همه مسلمان جهان وظیفه دارند: به قدس مهاجرت کنند

تهجد و اعتکاف در قدس شریف

خواندن نماز در قدس شریف، مخصوصادر مسجد الاقصی، بسیار ثواب دارد زیرا همه: انبیا الهی در آن نماز گذاردند. قبله اول مسلمین هم بود. یعنی تا مدتی، پیامبر اسلام در کنار مکه نماز می خواند، ولی رو به سوی مسجد الاقصی داشت! در شب معراج هم، از مسجد الحرام  به سوی مسجد الاقصی رفتند. سرعت ایشان بقدری زیاد بود که: زمان برایش صفر شده بود. زیرا سوار بر محفظه ای به نام براق بود، که از ریشه برق می اید، که تداعی سرعت نور است. لدا شوق زیارت قدس شریف، مانند زیارت کعبه، انگیزه بسیار قوی است که: در همه مسلمانها و حتی مسیحیان ویهویان وجود دارد. اما صهیونیست ها، به نام کلیمی و یهودی، آن را اشغال کرده و نه تنها، مانع زیارت می شوند، بلکه سعی دارند آن را تخریب نمایند. در این مدت توانسته اند: قبه الصخره یا مسحد عمر را به جای: مسجد قدس معرفی کنند، تا به راحتی بتوانند آن را تخریب نمایند. درواقع عکس مسجد بزرگی که پخش می شود، و به کمک برخی نیروهای فلسطینی هم، تایید شده است! مسجد قدس نیست، بلکه مسجد عمر است و: مسجد قدس کاملا تخریب شده! بطوریکه هیچکس نمی داند کجاست. حتی عکس هایی هم که منتشر می شود، متعلق به زمان قبل از: تسلط نازی های صهیونیست در قدس اشغالی است. و اینکه برخی مواقع خبر هایی از: حفر کانال و یا تخریب می رسد، فقط برای سنجش حساسیت مسلمانان است! والا اصلا چیزی باقی نمانده است. با اینحال، حفظ محوطه و محدوده آن، وظیفه همه است. به همین مناسبت مسلمانان در روز های جمعه، به مسجد عمر می روند، ولی به نیت مسجد الاقصی نماز برپا می دارند. برای همین مقدار هم، باز محدودیت دارند و افراد زیر 50سال، حق ورود ندارند. اما اگر مردمی که در انجا جمع می شوند، زیاد باشند میتوانند این حصر را بشکنند، و همه وارد مسجد شوند. اگر چنانچه همه گروههای فلسطینی، متحد شوند و مردم لبنان و عراق و ایران هم، همکاری کنند این جمعیت توفنده، و بنیان کن، خواهد بود. و صهیونیست ها، ناچار عقب نشینی خواهند کرد. کافی است برای یکبار این حرکت مردمی، برای برگزاری باشکوهترین نمازجمعه جهان، اقدام کنند اسرائیل حتما عقب نشینی می کند. البته ممکن است با رفتن کسانی که: برای نماز آمده اند، یا کم شدن جمعیت، بازهم بخواهند آزار و اذیت کنند! لذا باید مردم در همانجا بمانند. و هر روز بر تعداد آنها افزوده شود. گروههای جهادی در عراق، و ایران وسوریه هم، باید با پشتیبانی لجستیک این افراد را، از لحاظ تغذیه حمایت کنند. مثلا مقتدا صدر می تواند کلیه: موکب هایی که در روزهای اربعین، و پیاده روی های 20میلیونی، کمک می کنند به آنجا اعزام کند. با ایجاد کردن مراکز خیریه: اسکان و تغذیه، مردم را حمایت کنند. البته باید همه بیایند! تا استقرار آنها در محل قطعی شود. زیرا لازم است افراد، برای استقامت بیشتر، بصورت شیفتی یا ساعتی همکاری نمایند. و یا مثل زیارت اربعین، دائما در حال ورود و خروج باشند، تا یک جمعیت فراوان و زنده، در اطراف مسجد باشد. البته میتوانند اطراف مسجد را، تا شعاع بیشتری تقویت کنند، و تدارکات وسیع تری داشته باشند، تا جمعیت بتواند بسرعت رشد کند: و همه شهر قدس را پرکند. ساکنین شهر قدس هم باید: مهمان نوازی کنند و: این جمعیت را بعنوان پرچمدار: جمعیت های اینده حمایت کنند. با سازماندهی تدارکاتی: حزب الله لبنان و حشد الشعبی عراق، نیروی مقاومت بسیج ایران و: انصارالله یمن و سوریه، تمامی قدس آزاد خواهد شد. و جمعیت از سراسر جهان خواهند آمد، و همه جای قدس اشغالی را پوشش خواهند داد. در واقع همه مسلمان جهان وظیفه دارند: به قدس مهاجرت کنند، و این هجرت از واجبات زمان ما است، و مشمول آیه ای خواهند بود که می فرماید: اگر مهاجرت نکنند مسلمان نیستند.

