشابه، که طبیعتا اگر کسی آن را مصرف نمی کرد، و یا اصلا نمی شناخت، چیزی عوض نمی شد! مثل نان و مسکن نبود که: از ضروریات باشد و: عدم مصرف آن زندگی را به خطر بیاندازد. کسی از گرسنگی بمیرد، یا زیر سرما و طوفان از بی مسکنی جان بدهد. حتی در مورد کالاهای اساسی هم، تبلیغات کاری کرد که افکار عمومی، بجای مصرف حداقلی، به مصرف حداکثری روی بیاورد! به بهانه آلامد بودن، هر روز مسکن عوض کند، لباس هایش را نباید کسی دوبار در تنش ببیند. یا مبلمان و لوازم خانه، هر روز تعویض شود، و دکور خانه ثابت نباشد. این باعث شد تا تولید افزایش یابد، و بحران اقتصادی رفع شود. این امر نه تنها در سیاست، بلکه در روانشناسی مازلو هم خود را نشان داد. لذا روانشاسان اجتماعی بوجود آمدند که: وظیفه آنها ساخت افکار عمومی بود! در یک روز همه مردم با یک: تیتر در همه رسانه ها مواجه می شدند: کمونیست یعنی خدانیست. همه را ناخود آگاه از کمونیست ها می ترساندند. مانند زمان ما که تروریسم را، وارد افکار عمومی کردند، تا وحشت از آنها باعث شود: که سیاست های خود را بخوبی اجرا کنند. گرچه امروزه رسانه ها، سعی دارند راهی مستقل در پیش بگیرند، ولی بخاطر زمینه های موجود از: دوران ترس و وحشت، هنوز هم واژه هایی که از این: سازندگان افکار عمومی صادر می شود، اثر خود را دارد. یکی از اینها جهان سوم است. جهان سوم را مائو ابداع کرد: تا در مقابل آمریکا و شوروی سابق، ابر قدرت جدیدی باشد. اما روانشناسان غربی کاری کردند که: جهان سوم تبدیل به یک اهانت شد. اگر به کسی بگویند: جهان سومی، یعنی فردی بی لیاقت، عقب افتاده و وحشی! از این دست مفاهیم یا واژه پردازی، ما بسیار شاهد هستیم: مثلا کاری کرده اند که اسلام مساوی ترور و وحشت باشد. و مسلمان بودن را تروریست بودن بدانند. با اینکه عربستان تا کنون، انتخاباتی نداشته، مهد آزادی معرفی شود و: رهبران آن فرهیخته و بسیار با هوش معرفی شوند! اما کشوری مثل ایران که: هرسال انتخابات داشته، برعکس معرفی گردد. در همین موضوع یمن می بینیم که: ادعا می کنند موشک اصابت کرده به ریاض، ساخت ایران بوده. اما انصارلله یمن می گوید: اگر ایران به ما اسلحه میداد، از انها پدافند ضد هوایی می خریدیم. گرچه این حرف نفوذ سیاست غربی را، در ایران هم نشان می دهد. یعنی ایران حاضر شده مردم یمن، در مقابل بمب باران ها، بی سلاح باشد. و این برخلاف ماموریت: انقلاب اسلامی است که: بیان می دارد ما: در تمام دنیا باید به داد مظلومین برسیم. اگر کمک به مظلومین یمن، فقط در رسانه ها باشد و: به عمل نزدیک نشود، مشمول سیاست در قران نخواهد بود.  

Politics in the Qur'an

Politics and politics are in front of each other in the West and in Islam. From the point of view of Islam, truth and truth are the main prerequisites. So everywhere: The real person is who: Believes and acts. While in the West, politics is a kind of savagery and: the end of lying. That is, anyone who can tell a bigger lie, deceives the public opinion, attract him, can be a politician. Of course they do not say that! Rather, they say that building public opinion means that it must be done: public opinion loses its independence and: Thinks like they want. Of course, these thoughts originate from Western economics and / or militarism: for example, when the 1932 crisis in America disrupted everything, Keynes proposed Jewish economists to promote consumerism. So after that, the goods were produced and: not supplied by people! Like Adams and cigarettes and drinks, which: naturally did not change if someone did not consume it or did not even know it! It was not like bread and housing: it was essential: not to use it to endanger life. Someone dies of starvation, or dies under the heat and storm. Even in the case of basic goods, advertising prompted public opinion to take maximum use rather than minimize consumption! On the pretext of being almonds, everyday, he should change his clothes; he should not be dressed twice in a tension. Or furniture and home appliances, changed every day, and the home decor is not fixed. This led to increased production, and the economic crisis could be resolved. This has shown itself not only in politics, but also in Maslow psychology. So social psycho socialists were created: their duty was to build public opinion! In one day all people met with one: the headline was encountered in all media: the communist is goddess. Everyone was scared of communists consciously. It's like our time to bring terrorism to public opinion, so that it can frighten them: to make their policies work well. Although the media today are trying to make an independent path, but because of the existing context of the era of fear, there are still words that come out of this: the makers of the public opinion. One of these is the Third World. The Third World was invented by Mao: to have a new superpower in front of the US and the Soviet Union. But Western psychologists did: The Third World Became Insult. If you say to someone: the third world, an unworthy person, backward and wild! Of these concepts or word processing, we are very much alert: for example, they have made Islam equal terror and terror. And being Muslim is a terrorist. Although Saudi Arabia has not yet had an election, Azadi's custody is introduced, and its leaders are well known and highly intelligent! But a country like Iran, which has an election every year, is reversed. On the same subject in Yemen, we see that they claim that the missile hit Riyadh, Iran's construction. But Yemeni Ansar says: If Iran provided us with weapons, we would buy anti-aircraft defense. Though :this also implies the influence of Western politics in Iran. That is, Iran has been prepared to make the Yemeni people unarmed in front of the bomb of rains. And this, unlike the mission, is an Islamic revolution that states: We must reach the people of the oppressed throughout the world. If the help to the oppressed Yemen is only in the media and not to be brought to action, it will not be subject to politics in the Qur'an.

