نگهداری حیوانات، یا استفاده از حیوانات

حیوانات بخش اعظمی از زندگی بشر را تشکیل می دهند. که میتوان آن ها را در سه دسته تقسیم کرد: حیوانات مفید و مضر و: حیواناتی که کاری با انسان ندارند. از آنجایی که خداوند انسان را در بهترین شکل آفرید، دوست دارد در همان شکل باقی بماند، و تکامل هم داشته باشد. لذا در استفاده از طبیعت اطراف خود، باید مراقب باشد از: هر مواد غذایی استفاده نکند و هر لباسی را نپوشد. به همین جهت خداوند دین را فرستاده تا: انسان خود را با آن سالم و مطهر نگهدارد. پس باید از حیوانات مضر پرهیز و از حیوانات مفید استفاده کرد. از حیوانات بی طرف هم لذت بصری برد. 8جفت حیوان مفید است که: برای تغذیه انسان در نظر گرفته است و: جزو طیبات است و باید با نام خدا هم تبدیل به غذا شود. مانند گوسفند و گاو و شتر و بز و آهو، مرغ و خروس ماهی و اردک پرندگان شکاری. حتی قوچ را خداوند مستقیما از بهشت، برای حضرت ابراهیم فرستاد. این حیوانات که دسته بندی آن، در قران آمده از هر لحاظ مفید هستند. و استفاده خوراکی و پوشاکی از انها، اشکالی ندارد و نگهداری آنها هم ثواب دارد. اثرات روانشناسی و جامعه شناختی مفیدی هم دارد. اما حیوانات درنده که گوشت انسان را می خورند، یا حیواناتی که بیماری بوجود می اورند، جزو دسته دوم هستند. پرندگان غیر خوراکی (چنگال داران)، پستانداران بی آزار مانند سگ و اسب و گربه، جزو دسته سوم می باشند. یعنی خوردن گوشت آنها مکروه یا حرام است، ولی در کنار انسان زندگی کنند، و انسان از آنها بهره های دیگر ببرد اشکالی ندارد. مثلا خرید و فروش سگ حرام است، ولی اگر سگ نگهبان یا گله یا شکاری باشد، اشکالی ندارد. اسب برای سواری مناسب است، ولی گوشت آن مکروه است: کلیه این مسائل در فقه امامیه، به نقل از ائمه ذکر شده است. از امام صادق سوال شد: برکت یعنی چه؟ فرمود: سگ حیوانی است که: سالی دو شکم می زاید! هربار تا هفت توله می آورد ولی، تعدادش خیلی زیاد ادامه پیدا نمی کند! لاشه او هم قابل استفاده نیست. اما گوسفند سالی یک شکم می زاید، نسل آن فراوان است و با اینکه :غذای بشر را هم می دهد، پوست و استخوان او هم مفید است. این است فرق مالی که: برکت دارد و آنکه برکت ندارد. امروز هم در همایش دامهای همراه، رئیس همایش گفت: سگ و گربه و اسب مهمترین: حیوانات همراه انسان هستند. و همگی نژاد ایرانی دارند! نژاد اسب عربی جعلی است، و اسب اصیل فقط ایرانی است. حرف ایشان درست است زیرا: تمدن از ایران و در اطراف دریای مازندران، شروع شده و به تمام جهان پخش شده. اسب هم فقط ایرانی ها داشتند، چنانکه خشایار شاه سه هزار اسب، برای سپاه داشته که: مدیریت آن ها بسیار مهم بوده. در آن موقع همه قبایل پیاده بودند! یا مثل اعراب شتر سوار می شدند. حضرت ابراهیم وقتی پسرش را، به مکه برد اسب را هم به پسرش هدیه داد. تا زمان پیامبر اسلام، تعداد اسبها فقط در فرزندان اسماعیل، که آنها را قومی از کورش: (قرشی یا کورشی ) می خواندند، بود. بعد با فتح ایران، اسب جزو سازمان رزم قرار گرفت. هنوز هم در امریکا گرچه اسب وجود دارد، ولی سگ از آن مهمتر است! با ساختن سورتمه از سگ ها، برای نقل و انتقال استفاده می کنند. در ایران هم قشری بوجود آمدند که: به سگ بیشتر از حیوانات دیگر دلبسته هستند، حتی برخی زنان با سگ های نر، ازدواج می کنند! بهترین فیلم های سوپر غربی ها، جفتگیری زنان با سگ ها است.  در اروپا، به گربه بیشتر از همه اهمیت می دهند! و بار روانشناسی برای آن جعل می کنند، در ایران هم حتی عضو شورای شهری، در اینستاگرام، گربه اش را معرفی می کند! در حالیکه در اسلام گفته شده: با حیوانات نباید حتی در یک خانه بود!

