که وجود عکس مرد نامحرم ولو مقدس، برای دختران این خطر را دارد.

آزار جنسی حیوانات

همانطور که آزار جنسی انسانها، نسبت به یکدیگر ناروا هست، و جرم محسوب می شود، در مورد حیوانات نیز چنین است. اما در هیچ قانونی به آن اشاره نشده است! در حالیکه بیشتر حیوانات مخصوصا: حیوانات خانگی و اهلی مورد: سوء استفاده قرار می گیرند. یکی از دلایل گرایش غربی ها و غرب زده ها، یه حیواناتی از قبیل اسب و سگ! بیشتر بخاطر ارضای جنسی خودشان است. لذا می بینیم سگ را حمام می برند! و با وضع ناهنجاری، او را داخل وان شستشو می دهند، و از او سوء استفاده می کنند. در حالیکه سگ با آب میانه خوبی ندارد، و نباید آن را با ماهی اشتباه گرفت. براساس گزارش ها در سوئیس، بیشترین آزار جنسی مربوط به اسبها می باشد! در سویس 110000 اسب در 18000 مزرعه وجود دارد. روزنامه 20 دقیقه سویس نوشته است: می توان گفت بیشتر از 10000 (ده هزار) نفر در سویس، متهم به سوء استفاده جنسی از حیوانات هستند. که در این میان اسب ها، از قربانیان مهم این سوء استفاده ها هستند. یادآور می شود در این گونه موارد، معمولا دسترسی به آمار واقعی بسیار دشوار است، و آمار ثبت شده، تنها بخش کوچکی از آمار واقعی را در بر می گیرد. سویس تنها حدود هفت میلیون جمعیت دارد. بسیاری بر این عقیده اند: پوچ گرایی و ولنگاری افراطی، و انحراف جنسی از عوامل این رفتار: ضد اخلاقی و غیر انسانی است. پلیس نیویورک هم گزارشی از آزار جنسی گاو دریافت می کند! مزرعه داری با نصب دوربین، در طویله گاوهای خود می خواست: علت عدم شیردهی یکی از گاوهای خود را برسی نماید. هنگامی که مرد در حال برسی فیلم بود، دو جوان بی شرم را مشاهده نمود که: یکی از انها به گاو تجاوز می نماید، و دیگری از او فیلم می گیرد. در پی افزایش آزار جنسی حیوانات، فقط در کشور دانمارک مهد روسپی گری! قرار است قانونی برای جلوگیری آن تصویب شود، که البته آن هم بخاطر اینکه به شهرت: روسپی زنان دانمارکی لطمه وارد می کند! دن جورجن سن، وزیر غذا و کشاورزی دانمارک گفته است:« تصمیم گرفته ام که انجام عمل جنسی با: حیوانات را ممنوع اعلام کنم. دلایل زیادی هم دارد که: مهمترین آن این است که: حمله به حیوانات است». این امر دو دلیل عمده دارد: برخی ها به دلیل سختی شرایط ازدواج، ناچار به حیوانات پناه می برند! تا بدون هزینه خود را ارضا کنند. نگهداری گربه و حیوانات کوچک، که بدون آزار جنسی هم باشد، اغلب خلا وجود فرزند را در این افراد جبران می کند. بطوریکه به آنان همانند فرزندان خود، علاقمند می شوند. حتی بعضی ها برای جبران فرزند پسر! به کفتر بازی و یا قناری، گربه و سگ بازی روی می اورند! تا مرد بودن خود را اثبات نمایند. یکی از اصحاب پیامبر معروف به: ابوهریره یعنی پدر گربه ها بود. دلیل دوم سرخوردگی از ازدواج در جامعه هست. یعنی زنان مطلقه یا مردانی که: در زندگی شکست خورده اند، بیشترین آمار آزار جنسی را نسبت به حیوانات تشکیل می دهند. شیوع این امر در ایران، یک هشدار جدی برای مسئولین هست. زیرا آنها میدانند: احکام اسلامی بی دلیل نیست: مثلا روایت داریم در خانه ای که: تصویر یا سگ باشد، فرشتگان در آن خانه وارد نمی شوند. اینها دلایل آزار جنسی دارد، یعنی غیر از انگل و بیماریهای مشترک دام، اسلام می خواهد در زیر سقف، انسان نه با حیوان مشترک باشد، و نه حتی با عکس انسان های دیگر. بسیاری از این عکس ها که در منازل هست، باعث انحراف جنسی است: مثلا مردان اغلب عکس زنان و دختران را، در اتاق خود دارند که باعث: تشدید خودارضایی در انان می شود. همانطور که وجود عکس مرد نامحرم  ولو مقدس، برای دختران این خطر را دارد.  