السیاسة فی القرآن الکریم

السیاسة والسیاسة هی أمام بعضها البعض فی الغرب وفی الإسلام. من وجهة نظر الإسلام، الحقیقة والحقیقة هما الشرطان الأساسیان. فی کل مکان یأتی: الشخص الحقیقی هو شخص ما: یؤمن ویتصرف على ذلک. بینما فی الغرب، السیاسة هی نوع من الوحشیة و: نهایة الکذب. وهذا هو، أی شخص یمکن أن أقول لکذب أکبر، خداع الرأی العام، وجذب له، یمکن أن یکون سیاسی. بالطبع لا یقولون ذلک! بل إنهم یقولون إن بناء الرأی العام یعنی أنه یجب القیام به: یفقد الرأی العام استقلاله و: یفکر کما یرید. وبطبیعة الحال، تنبع هذه الأفکار من الاقتصاد الغربی و / أو النزعة العسکریة: على سبیل المثال، عندما عطلت أزمة عام 1932 فی أمریکا کل شیء، اقترح کینز الاقتصادیین الیهود لتعزیز النزعة الاستهلاکیة. حتى بعد ذلک، کانت تنتج السلع و: لا توفر من قبل الناس! مثل آدامز والسجائر والمشروبات، والتی بطبیعة الحال لم تتغیر إذا کان شخص ما لا تستهلک أو لم یعرف حتى ذلک! لم یکن مثل الخبز والسکن: کان من الضروری: عدم استخدامه لتعریض الحیاة للخطر. شخص یموت من المجاعة، أو یموت تحت الحرارة والعواصف. حتى فی حالة السلع الأساسیة، دفعت الإعلانات الرأی العام إلى الاستفادة القصوى بدلا من تقلیل الاستهلاک! بحجة أن اللوز، کل یوم، یجب أن یغیر ملابسه؛ لا ینبغی أن یرى ملابسها تضاعفت فی التوتر. أو الأثاث والأجهزة المنزلیة، وتغییر کل یوم، ولیس ثابتة دیکور المنزل. وأدى ذلک إلى زیادة الإنتاج، ویمکن حل الأزمة الاقتصادیة. وقد أظهر هذا لیس فقط فی السیاسة، ولکن أیضا فی علم النفس ماسلو. لذلک تم إنشاء علماء النفس الاجتماعی الاجتماعی: واجبهم هو بناء الرأی العام! فی یوم واحد اجتمع جمیع الناس مع واحد: عنوان واجه فی جمیع وسائل الإعلام: الشیوعی هو إلهة. کان الجمیع خائفا من الشیوعیین بوعی. لقد حان الوقت لجلب الإرهاب إلى الرأی العام، حتى یمکن أن یخیفهم: لجعل سیاساتهم تعمل بشکل جید. على الرغم من أن وسائل الإعلام الیوم تحاول أن تجعل مسار مستقل، ولکن بسبب السیاق الحالی لعصر الخوف، لا تزال هناک کلمات التی تخرج من هذا: صناع الرأی العام. واحدة من هذه هی العالم الثالث. وقد اخترع ماو العالم الثالث: أن یکون لها قوة عظمى جدیدة أمام الولایات المتحدة والاتحاد السوفیاتی. لکن علماء النفس الغربیین فعلوا: العالم الثالث أصبح إهانة. إذا قلت لشخص ما: العالم الثالث، شخص لا یستحق، إلى الوراء والبریة! من هذه المفاهیم أو معالجة النصوص، نحن فی غایة التنبیه: على سبیل المثال، جعلوا الإسلام متساو الإرهاب والإرهاب. وکونه مسلم إرهابی. وعلى الرغم من أن المملکة العربیة السعودیة لم تجر الانتخابات بعد، إلا أن حضانة أزادی تقدم: فقادةها یتمتعون بتعلیم جید وذکاء جدا! لکن بلد مثل ایران، التى تجرى انتخابات کل عام، ینعکس. وفیما یتعلق بالموضوع نفسه فی الیمن، نرى أنهم یدعون أن الصاروخ ضرب الریاض، بناء إیران. لکن الأنصار الیمنی یقول: إذا کانت إیران قد زودتنا بالأسلحة، فسوف نشتری الدفاع المضاد للطائرات. على الرغم من أن هذا یعنی أیضا تأثیر السیاسة الغربیة فی إیران. أی أن إیران مستعدة لجعل الشعب الیمنی غیر مسلح أمام قنبلة الأمطار. وهذا، خلافا للبعثة، هو ثورة إسلامیة تنص على ما یلی: یجب أن نصل إلى شعب المضطهدین فی جمیع أنحاء العالم. إذا کانت المساعدة للیمن المضطهد هی فقط فی وسائل الإعلام وعدم التحرک، فإنها لن تخضع للسیاسة فی القرآن الکریم.

