کنفرانسی که فقط کنفرانس باقی می ماند

همایش هایی که به صورت نمایشی سی سال است هرسال چندین مورد برگزار می گردد باز هم همان همایش باقی خواهد ماند بدون اینکه اثر بیرونی داشته باشد البته اثر بیرونی آن بدبین شدن مردم داخل به این ولخرجی ها و تشریفات زیاد است اما باعث ایجاد هیچ عکس العملی نخواهد بود زیرا دشمن بسیار کوچک است و آن را بزرگ فرض می کنند! آنچنان از اوباما حرف می زنند که گویا دست نیافتنی است و یا از اسرائیل چنان نام میبرند که گویا همه دنیا اسرائیل است ! اما بدانند که اگر پول همین کنفرانس ها به اوباما بدهند که خرج تبلیغاتش بکند دیگر از اسرائیل حمایت نمی کند و یا همین پول ها را بدهند به اسرائیلی ها که به سرزمین اجدادی خودشان برگردند دیگر هیچکس در اسرائیل نخواهد ماند!

شهرهای کمشده چه فلسفه ای دارند

بنظر اینجانب توفان نوح حقیقی بوده و وقتی باران وسیل آمده همه جهان را فراگرفته و شهرها و تمدن های آنموقع را به همان شکل زیر گل و لای برده و مددفون کرده است لذا شهرهای گم شده همه به همین دلیل است و نزدیک زمان آن ها به 6 هزار سال پیش موید این حرف است و کلیه لوازم فاسد نشدنی امروزه به صورت زیر خاکی پیدا می شود وبرخی حتی شهر زیر زمینی است.

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید