هیتلر جدید ;کسی بجز آل سعود نیست

پایان داعش، پایان آل سعود است.

گرچه داعش را یک گروهک با تعدادی: عناصر قدرت طلب و وحشی می دانستیم، ولی موضوع فراتر از این بود: زیرا داعش همان آل سعود، آمریکا و اسرائیل بود! حتی حمایت انگلیس و فرانسه را هم داشت. و شاید بهتر است بگوییم: داعش همان شاه ایران بود! که حمایت همه ابر قدرتها و: همه ظالمان و مستکبران را داشت، ولی خودش یک مهره بود! وقتی سوخته شد، بلافاصله حامیان او به دنبال: جایگزینی برای او بودند. ملی گراها، مجاهدین خلق و: دیگر دشمنان ظاهری شاه را، بجای او حمایت کردند! ولی نتیجه ای نداد، تا اینکه به صدام رسیدند! لذا همه آنها باز جمع شدند: و این بار از صدام حمایت کردند: و او را به جنگ با ایران اسلامی فرستادند. بیشترین حمایت و جانفشانی را، عربستان از او داشت. ولی تبلیغات به ضرر آمریکا و اروپا بود. عربستان با اینکه 80میلیارد دلار، رسما به صدام کمک کرده بود، دست هایش را شست! و بازی: کی بود؟ کی بود؟ من نبودم! را در آورد. و ایران غفلت زده، او را رها کرد تا به توطئه جدید دست بزند! دوباره پولهایش را جمع کرد، این بار به ساختن طالبان و القاعده مشغول شد. ولی همه آنها، در همان بیرون مرزها گم و گور شدند! تا اینکه بن سلطان را، به عراق و سوریه رفت، و بایک نقشه دقیق، بخش اعظمی از عراق و شام را، در اختیار گروهی قرار داد که: نام خود را دولت اسلامی گذاشتند. اما قصد آنها فقط حمله به ایران، و مبارزه با دولت ایران بود، به همین جهت تا کنار: مرزهای ایران یعنی: تا 30کیلومتری امدند! ایران هوشیار شد، دانست که داعش هدفی جز: تجاوز به ایران ندارد. گرچه این بار هم، اشتباها آمریکا و اروپا را مقصر شناخت! در حالیکه همه تجهیزات داعش، گرچه آمریکایی و اسرائیلی بود، ولی پول آن را عربستان با دلارهای نفتی، قبلا و نقدا پرداخت کرده بود! این بود که هرچه داعش شکست می خورد، انعکاس آن در عربستان، و آل سعود سنگین تر بود! کشتار و برکناری سران، برادر کشی و پدرکشی، کودتا در آل سعود، دیگر به نقل و نبات تبدیل شده بود! تا اینکه سلمان برای دور ماندن از این بلایا، ظاهرا کناره گیری کرد، و کار را به دست پسر داد! تا اگر خرابکاری شد، بنام پسرش تمام شود! و هرچه کار داعش به پایان نزدیکتر می شد، کشتار و دستگیری فامیلی، در آل سعود افزایش می یافت. تا اینکه داعش به نقطه آخر رسید! واین آعاز جستجو برای: آدمکش های جدید شد: ابتدا به کشتار روهنگیایی ها، اقدام کردند تا آتش جدیدی را در شرق ایران، شغله ور کنند بعد به پیشمرگه های: کرد بارزانی متوسل شدند. اما دست خالی ماندند. دست بسوی غرب و اروپا، دراز کردند اما آنها دیگر آن: بره رام نبودند و 38میلیارد دلاری که گرفته بودند، برایشان کافی نبود! عربستان هم پول جدیدی نداشت: به آنها بدهد، حتی وعده هم نمی توانست بدهد! یعنی آنها قبول نمی کردند. بخصوص اروپا که در ایران، پایشان در گل فرورفته! و قراردادهای سنگینی با: شرکت های ایرانی بسته بودند. تنها جاییکه مانده بود: اتحادیه عرب بود! که هنوز به وعده های: توخالی آل سعود چشم امید داشتند. اما قطعنامه ضد ایرانی آنها هم ،فقط یک کاغذ پاره شد. دیدند همه راهها بسته شده، داعش هم مرده! لذا ظالم اصلی و دیکتاتور واقعی، خود را نشان داد: و هرچه لایق خودش بود، به ایران نسبت داد: آیا این ایران است که: یمن را بمب باران می کند؟ و کشتار و بیماری را بر: مردم آن تحمیل کرده، یا آل سعود است؟ که مانند هیتلر فقط: بمب باران را می شناسد؟ لذا اگر مردم دنیا، دنبال هیتلر جدید بگردند، بی شک بجز آل سعود، کس دیگری را پیدا نخواهند کرد! که کشتار مردم دنیا را، شغل رسمی و تاریخی: قوم و قبیله خود بداند.

End of ISIL is the end of Al Saud.

Although we saw Isis a group with a number of mighty and wild elements, the issue was beyond that: because ISIS was Al Saud, the United States and Israel! He even supported Britain and France. And perhaps it would be better to say: ISIS was the king of Iran! Who had the support of all the superpowers and: all the oppressors and mercenaries, but he was a nut! When he was burned, his supporters immediately sought: an alternative to him. Nationalists, Mujahedin-e Khalq and other supporters of the Shah, supported him! But he did not give any results until they came to Saddam! So they all gathered together: and this time they supported Saddam: and they sent him to war with the Islamic Iran. Saudi Arabia had the most support and devotion. But advertising was at the expense of the United States and Europe. Saudi Arabia, while officially helping Saddam, $ 80 billion, washed his hands! And the game: who was who was it? I was not! Brought up. And Iran neglected to let her go to a new plot! He reassembled his money, this time he was engaged in the construction of the Taliban and al-Qaeda. But all of them were lost in the same outside the borders! Until Bin Sultan went to Iraq and Syria, and with a detailed map, he provided a large part of Iraq and the dinner to a group that called their name Islamic State. But their intent was just to attack Iran and fight the Iranian government, so to the side: Iran's borders are up to 30 kilometers away! Iran became alert, knowing that ISIS has no purpose other than raping Iran. Though this time wrongly blamed America and Europe! While all ISIL facilities, albeit American and Israeli paid Saudi Arabia for oil dollars, before and for sure! It was that the more IS was failing, its reflection in Saudi Arabia and Al Saud was heavier! The killing and dismissal of the heads, brotherhood and fatherhood, the coup in Al Saud, had become quotes! Unless Salman apparently stepped away from the disaster, handed the job to the boy! So if he's sabotaged, his son's name will end! And as ISIS's work was getting closer, the killing and arrest of a family rose in Al Saud. ISIL reaches the last point! This search was for: New Assassins: At first they murdered the Rondiers, they launched a new fire in eastern Iran, then they resorted to the Peshmerga: Kurd Barzani. But they remained empty. They reached out to the west and Europe, but they were no longer lamb: they were not ram and they were not enough for the $ 38 billion they had taken! Saudi Arabia did not have a new money: give them, even a promise could not give! That is, they did not accept. Especially in Europe, who have fallen in their heads in Iran! And heavy contracts with: Iranian companies were closed. The only place left was the Arab League! Who still had hopes for the promise of the hollow Al Saud? But: their anti-Iranian resolution, just a piece of paper. They saw all the roads closed ISIS dead! So the real tyrannator and the real dictator showed himself: and whatever he deserved, he attributed to Iran: Is it Iran that: It rains Yemen? And killing and illness over: people have imposed it, or is Al Saud? Just like Hitler, he knows the rain bombs? So if the people of the world are looking for a new Hitler, they will certainly not find anyone else except Al Saud! Who knows the killing of the people of the world, the official and historical profession: his people and tribe?

نهایة داعش هی نهایة آل سعود.

