بحران غرب نتیجه غرور دولتمردان آنها در برابر شرق است

بحران غرب نتیجه غرور دولتمردان آنها در برابر شرق است

اینهمه  ورشکستگی  غرب  و بحران های اقتصادی آن فقط معلول غرور های بیجای رهبران آنها است . آنها جنگ به راه انداختند تا بزرگی خود را نشان دهند ولی شکست خوردند و هزینه های زیادی را پرداختند اما باز دست از غرور خود برنداشتند و ایران را تحریم اقتصادی کردند و تمام بازار خود را به دیگران واگذار کردند . چاره راه شکوفائی اقتصاد غرب فقط دراین است که لشکر کشی به شرق را قطع کند و تحریم های علیه ایران رابشکند خواهید دید که اشتغال  سریع بوجود آمده و بیکاری ریشه کن می شود

West crisis is the result of pride against the east  in their government
west and the economic crisis caused by the bankruptcy so that only the pride of their leaders are displaced.
  They launched the war to the big show
But they failed
And the cost of paying
But the hand of his pride did
And the economic sanctions on Iran
And all others lost their market.
  The flourishing economy of West resort
  This is just a campaign to stop the East
  And break the sanctions against Iran
That employment will come quickly
  And unemployment will be eradicated

 

أزمة الغرب هو نتیجة للفخر فی الشرق ضد حکومتهم
الغرب ، والأزمة الاقتصادیة الناجمة عن إفلاس بحیث یتم النازحین فقط فخر قادتهم.
   شنوا الحرب على العرض الکبیر
ولکنهم فشلوا
ودفع تکلفة
لکن ید اعتزازه
والعقوبات الاقتصادیة المفروضة على ایران
وفقدت کل الآخرین فی السوق.
   ازدهار الاقتصاد منتجع الغربیة
   هذا هو مجرد حملة لوقف الشرق
   وکسر العقوبات ضد ایران
وسوف تأتی بسرعة أن العمالة
   وسیتم القضاء على البطالة

/ 0 نظر / 2 بازدید