Keeping animals, or using animals

Animals form a large part of human life. Which can be divided into three categories: Useful and harmful animals: Animals that do not work with humans. Since God created man in the best way, he would like to stay in the same form, and evolve. So, in using nature around you, you should be careful not to use any food and not to wear any clothes. Therefore, God has sent the religion to: keep your human being with that healthy and compassionate. Therefore, avoid harmful animals and use beneficial animals. Impartial animals also enjoy visual enjoyment. There are 8 pairs of animals that are intended to be nourished by human beings: it is part of tea and should be converted into food by the name of God. Like sheep and cattle and camels and goats and deer, chicken and cock fish and duck birds. Even the ram was sent by God directly from Paradise to Imam Abraham. These animals, which are categorized in the Qur'an, are useful in every respect. And the use of food and clothing from them is no problem, and their retention is also worthwhile. There are also beneficial psychological and sociological effects. But predatory animals that eat human flesh, or animals that cause illness, are in the second category. Non-edible birds (Forks), mammals, such as dogs, horses and cats, are among the third. Meanwhile, eating their meat is either abusive or forbidden, but they live alongside human beings, and humans do not benefit from them. For example, buying and selling a dog is haram, but if the dog is a guard or a herd or a hunter, it's okay. The horse is suitable for riding, but its meat is abominable: all of these issues are mentioned in Imams' jurisprudence, quoted by the Imams. Imam Sadiq asked: What does blessing mean? He said: "The dog is an animal: it will take two soles a year!" Each time up to seven cubs, it does not go too far! His carcass cannot be used either. But the year-old sheep will have a stomach, its generation is abundant, and although it also provides human food, its skin and bones are also useful. This is a financial difference: it is blessed and it is not blessed. Today, at the Livestock Forum, the head of the conference said: Dogs, cats and horses are the most important: animals are with humans. And they all have an Iranian race! The Arabian horse race is fake, and the horses are only Iranian. His words are true because: Civilization began from Iran and around the Sea of ​​Mazandaran, and spread to the entire world. The horse had only the Iranians, as King Kheshayar had three thousand horses for the army: their management was very important. At that time, all the tribes were walking! Or they would ride camels like Arabs. Abraham gave his son a gift to his son when he took his son to Mecca. Until the time of the Prophet Muhammad, the number of horses was only in the descendants of Ismail, who called them a people from Cyrus: (Khorashi or Korishi). Then, with the conquest of Iran, the horse was put into the organization. There is still a horse in America, but the dog is more important than that! They use the dogs to make sleds for transportation. In Iran, there was also a cortex that: Dogs are more attached to other animals, even some women with male dogs get married! The best super-western movies are mating women with dogs. In Europe, they care about cats most of all! And fake the psychology of it, in Iran, even a member of the city council, introduces his cat on Instagram! In Islam, it is said: animals should not even be in a house!