Sacrifice  and pilgrims in the Holy Qods

Reading prayers in Al-Aqsa mosque in Quds-i-Sharif is very rewarding because all: the divine prophets prayed in it. The first qiblah was Muslim. That is, for some time, the Prophet prayed beside Mecca, but he was facing the al-Aqsa mosque! On the night of the ascension, they went from the al-Haram Mosque to the Al Aqsa Mosque. His speed was so high: that time had been set to zero. Because he was riding on a chamber called gloss, which comes from the root of electricity, which is the cause of the speed of light. Leda's passion for the pilgrimage of Qods al-Sharif, like the pilgrimage of Ka'bah, is a very strong motive: there are all Muslims, even Christians and Ioans. But the Zionists, called the Jewish and Jewish, occupy it, and not only prevent the pilgrims, but try to destroy it. During this period, they have been able to introduce the Qasib al-Dakra or Mutfad Omar instead of the Qods Mosque so that they can easily destroy it. In fact, the picture of the large mosque that is being broadcast, and with the help of some Palestinian forces, has been confirmed! The mosque is not Qods, but the mosque is Omar: Ghods Mosque is completely destroyed! No one knows where it is. Even the photographs that are published date back to Zionist Nazi domination in occupied Jerusalem. And that sometimes news of: channel digging or destruction is only to measure the sensitivity of the Muslims! There is nothing left at all. However, maintaining the area and its scope is a task for everyone. On the same token, Muslims go to the Omar Mosque on Fridays, but pray for the purpose of the al-Aqsa mosque. For the same reason, they are unrestricted and people under the age of 50 are not allowed to enter. But if there are a lot of people gathered there, they can break this blow, and everyone will enter the mosque. If all Palestinian groups unite and cooperate with the Lebanese, Iraqi, and Iranian people, then this crowd will be crashing, and founded. And the Zionists will inevitably retreat. It is enough for the once popular movement to take the world's most magnificent prayer. Israel will certainly retreat. Of course, it may be that those who: have come to prayer, or the decline of the population, will still be harassed! So people should stay there. And add to their number every day. Jihadist groups in Iraq, and Iran and Syria, should support these people with logistical support. For example, Muqtada al-Sadr can carry the kidneys: mercenaries who help Arbaeen and 20 million hikes to get there. By: creating charitable centers: housing and nutrition, support people. Of course everyone should come! Definitely locate them until they are deployed. Because: people need to work in shifts or hours for more endurance. Or as the pilgrimage of Arbaeen, they are constantly entering and leaving, so that a large and vivid crowd is around the mosque. Of course, they can strengthen the mosque to a greater radius, and have a wider supply, so that the population can grow fast: and all the city of Quds is filled. Residents of the city of Quds must also: hospitate and: support this population as flagship: future populations. With the logistical organization: Lebanon's Hezbollah and Hassad al-Sha'bi of Iraq, the Basij Resistance Force of Iran, and Ansarullah Yemen and Syria, the entire Jerusalem will be released. And the crowds will come from all over the world, and will cover all the occupied Jerusalem. In fact, all Muslims in the world have a duty to immigrate to Jerusalem, and this migration is a requirement of our time, and will be subject to a verse that says: "If they do not migrate, they are not Muslims.

التضحیة والصلوه  فی القدس المقدسة

إن صلاة الصلاة فی المسجد الأقصى فی القدس الشریف مجزیة جدا لأن جمیع الأنبیاء صلى فیها. کانت القبلة الأولى مسلمة. وهذا هو، لبعض الوقت، صلى النبی إلى مکة المکرمة، لکنه کان یواجه المسجد الأقصى! فی لیلة الصعود، ذهبوا من مسجد الحرم إلى المسجد الأقصى. وسرعته کانت عالیة جدا: ذلک الوقت قد تم تعیینه إلى الصفر. لأنه کان یرکب على غرفة تسمى معان، والتی تأتی من جذر الکهرباء، والذی هو سبب سرعة الضوء. شغف لیدا بحج القدس الشریف، مثل حج الکعبة، هو دافع قوی جدا: هناک جمیع المسلمین، حتى المسیحیین والیوان. لکن الصهاینة، الذین یدعون الیهود والیهود، یحتلونها، ولیس فقط منع الحجاج، ولکن فی محاولة لتدمیره. خلال هذه الفترة، تمکنوا من إدخال قصیبة الدکرة أو متفق عمر بدلا من مسجد القدس حتى یتمکنوا من تدمیرها بسهولة. فی الواقع، تم تأکید صورة المسجد الکبیر الذی یتم بثه، وبمساعدة من بعض القوات الفلسطینیة! المسجد لیس القدس، ولکن المسجد عمر: مسجد غدوس دمر تماما! لا أحد یعرف أین هو. حتى الصور التی تم نشرها تعود إلى الهیمنة النازیة الصهیونیة فی القدس المحتلة. وأن الأخبار فی بعض الأحیان من: قناة حفر أو تدمیر هو فقط لقیاس حساسیة المسلمین! لم یبق شیء على الإطلاق. غیر أن المحافظة على المنطقة ونطاقها مهمة للجمیع. وعلى نفس المنوال، یذهب المسلمون إلى مسجد عمر یوم الجمعة، ولکن یصلیون لغرض المسجد الأقصى. وللسبب نفسه، فهی غیر مقیدة ولا یسمح للأشخاص الذین تقل أعمارهم عن 50 سنة بالدخول. ولکن إذا کان هناک الکثیر من الناس تجمعوا هناک، فإنها یمکن کسر هذه الضربة، والجمیع سیدخل المسجد. وإذا توحدت جمیع الجماعات الفلسطینیة وتعاونت مع الشعب اللبنانی والعراقی والإیرانی، فإن هذا الحشد سیتحطم، وسوف یتم تأسیسه. والصهیونیین سوف تتراجع حتما. ویکفی أن تحظى الحرکة الشعبیة الشعبیة بأروع صلاة فی العالم. بطبیعة الحال، قد یکون أن أولئک الذین قد جاءوا للصلاة، أو تراجع السکان، سوف لا تزال تتعرض للمضایقات! لذلک یجب على الناس البقاء هناک. وإضافة إلى عددهم کل یوم. وینبغی للجماعات الجهادیة فی العراق، وإیران وسوریا، أن تدعم هؤلاء الأشخاص بالدعم اللوجستی. على سبیل المثال، یمکن لمقتدى الصدر تحمل الکلى: المرتزقة الذین یساعدون أربین و 20 ملیون ارتفاع للوصول الى هناک. من خلال إنشاء مراکز خیریة: الإسکان والتغذیة، ودعم الناس. بالطبع یجب أن یأتی الجمیع! بالتأکید تحدید موقع لهم حتى یتم نشرها. لأن الناس بحاجة إلى العمل فی نوبات أو ساعات لمزید من التحمل. أو کما الحج من أربین، هم یدخلون باستمرار ویغادرون، حتى أن حشد کبیر وحیة هو حول المسجد. وبطبیعة الحال، فإنها یمکن أن تقوی المسجد إلى دائرة نصف قطرها أکبر، ولها إمدادات أوسع، بحیث یمکن للسکان النمو بسرعة: وجمیع مدینة القدس ملیئة. یجب على سکان مدینة القدس أیضا: استضافة و: دعم هؤلاء السکان کرائدین: سکان المستقبل. مع التنظیم اللوجستی: حزب الله اللبنانی وحساد الشعبی من العراق، وقوات المقاومة الباسیجیة الإیرانیة، وأنصار الله الیمن وسوریا، سیتم الإفراج عن القدس بأکملها. وسوف تأتی الحشود من جمیع أنحاء العالم، وسوف تغطی جمیع القدس المحتلة. فی الواقع، على جمیع المسلمین فی العالم واجب الهجرة إلى القدس، وهذه الهجرة شرط من متطلبات عصرنا، وسوف تخضع لآیة تقول: "إذا لم یهاجروا، فهم لیسوا مسلمین.