Animal sex abuse

As the sexual harassment of humans is unfair to one another, and it is a crime, it is also the case with animals. But it is not mentioned in any law! While most animals, in particular domestic and domestic animals, are abused. One of the reasons Westerners and West-strangers tend to be, animals like horses and dogs! More for their sexual satisfaction. So we see the dog bathing! And with anomalies, they wash him in the tub, and abuse him. While the dog is not good with moderate water, it should not be confused with the fish. According to reports in Switzerland, the most sexually assaulting horses is! In Switzerland there are 110000 horses in 18,000 farms. The twenty-minute Swiss newspaper wrote: "More than 10,000 (ten thousand) people in Switzerland are accused of sexual abuse of animals." Horses are among the most important victims of this abusive practice. In these cases, access to real statistics is usually very difficult to access, and the statistics are only a small fraction of the actual statistics. Switzerland has only about seven million people. Many are of the opinion that extreme absurdism and extremism, and sexual deviation from the factors of this behavior are anti-moral and inhuman. New York police receive a report on sexual harassment of cows! The farm, having installed the camera, wanted to keep its cows in their cows' shelves. When the man was watching the film, he saw two unscrupulous young people: one of them would be raped to the cow, and the other shot him. In the aftermath of the increased sexual harassment of animals, only in Denmark is the prostitution garde! A law will be passed to prevent it, which is also due to its reputation: the prostitute of Danish women! Dan Johnsen, Danish Food and Agriculture Minister, said: "I have decided to ban sex with: animals. There are many reasons why: The most important thing is: attacking animals. " There are two main reasons for this: some will have to shelter animals due to the difficulty of marriage! To satisfy themselves at no cost. The maintenance of cats and small animals, which is also without sexual abuse, often compensates for the existence of a child's disability in these people. They like them like their children. Even some to compensate for son's son! Playing or playing canary, cat or dog! To prove their manhood. One of the companions of the Prophet, known as Abu Huraira, was the father of cats. The second reason is the frustration of marriage in society. That is, divorced women or men who: have failed in life, constitute the highest rates of sexual harassment in relation to animals. The prevalence of this in Iran is a serious warning to the authorities. Because they know: Islamic laws are not unreasonable: for example, we are narrated in a house that is: an image or a dog, the angels do not enter that house. These are the causes of sexual harassment, that is, other than the parasite and common illnesses of the livestock, Islam wants to be under the roof, a man not a common animal, nor even the image of other humans. Many of these pictures in the home, causing sexual distortion: for example, men often have photos of women and girls in their room, which causes them to masturbate more intensely. As the image of the unholy man, even holy, puts this danger to girls.

الجنس الاعتداء الجنسی

کما التحرش الجنسی للبشر غیر عادل لبعضهم البعض، وأنه هو جریمة، کما هو الحال مع الحیوانات. ولکن لم یرد ذکره فی أی قانون! فی حین أن معظم الحیوانات، ولا سیما الحیوانات المحلیة والمحلیة، یتم إساءة استخدامها. واحدة من الأسباب الغربیة والغرباء تمیل إلى أن تکون، والحیوانات مثل الخیول والکلاب! أکثر لرضاهم الجنسی. لذلک نرى الکلب الاستحمام! ومع الشذوذ، یغسلونه فی الحوض، وإساءة استخدامه. فی حین أن الکلب لیست جیدة مع الماء المعتدل، فإنه لا ینبغی الخلط مع الأسماک. ووفقا للتقاریر فی سویسرا، فإن معظم الخیول الاعتداء الجنسی هو! فی سویسرا هناک 110000 الخیول فی 18،000 المزارع. وکتبت الصحیفة السویسریة ان "اکثر من عشرة الاف شخص فی سویسرا یتهمون بالاعتداء الجنسی على الحیوانات". الخیول هی من بین أهم ضحایا هذه الممارسة المسیئة. وفی هذه الحالات، یصعب عادة الوصول إلى الإحصاءات الحقیقیة، ولا تشکل الإحصاءات إلا جزءا صغیرا من الإحصاءات الفعلیة. سویسرا لدیها حوالی سبعة ملایین شخص فقط. ویرى کثیرون أن العبث والتطرف الشدیدین والانحراف الجنسی عن عوامل هذا السلوک هما معادان للأخلاق ولا إنسانیة. شرطة نیویورک تتلقى تقریرا عن التحرش الجنسی من الأبقار! المزرعة، بعد تثبیت الکامیرا، أراد أن تبقی الأبقار فی رفوف الأبقار. عندما کان الرجل یراقب الفیلم، رأى شابین عدیمی الضمیر: واحد منهم سوف یتعرض للاغتصاب إلى البقر، والآخر أطلق علیه النار. فی أعقاب التحرش الجنسی المتزاید للحیوانات، فقط فی الدنمارک هو البغاء الطلیعی! ویجری سن قانون لمنعه، وهو ما یرجع أیضا إلى سمعته: عاهرة المرأة الدانمرکیة! وقال دان جونسن، وزیر الأغذیة والزراعة الدنمارکی: "لقد قررت حظر الجنس مع الحیوانات. هناک العدید من الأسباب لماذا: أهم شیء هو: مهاجمة الحیوانات ". هناک سببان رئیسیان لذلک: سیضطر البعض إلى إیواء الحیوانات بسبب صعوبة الزواج! لإرضاء أنفسهم فی أی تکلفة. إن صیانة القطط والحیوانات الصغیرة، التی هی أیضا بدون إساءات جنسیة، غالبا ما تعوض عن وجود إعاقة للطفل لدى هؤلاء الأشخاص. إنهم یحبونهم مثل أطفالهم. حتى بعض لتعویض ابن الابن! اللعب أو اللعب الکناری، القط أو الکلب! لإثبات رجولتهم. واحد من الصحابة النبی، المعروف باسم أبو هریرة، کان والد القطط. والسبب الثانی هو إحباط الزواج فی المجتمع. وهذا یعنی أن المطلقات أو الرجال المطلقین: الذین فشلت فی الحیاة، یشکلون أعلى معدلات التحرش الجنسی فیما یتعلق بالحیوانات. ویشکل انتشار هذا الأمر فی إیران تحذیرا خطیرا للسلطات. لأنهم یعرفون: القوانین الإسلامیة لیست غیر معقولة: على سبیل المثال، نحن روى فی منزل هو: صورة أو کلب، والملائکة لا تدخل هذا البیت. هذه هی أسباب التحرش الجنسی، أی غیر الطفیلی والأمراض الشائعة للثروة الحیوانیة، یرید الإسلام أن یکون تحت السطح، رجل لا حیوان مشترک، ولا حتى صورة البشر الآخرین. العدید من هذه الصور فی المنزل، مما یسبب تشویه الجنسی: على سبیل المثال، غالبا ما یکون الرجال صور النساء والفتیات فی غرفتهم، مما یجعلها تستمنی بشکل أکثر کثافة. کما أن صورة الرجل غیر المقدس، حتى المقدسة، یضع هذا الخطر على الفتیات.