حفظ الحیوانات، أو استخدام الحیوانات

تشکل الحیوانات جزءا کبیرا من حیاة الإنسان. والتی یمکن تقسیمها إلى ثلاث فئات: الحیوانات المفیدة والضارة: الحیوانات التی لا تعمل مع البشر. منذ خلق الله الإنسان فی أفضل طریقة، وقال انه یرغب فی البقاء فی نفس الشکل، وتتطور. لذلک، فی استخدام الطبیعة من حولک، یجب أن نکون حذرین عدم استخدام أی طعام وعدم ارتداء أی ملابس. ولذلک، فقد أرسل الله الدین إلى: الحفاظ على إنسانک مع أن صحیة ورحیمة. لذلک، تجنب الحیوانات الضارة واستخدام الحیوانات المفیدة. کما تتمتع الحیوانات المحایدة التمتع البصریة. هناک 8 أزواج من الحیوانات التی تهدف إلى أن تتغذى من قبل البشر: هو جزء من الشای، وینبغی تحویلها إلى الغذاء باسم الله. مثل الأغنام والماشیة والإبل والماعز والغزلان والدجاج والسمک الدیک والبط الطیور. حتى إرسال الکبش من قبل الله مباشرة من الجنة إلى الإمام إبراهیم. هذه الحیوانات، التی تصنف فی القرآن الکریم، هی مفیدة فی کل الاحترام. واستخدام الغذاء والملابس منها لیست مشکلة، والاحتفاظ بهم هو أیضا جدیرة بالاهتمام. وهناک أیضا آثار نفسیة واجتماعیة مفیدة. ولکن الحیوانات المفترسة التی تأکل لحم الإنسان، أو الحیوانات التی تسبب المرض، هی فی الفئة الثانیة. الطیور غیر الصالحة للأکل (الشوک) والثدییات مثل الکلاب والخیول والقطط، هی من بین الثالثة. وفی الوقت نفسه، تناول اللحوم هم إما مسیئة أو محظورة، ولکنهم یعیشون جنبا إلى جنب مع البشر، والبشر لا تستفید منها. على سبیل المثال، شراء وبیع الکلب هو حرام، ولکن إذا کان الکلب هو حارس أو قطیع أو صیاد، فإنه على ما یرام. الحصان هو مناسب للرکوب، ولکن لحومه هی البغیضة: کل هذه القضایا المذکورة فی الفقه الأئمة، ونقلت عن الأئمة. سأل الإمام صادق: ماذا یعنی النعمة؟ وقال: "الکلب حیوان: سوف یستغرق اثنین من باطن فی السنة!" فی کل مرة تصل إلى سبعة الأشبال، فإنه لا یذهب بعیدا جدا! ولا یمکن استخدام ذبیحه. ولکن الغنم البالغ من العمر سوف یکون المعدة، جیلها وفیرة، وعلى الرغم من أنه یوفر أیضا الغذاء البشری، الجلد والعظام هی أیضا مفیدة. هذا فرق مالی: إنه مبارک ولا یبارک. الیوم، فی منتدى الثروة الحیوانیة، وقال رئیس المؤتمر: الکلاب والقطط والخیول هی أهم: الحیوانات مع البشر. وجمیعهم لدیهم سباق إیرانی! سباق الخیل العربی هو وهمیة، والخیول هی الإیرانیة فقط. کلماته صحیحة لأن: الحضارة بدأت من إیران وحول بحر مازندران، وانتشرت إلى العالم بأسره. کان الحصان الإیرانیین فقط، کما کان الملک خیشیار ثلاثة آلاف الخیول للجیش: إدارتها کانت مهمة جدا. فی ذلک الوقت، کانت جمیع القبائل المشی! أو کانوا یرکبون الجمال مثل العرب. أعطى إبراهیم ابنه هدیة لابنه عندما أخذ ابنه إلى مکة. حتى وقت النبی محمد، کان عدد الخیول فقط فی أحفاد إسماعیل، الذی دعا لهم شعبا من سایروس: (خوراشی أو کوریشی). ثم، مع غزو إیران، وضعت الحصان فی المنظمة. لا یزال هناک حصان فی أمریکا، ولکن الکلب هو أکثر أهمیة من ذلک! أنها تستخدم الکلاب لجعل الزلاجات للنقل. فی إیران، کانت هناک أیضا قشرة: الکلاب أکثر ارتباطا بالحیوانات الأخرى، حتى بعض النساء مع الکلاب الذکور تزوج! أفضل الأفلام الغربیة الغربیة تزاوج النساء مع الکلاب. فی أوروبا، یهتمون القطط أکثر من کل شیء! وهمیة علم النفس من ذلک، فی إیران، حتى عضو فی مجلس المدینة، على إینستاجرام، یدخل القط له! فی الإسلام، ویقال: الحیوانات لا ینبغی أن یکون حتى فی منزل!