على الرغم من أننا رأینا إیزیس مجموعة مع عدد من العناصر العظیمة والبریة، کانت القضیة أبعد من ذلک: لأن داعش کانت آل سعود والولایات المتحدة وإسرائیل! حتى انه دعم بریطانیا وفرنسا. وربما کان من الأفضل القول: کان داعش ملک إیران! الذی کان دعم جمیع القوى العظمى و: جمیع الظالمین والمرتزقة، لکنه کان الجوز! عندما أحرق، سعى مؤیدیه على الفور: بدیل له. القومیین، مجاهدی خلق وغیرهم من أنصار الشاه، دعموه! لکنه لم یقدم أیة نتائج حتى جاءوا إلى صدام! فجمعوا جمیعا: وهذه المرة کانوا یؤیدون صدام: وأرسلوه إلى الحرب مع إیران الإسلامیة. وقد حظیت المملکة العربیة السعودیة بأکبر قدر من التأیید والتفانی. ولکن الإعلان کان على حساب الولایات المتحدة وأوروبا. المملکة العربیة السعودیة، فی حین ساعد رسمیا صدام، 80 ملیار $، وغسلت یدیه! واللعبة: الذی کان من کان لم أکن! جلبت. وتجاهلت إیران السماح لها بالذهاب إلى مؤامرة جدیدة! جمع مرة أخرى أمواله، وهذه المرة کان یعمل فی بناء طالبان والقاعدة. ولکن کلهم ​​فقدوا فی نفس الحدود خارج الحدود! حتى ذهب بن سلطان إلى العراق وسوریا، ومع خریطة تفصیلیة، قدم جزءا کبیرا من العراق والعشاء إلى مجموعة تسمى اسم الدولة الإسلامیة. لکن نیتهم ​​لمجرد مهاجمة إیران ومحاربة الحکومة الإیرانیة، لذلک إلى الجانب: الحدود الإیرانیة تصل إلى 30 کیلومترا بعیدا! أصبحت إیران فی حالة تأهب، مع العلم أن داعش لیس له أی غرض سوى اغتصاب إیران. على الرغم من أن هذه المرة اللوم خطأ أمریکا وأوروبا! فی حین أن جمیع مرافق داعش، وإن کانت الأمریکیة والإسرائیلیة، دفعت السعودیة مقابل الدولار النفطی، قبل وعلى وجه الیقین! فکانت الدولة الاسلامیة تفشل، وانعکاسها فی المملکة العربیة السعودیة، وکان آل سعود أثقل! قتل وعزل الرؤساء والأخوة والأبوة، الانقلاب فی آل سعود، أصبح یقتبس! إلا إذا خرج سلمان على ما یبدو من الکارثة، سلم المهمة إلى الصبی! حتى لو کان تخریب، اسم ابنه سوف تنتهی! ومع اقتراب عمل داعش، ارتفع قتل وإلقاء القبض على عائلة فی آل سعود. حتى یصل داعش إلى النقطة الأخیرة! وکان هذا البحث ل: القتلة الجدد: فی البدایة قتلوا روندیرز، أطلقوا حریقا جدیدا فی شرق إیران، ثم لجأوا إلى البیشمرکة: الکرد بارزانی. لکنها ظلت فارغة. وصلوا إلى الغرب وأوروبا، ولکنهم لم یعدوا خروف: لم تکن ذاکرة الوصول العشوائی، وأنها لم تکن کافیة ل 38 ملیار $ أخذوا! المملکة العربیة السعودیة لم یکن لدیها المال الجدید: منحهم، حتى وعد لا یمکن أن تعطی! وهذا یعنی أنها لم تقبل. خصوصا فی أوروبا، الذین سقطوا فی رؤوسهم فی إیران! وأغلقت العقود الثقیلة مع الشرکات الإیرانیة. المکان الوحید الذی ترکته الجامعة العربیة! الذی لا یزال لدیه آمال فی الوعد من جوفاء آل سعود. ولکن قرارهم المناهض لإیران، مجرد قطعة من الورق. رأوا جمیع الطرق مغلقة، داعش میت! وهکذا، فإن المستبد الحقیقی والدیکتاتور الحقیقی أظهر نفسه: وأیا کان یستحقه، فقد نسب إلى إیران: هل إیران هی التی تثیر قنابل الیمن؟ والقتل والمرض: الناس فرضوه، أم هو آل سعود؟ تماما مثل هتلر، فهو یعرف القنابل المطریة؟ حتى إذا کان الناس فی العالم یبحثون عن هتلر جدید، فإنها بالتأکید لن تجد أی شخص آخر باستثناء آل سعود! الذی یعرف قتل شعب العالم، والمهنة الرسمیة والتاریخیة: شعبه وقبیلة.