Müqəddəs Qodlardakı namaz qurbanlıq

Kudüs-i Şərifdə Əqsa məscidində namaz qılmaq çox təvazökardır, çünki bütün bunlar ilahi peyğəmbərlər içərisində dua etdi. İlk qiblə Müsəlman idi. Yəni bir müddət Peyğəmbər Məkkədən başqa dua etdi, ancaq Əqsa Məscidi ilə qarşı-qarşıya gəldi! Yüksəlmə gecəsində onlar Haram məscidindən Əl Əqsa məscidinə getdilər. Onun sürəti belə yüksək idi: o vaxt sıfır olmuşdu. Çünki işıq sürətinin səbəbi olan elektrik kökündən gələn parıldayan bir otaqda sürüşürdü. Ledanın Qədr əl-Şərifin həcc ziyarəti, Ka'banın həcci kimi, çox güclü bir niyyətdir: bütün müsəlmanlar, hətta xristianlar və yoanlar var. Lakin yəhudi və yəhudi adlanan sionistlər bunu işğal edir və hacıların qarşısını almaqla yanaşı məhv etməyə çalışırlar. Bu dövrdə onlar Qods məscidinin yerinə asanlıqla məhv edə biləcəkləri üçün Qəsəb əl Dəkranı və Kobadat Ömərlə tanış ola bilmişlər. Əslində, yayımlanan böyük məscidin və bəzi Fələstinli qüvvələrin köməyi ilə təsvir olunmuşdur! Məscid Qodlar deyil, məscid Omardır: Göy məscidi tamamilə məhv edilib! Kimin harada olduğunu bilmir. Hətta nəşr olunan fotoşəkillər də işğal edilmiş Yerusəlilərdə Sionist Nazı hakimiyyətinə geri döndü. Bəzən xəbərlər: Kanal qazma və ya məhv etmək yalnız müsəlmanların həssaslığını ölçməkdir! Heç bir şey qalmamışdır. Bununla birlikdə, sahəsi və əhatə dairəsini saxlamaq hər kəs üçün bir vəzifədir. Eyni zamanda, müsəlmanlar cümə günü Ömər Məscidinə gedəcəklər, lakin Əqsa məscidinin məqsədləri üçün dua edirlər. Eyni səbəbdən, məhdudiyyətsizdirlər və 50 yaşınadək olan insanların girilməsinə icazə verilmir. Lakin orada bir çox insan toplansa, bu zərbəni qıra bilər və hər kəs məscidə girəcəkdir. Əgər bütün Fələstin qrupları Livan, İraq və İran xalqları ilə birləşsələr və əməkdaşlıq edərlərsə, bu kütlənin çökməsi olacaq və qurulacaqdır. Sionistlər qaçılmaz olaraq geri çəkiləcəklər. Bir zamanlar xalq hərəkatının dünyanın ən gözəl namazını qoruması üçün kifayətdir. İsrail mütləq geri çəkiləcəkdir. Əlbəttə ki, namaz qılsın və ya əhalinin azalmasına səbəb olanlar hələ də tə'qib olunacaqlar! Beləliklə insanlar orada qalmalıdırlar. Hər gün onların sayı əlavə edin. İraqda, İran və Suriyadakı cihadçı qruplar bu insanlara maddi dəstəklə dəstək verməlidirlər. Misal üçün, Muqtada əl-Sadr böyrəklər daşıyır: Arbaeenə kömək edən və 20 milyon zirvəyə gedən köməkçilər. Xeyriyyə mərkəzləri yaratmaqla: mənzil və qidalanma, insanlara dəstək. Əlbəttə hər kəs gəlsin! Onlar yerləşdirilənə qədər onları mütləq yerləşdirin. İnsanlar daha çox dözümlülük üçün növbədə və ya saatda işləməlidirlər. Və ya Arbaeen həcc kimi, onlar məscid ətrafında böyük və canlı əhali olmaq üçün daim daxil olur və tərk edirlər. Bu məscidin ətrafında edə bilər daha radius gücləndirmək və əhali sürətlə inkişaf edə bilər, belə ki, logistika, geniş var: və Yerusəlimin bütün doldurun. Quduz şəhərinin sakinləri də: hospitasiya etməli və bu əhalini gələcək nəsillər kimi dəstəkləsinlər. Livan lideri Hizbullah və İraqın Hassad əl-Şaibi, İranın Basij Müqavimət Qüvvəsi, Ansarullah Yemen və Suriya, bütün Qüds azad ediləcək. İnsanlar bütün dünyadan gələcək və bütün işğal edilmiş Yerusəlimi əhatə edəcək.

/ 0 نظر / 19 بازدید