Heyvanları saxlamaq və ya heyvanları istifadə etmək

Heyvanlar insan həyatının böyük bir hissəsini təşkil edir. Hansı üç kateqoriyaya bölünür: Faydalı və zərərli heyvanlar: İnsanlarla işləməyən heyvanlar. Allah insanı ən yaxşı şəkildə yaratdığından, eyni şəkildə qalmaq və inkişaf etmək istəyir. Beləliklə, ətrafınızdakı təbiəti istifadə edərkən, hər hansı bir yemək və paltar geyməmək üçün diqqətli olmalısınız. Buna görə də Allah dini göndərdi: insanınızı sağlam və şəfqətli bir şəkildə saxlamaq. Buna görə zərərli heyvanlardan qaçın və faydalı heyvanlardan istifadə edin. Yanal heyvanlar da əyani həzzdən zövq alırlar. İnsan tərəfindən qidalanması nəzərdə tutulan 8 cüt heyvan vardır: çay hissəsidir və Allahın adı ilə qidaya çevrilməlidir. Qoyun və mal-qara, dəvə və keçi və maral kimi, toyuq və horoz balıqları və ördək quşları kimi. Hətta qoç birbaşa Cənnətdən İmam İbrahimə göndərildi. Quranda təsnif edilən bu heyvanlar hər cəhətdən faydalıdır. Onlardan yemək və geyim istifadəsi problem deyil və onların saxlanması da faydalıdır. Həm də faydalı psixoloji və sosioloji təsirlər var. İnsan ətini yeyən və ya xəstəliyə səbəb olan heyvanları yeyən heyvanlar ikinci kateqoriyaya aiddir. Qidalanmayan quşlar (çəngəllər), itlər, atlar və pişiklər kimi məməlilər üçüncüsüdür. Eyni zamanda, onların ətini yeyən və ya qadağan edən və ya qadağan edən, ancaq insanlarla birlikdə yaşayanlar, insanlar isə onlardan faydalanmırlar. Məsələn bir it alış və satmaq itaətdir, lakin it ittihamçı, yaxud sürü və ya ovçu olsa yaxşıdır. Atı sürmək üçün əlverişlidir, lakin onun əti iyrəncdir: bu məsələlərin hamısı imamların sitat gətirdiyi İmamların mühakiməsində qeyd olunur. İmam Səccət soruşdu: Nə xeyir-dualar deməkdir? O dedi: "İt heyvandır, bir il iki ayaq alacaq!" Hər dəfə yeddi cübbəyə qədər, çox uzaqlaşmır! Onun karkasından da istifadə edilə bilməz. Lakin yaşlı qoyun mədə olacaq, onun nəsli çoxdur və insan qidasını da təmin etsə də, dəri və sümükləri də faydalıdır. Bu bir maliyyə fərqi: mübarək və bərəkət deyil. Konqresin rəhbəri, Heyvandarlıq Forumunda bu gün: İtlər, pişiklər və atlar ən vacibdir: heyvanlar insanlarla. Və onların hamısı İran irqi var! Ərəb at yarışları saxta və atlar yalnız İranlıdır. Onun sözləri doğrudur: Sivilizasiya İran və Mazandaran dənizi ətrafında başlamışdır və bütün dünyaya yayılmışdır. Atın yalnız İranlıları var idi, çünki Kheşayarın ordusu üçün üç min at var idi: rəhbərliyi çox vacib idi. O dövrdə bütün qəbilələr gəzirlər! Ya da ərəblər kimi dəvə sürürdüm. İbrahim oğulunu Məkkəyə apardığı zaman oğluna hədiyyə etdi. Peyğəmbər Əfəndimizin (s.ə.v.) dövrünə qədər atların sayı yalnız İsmayılın nəsillərində idi və onları Kirdən bir xalq çağırdı: (Xurashi və ya Korişi). Sonra, İranın fəthi ilə, atı təşkilatına yerləşdirildi. Amerikada hələ bir at var, ancaq itdən daha vacibdir! Bunlar köpəklərdən nəqliyyat vasitəsi üçün çarxlar etmək üçün istifadə edirlər. İranda bir korteks də var idi: İtlər digər heyvanlara daha çox bağlıdır, hətta köpəkli qadınlar da evlənirlər! Ən yaxşı super-qərb filmləri itlərlə olan qadınları çaşdırır. Avropada ən çox pişiklər haqqında qayğı var! Və onun psixologiyasını saxta, İranda, hətta şəhər şurasının üzvü, Instagram-da pişiyini təqdim edir! İslamda deyilir: heyvanlar hətta bir evdə olmamalıdır!

 

/ 0 نظر / 16 بازدید