Heyvanların cinsi istismarı

bir-birinə yaxşı qarşı ədalətsiz insan cinsi təcavüz, və heyvanlar haqqında eyni, bir cinayətdir. Amma heç bir qanunda belə deyilmir! Çox heyvan, xüsusilə də ev və ev heyvanları istismar edilərkən. Batılılar və Qərbdə yaşayan yabancılar, atlar və itlər kimi heyvanlar olmağın səbəblərindən biridir! Onların cinsi məmnuniyyəti üçün daha çox. Beləliklə köpək banyosunu görürük! Anomaliyaları ilə, küləkdə onu yuyurlar və onu sui-istifadə edirlər. İt orta su ilə yaxşı deyil, balıq ilə qarışdırılmamalıdır. İsveçrədəki xəbərlərə görə ən çox cinsi hücum edən atlar! İsveçrədə 18 min təsərrüfatda 110000 at var. 20 Minutes yazıb İsveçrənin qəzeti, biz heyvanların cinsi sui-istifadə ittiham İsveçrədə artıq 10.000 (on min) nəfər, demək olar. Atlar bu təhqiramiz praktikanın ən mühüm qurbanıdır. İsveçrə yalnız təxminən yeddi milyon insana sahibdir. Bir çox iman nihilizm və ekstremal biganəlik və bu davranış cinsi təhrif əxlaqsız və qeyri-insani deyil. New York polisi inəklərin cinsi təcavüzünə dair bir hesabat aldı! Kameranı quraşdıraraq, inəyi inəklərinin rəflərində saxlamağı istədi. yalnız fahişəlik Denmark beşiyi, heyvanların cinsi sui artım sonra! Danimarka Qida və Kənd Təsərrüfatı naziri Dan Johnsen, sözlərini belə davam etdirdi: "Sekslə qadağan etməyə qərar verdim: heyvanlar. Niyə bir çox səbəbi var: Ən əhəmiyyətli şey: heyvanlara hücum. " Bunun iki əsas səbəbi var: bəziləri evlilik çətinliklərindən ötrü heyvanları sığınacaqlar! Özlərini heç bir dəyəri ilə təmin etmək. Onları uşaqları kimi sevirlər. Bəziləri də oğlunun oğlunu kompensasiya edəcək! Canary, pişik və it oynayan və ya oynayan! Onların insanlığını sübut etmək. Əbu Hüreyrə kimi tanınan Peyğəmbərin yoldaşlarından biri, pişiklərin atası idi. İkinci səbəb cəmiyyətdə evlilik məyusluq var. Bunun İranda yayılması səlahiyyətlilər üçün ciddi bir xəbərdarlıqdır. Qüsursuz insanın, hətta müqəddəslərin görünüşü, bu təhlükəni qızlara verir.

 

/ 0 نظر / 17 بازدید