ISIL-ın sonu Əl-Saudun sonudur.

Isis Baxmayaraq ki, avtoritar və vəhşi bəzi elementləri ilə bir qrup bilirdi, lakin bu daha çox idi: Isis Səud, Amerika və İsrail House, çünki! Hətta İngiltərəni və Fransanı da dəstəklədi. Bəlkə də deməli yaxşı olardı: ISIS İranın kralı idi! Bütün superpowerların və bütün zülmkarların və əsgərlərin dəstəyi var idi, lakin o, bir qoz idi! Yandırıldığı zaman tərəfdarları dərhal aramışdı: ona alternativ. Milliyyətçilər, Mücahid-i Xalq və Şahın digər tərəfdarları onu dəstəklədi! Lakin Səddamın yanına gələnə qədər heç bir nəticə vermədi! Bütün bunlar bir araya gəldi və bu dəfə Səddamı dəstəklədi və İslam İranla döyüşə göndərdilər. Səudiyyə Ərəbistanı ən çox dəstək və sədaqətə sahib idi. Amma reklam Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropanın hesabına idi. Səudiyyə Ərəbistanı, Səddam'a 80 milyard dollar rəsmi olaraq kömək edərkən əllərini yuyub! Və oyun: Kim idi Kim idi Mən deyildim! Təqdim etdi. Və İran yeni bir səltənətə getməsini istəmədi! Yenə də pulunu topladı, bu dəfə də Taliban və Əl-Qaidə quruldu. Ancaq bütün bunlar sərhəd xaricində eyni şəkildə itildi. İran İŞİD-i İrana təcavüz etməkdən başqa bir məqsədi olmadığını bilmədi. Bu vaxt səhvən Amerika və Avropanı günahlandırdı! Bütün ISIL qurğuları, amerikalı və israil olsa da, neft vəsaitləri üçün Səudiyyə Ərəbistanını əvvəlcədən ödəmişdi! Daha çox İS uğursuz oldu, Səudiyyə Ərəbistanı və Əl-Səuddakı təzahürü daha ağır oldu! Məhv və rəhbərləri, fratricide və patricide qaldırılması, Səud Palatasında zərbə daha konfet oldu! Salman fəlakətdən uzaqlaşdıqca, işi oğlana verdilər! Deməli, sabote etsə, oğlunun adı bitəcək! ISIS-in işi daha da yaxınlaşdıqca, Əl-Saudda bir ailənin öldürülməsi və həbs olunması yüksəldi. İŞİL son nöqtəyə çatana qədər! Lakin onlar boş qaldılar. Səudiyyə Ərəbistanında yeni bir pul yox idi: onlara ver, hətta bir söz vermədi! Yəni qəbul etmədilər. Xüsusilə Avropada, İranda başlarına düşənlər! İranlı şirkətlərlə bağlanmış müqavilələr ağır idi. Yalnız bir yer Ərəb Birliyi idi! Hələ içəri girən Al Süd vədinə ümid bəsləyirdi. Lakin onların anti-İran qətnaməsi, yalnız bir kağız parçası. Bütün yolların bağlandığını gördük, ISIS öldü! Və öldürmək və xəstəlik: insanlar onu qoydu, yoxsa Al-Saud? Hitler kimi, yağış bombalarını da bilirmi? Dünyanın insanlar, yeni Hitler baxmaq, heç bir şübhə, lakin Al Səudun axtarır Buna görə, başqa bir tapa bilməz! Dünyanın öldürülməsi, onun qəbilə formal işğal və tarixi bilmək.

سید احمد حسینی ماهینی

Mahinnews.ir

 

/ 0 نظر / 17 بازدید