Quranda siyasət

Siyasət və siyasət bir-birinin qarşısında Qərbdə və İslamda. İslam baxımından həqiqət və həqiqət əsas şərtlərdir. Hər yerdə gəldikdə: gerçək bir şəxsdir: İnanır və ona əməl edir. Qərbdə olsa da, siyasət bir növ vəhşilikdir və yalançılığın sonudur. Yəni böyük bir yalandan xəbər verə bilən, ictimaiyyəti aldadar, cəlb edən, siyasətçi ola bilən hər kəs. Əlbəttə ki, bunu deyirlər! Əksinə, ictimaiyyətin qurulması demək lazımdır ki, bunu etmək lazımdır: ictimai rəy öz müstəqilliyini itirir və istədikləri kimi düşünür. Əlbəttə ki, bu fikirlər Qərb iqtisadiyyatı və / və ya militarizmdən yaranır: məsələn, 1932-ci ildə Birləşmiş Ştatlarda baş verən böhran hər şeyi pozduqda Keynes Yunanıstan iqtisadçılarını istehlakçılığı inkişaf etdirməyi təklif etdi. Bundan sonra mallar istehsal edildi və insanlar tərəfindən verildi! Adams və siqaret və içkilər kimi, təbii ki, kimsə istehlak etmədikdə və ya bilmədikdə dəyişməzdi! Çörək və mənzil kimi deyil: həyatı təhlükə altına almaq üçün istifadə etmək vacibdir. Kimsə aclıqdan ölür, istilik və fırtınanın altında ölür. Hətta əsas malların olması halında, reklam istehlakı minimuma endirməməkdən ötrü maksimum istifadə etmək üçün ictimaiyyəti rədd etdi! Badam olmaq bəhanəsi ilə, hər gün paltarını dəyişdirməlidir, iki dəfə gərginlik içində olmamalıdır. Və ya hər gün dəyişdirilən mebel və ev alətləri, ev dekorasiyası sabit deyil. Bu, istehsalın artmasına gətirib çıxardı və iqtisadi böhran həll edilə bilərdi. Bu, yalnız siyasətdə deyil, Maslow psixologiyasında da özünü göstərdi. Beləliklə, sosial psixososialistlər yaradılmışdı: onların vəzifəsi ictimai rəy yaratmaq idi! Bir gün bütün insanlar bir tanış oldu: başlıq bütün mətbuatda rast gəlindi: kommunist ilahədir. Hər kəs kommunistlərdən şüurlu şəkildə qorxdu. Terrorizmi ictimaiyyətə çatdırmaq üçün bizim vaxtımızdır, buna görə onları qorxutmaq olar: siyasətlərini yaxşı işlədirlər. Günümüzdə mətbuat müstəqil bir yol qurmağa çalışsa da, ancaq qorxu dövrünün var olan kontekstindən ötəri hələ də bunlardan çıxan sözlər var: ictimaiyyətin qurucuları. Bunlardan biri üçüncü dünyadır. Üçüncü Dünya Mao tərəfindən icad edilmişdir: ABŞ və Sovet İttifaqı qarşısında yeni bir super güc olma. Ancaq Qərb psixoloqlar bunu etdi: Üçüncü dünya təhqir oldu. Birinizə deyirsinizsə: üçüncü dünya, ləyaqətsiz bir adam, geri və yabanı! Bu konsepsiyaların və ya sözlərin işlənməsindən çox xəbərdar edirik: məsələn, İslamı bərabər terror və terrora çevirdilər. Müsəlman olmaq terroristdir. Səudiyyə Ərəbistanının hələ bir seçki keçirməməsinə baxmayaraq, Azadi nəzarətə alınır: liderləri yaxşı təhsilli və çox ağıllıdır! Hər il bir seçki olan İran kimi bir ölkə geri çevrilir. Eyni mövzuda Yəməndə gördük ki, raket Riyadın İran istehsalı olduğunu vurğuladı. Amma Yəmən Ansar deyir: "Əgər İran bizə silah vermişdisə, biz anti-hava müdafiə etməliyik. Buna baxmayaraq, bu da İranın Qərb siyasətinin təsirini nəzərdə tutur. Yəni Yəmən xalqının yağış bomba qarşısında silahsız qalması İrana hazırdır. Və bu missiyadan fərqli olaraq İslam inqilabıdır: Biz bütün dünyada məzlum xalqına çatmalıyıq. Eqoist Yəmənə yardım yalnız media içindədirsə və hərəkətə gətirilməsə, Quranda siyasətə tabe olmayacaqdır.

 

/ 0 نظر / 19 بازدید