شرکتها بجای پرداخت مالیات، یک دهم آن را، به حسابدار می دهند: تا معاف شوند!

سوء استفاده از حسابداری

بمناسبت روز جهانی حسابداری، دکتر ثقفی خواستار عضویت ایران در: استاندارد های جهانی حسابداری شد. وی گفت« بعد از چهل سال، ما موفق شدیم ثابت کنیم که: حسابداری هم مانند دیگر علوم انسانی است».  بهرحال همانطور که از علم، استفاده خوب و بد می شود، از حسابداری هم سوء استفاده می شود. هرچه جهانی تر بشود، سوء استفاده از ان هم جهانی تر می شود! البته برخلاف نظر دکتر، که تصور می کند آخرین علمی است، که به ثبت می رسد! میتوان گفت حسابداری، مادر همه علوم است. زیرا ریاضیات و طبیعیات، و حتی الهیات براساس حساب و کتاب است. اولین ریاضیدان بشری را، میتوان چوپان ها یا شکارچی ها دانست. موقعیکه آنها با انگشتان دست، تعداد گوسفندان و یا شکارهای خود را می شمردند! و حساب آن را نگه می داشتند. گفته می شود که آنها گاهی بیشتر: از 5بلد نبودند و به محض اینکه، تعداد گوسفندها بیشتر از انگشتان: یک دست می شد می گفتند خیلی! گوسفند داریم. شاید استعاره هفت شهر، یا عدد هفت به همن دلیل است. یعنی بینهایت برای بشر ابتدایی، بسیار نزدیک بود! شاید تا زمان جلال الدین ملکشاه، بانی تقویم جلالی، بشر تا ده را می توانست شماره کند. ولی عمر خیام  توانست تعداد: انگشتان دو دست را مبنا قرار دهد، اعشار یا دهدهی را، ابداع نماید. اما همه اینها فقط برای: حسابداری بوده! یعنی نگهداشتن حساب: خدم و حشم اعم از موجودات: جاندار و بی جان ، انسان و حیوان و گیاه! اما حسابداری در ادیان، یا به زبان خداوندی کمی فرق دارد: فرق بین احد و واحد. خداوند احد است، یعنی یکتایی است که دومی ندارد، ولی غیر خدا همه واحد هستند، یعنی قابل شمارش و ثبت حسابداری! خداوند حسابدار قهاری است که: حساب تر وخشک را ثبت می کند، و هیچ چیزی از دفتر او کم یا گم نمی شود: (ولارطب ولایابس الا فی کتاب مبین) اما همین خدا، بشر را ناتوان از حسابداری دقیق می داند! و می گوید اگر بخواهید  فقط :کلمات خدا شمارش کنید( لاتعد و لاتحصی) نمی توانید! در برخی جاها گفته شده که: اگر تمام درختان قلم شوند، دریاها مرکب شود برای: نوشتن کلمات خدا، جوهر و قلم تمام می شود، ولی کلمات خدا تمام نمی شود. یعنی بینهایت خدا، واقعا بی نهایت است. می بینیم هم در آمار، و هم در مورد ثبت حسابها، بشر را ناتوان است. و به گفته خودمان، گزینشی برخورد می کند. علم حسابداری با اینکه همه را، با خود درگیر کرده! زیرا همه: برای خرجی روزانه، سالانه خود وخانواده و: شرکت و دولت، نیاز به محاسبه دارند. ولی هرگز نتوانسته تام وتمام باشد. زیرا ابزار لازم در اختیار بشر نیست، و اگر هم باشد بسیار پرهزینه است. ولی برای خدا هزینه ای ندارد! چند تا فرشته را مامور می کند: تا همه چیز را بنویسند و: بایگانی و نگهداری کنند. ولی شرکت ها و موسسات، از خیلی هزینه ها چشم پوشی می کنند! یا سرجمع به عنوان تنخواه گردان، با آن برخورد می نمایند. بعد از ده سال هم، همه را دور می ریزند! یا خیلی خلاصه می کنند. از این جهت است که: راه سوء استفده باز می شود. اختلاس با این دید، یعنی شخص باهوش یا بانفوذی، از حساب هایی خبر دارد، که دیگران خبر ندارند! ولذا آنها را برای خود برمی دارد! وقتی دیگران فهمیدند، تبدیل به اختلاس می شود. مثلا حسابدار می تواند: با استفاده های مختلف از استهلاک، عمر مفید، سود وزیان شرکت را، به چند روش نشان دهد: با روش نزولی، به دارایی، زیان! با روش صعودی یا مستقیم، به سهامداران سود نشان دهد. یا در ارزیابی دارایی ها، به صورت منصفانه، یا با حد بالا و پایین، بدون محدودیت، میتواند شرکت را زیان ده، یا سود آور نشان دهد. به همین دلیل است که : شرکتها بجای پرداخت مالیات، یک دهم آن را، به حسابدار می دهند: تا معاف شوند!

Misuse of accounting

On the occasion of World Accounting Day, Dr. Saqafi called for Iran's membership in: World Accounting Standards. "After forty years, we succeeded in proving that accounting is like other humanities," he said. However, as science favors good and bad, accounting is also misused. The more universal it becomes, the more abusive it becomes! Of course, contrary to the opinion of the doctor, who thinks it is the last scientific, which is recorded! Accounting can be said to be the mother of all science. Because :mathematics and naturalism, and even theology are based on the account and the book. The first human mathematician can be identified as shepherds or hunters. When they count their sheep or hunts with their fingers! And :kept it. It is said that they were sometimes more: they did not know about 5, and as soon as the number of sheep more than their fingers: one hand, they said so much! We have sheep maybe the metaphor of seven cities, or seven, is the same reason. It was very close to the elemental man for the infinite! Maybe until Jalaluddin Maleshah, Bonnie Jalali's calendar, he could have numbered up to ten people. But Omar Khayyam managed to count: the fingers of two hands based on the decimal point or the decimal point. But all this is just for: accounting! That is keeping an account: Creation and Hasham, including creatures: living and inanimate, humans and animals and plants! But accounting in religions, or in the language of God, is a bit different: the difference between the one and the same. God is one, that is, one that does not have the other, but non-God is all one, that is, counting and accounting records! God is the accountant who is the guardian of the world: he records a bigger account, and nothing is lost or lost from his office: but God alone makes him incapable of accurate accounting! And says if you want to just: you cannot count the words of God! In some places, it is said that: if all the trees are pencil, the seas are compounded: to write the words of God, the essence and pen ends, but the words of God will not end. That is, the infinite God is truly infinite. We see in human statistics both in statistics and in the registration of accounts. And according to us, it is selective. Accounting Science While Involving Everyone! Because everyone: they need to pay for daily, annual and family expenses, and company and government. But never could it be Tom and all. Because the necessary tools are not available to humans, and if so, it is very costly. But it does not cost you God! How many angels are there to write: archive and maintain. But companies and institutions are wasting too much! Or collectively as an individual, deal with it. After ten years, they all throw away! Or: very brief. This is because: the way is exploited. Embezzlement with this vision, that is, intelligent or influential, knows about accounts that others do not know! So take them for yourself! When others find out, they become embezzlement. For example, an accountant can: Use different methods of depreciation, useful lives, company profits, in several ways: by way of descending, assets, losses! By way of ascending or direct, the profits will be shown to the shareholders. Or, in an equitable manner, or at a high and a low limit, without limitation, it can be detrimental to the company or profitable. That is why: Companies instead of tax pay one tenth of it to the accountant: to be exempted!

إساءة استخدام المحاسبة

وبمناسبة یوم المحاسبة العالمی، دعا الدکتور سقفی إلى عضویة إیران فی: معاییر المحاسبة العالمیة. وقال "بعد اربعین عاما نجحنا فی اثبات ان المحاسبة مثل العلوم الانسانیة الاخرى". ومع ذلک، کما یفضل العلم جیدة وسیئة، المحاسبة یساء استخدامها أیضا. وکلما أصبح أکثر عالمیة، وأکثر مسیئة یصبح! بطبیعة الحال، خلافا لرأی الطبیب، الذی یعتقد أنه هو آخر العلمیة، والتی یتم تسجیلها! ویمکن القول المحاسبة أن تکون أم جمیع العلوم. لأن الریاضیات والطبیعیة، وحتى اللاهوت تستند إلى الحساب والکتاب. یمکن تعریف عالم الریاضیات البشری الأول کراعی أو صیادین. عندما تحسب الأغنام أو الصید مع أصابعهم! وأبقیه. ویقال أنهم کانوا فی بعض الأحیان أکثر من ذلک: أنهم لا یعرفون عن 5، وبمجرد أن عدد الأغنام أکثر من الأصابع: ید واحدة، وقالوا کثیرا! لدینا الأغنام ربما استعارة سبع مدن، أو سبعة، هی نفس السبب. کان قریبا جدا من الرجل عنصری لانهائیة! ربما حتى جلال الدین ملیشة، تقویم بونی جالالی، کان یمکن أن یکون عدد یصل إلى عشرة أشخاص. ولکن عمر خیام تمکن من الاعتماد: أساس الأصابع ذات أصابع الیدین، اختراع عشریة أو عشری. ولکن کل هذا هو فقط ل: المحاسبة! هذا هو حفظ حساب: الخلق و هاشم، بما فی ذلک المخلوقات: المعیشة وغیر الحیة، والبشر والحیوانات والنباتات! ولکن المحاسبة فی الأدیان، أو فی لغة الله، یختلف قلیلا: الفرق بین واحد ونفس. الله هو واحد، وهذا هو، الذی لا یملک الآخر، ولکن غیر الله هو کل واحد، وهذا هو، عد والسجلات المحاسبیة! الله هو المحاسب الذی هو الوصی على العالم: انه یسجل حساب أکبر، ولا شیء فقد أو فقد من مکتبه: ولکن الله وحده یجعله غیر قادر على المحاسبة دقیقة! ویقول إذا کنت ترغب فی مجرد: لا یمکنک الاعتماد على کلمات الله! فی بعض الأماکن، یقال: إذا کانت کل الأشجار هی قلم رصاص، تتضاعف البحار: لکتابة کلمات الله، جوهر وقلم ینتهی، ولکن کلمات الله لن تنتهی. وهذا هو، والله لا حصر له هو لانهائی حقا. ونحن نرى فی الإحصاءات البشریة سواء فی الإحصاءات أو فی تسجیل الحسابات. ووفقا لأنفسنا، هو انتقائی. علوم المحاسبة فی حین إشراک الجمیع! لأن الجمیع: أنها تحتاج إلى دفع النفقات الیومیة والسنویة والأسریة، والشرکة والحکومة. ولکن أبدا یمکن أن یکون توم وجمیع. لأن الأدوات اللازمة لیست متاحة للبشر، وإذا کان الأمر کذلک، أنها مکلفة للغایة. لکنه لا یکلفک الله! کم من الملائکة هناک لکتابة: أرشیف وصیانة. ولکن الشرکات والمؤسسات تهدر کثیرا! أو مجتمعة کفرد، والتعامل معها. بعد عشر سنوات، فإنها جمیعا رمی بعیدا! أو مختصر جدا. وذلک لأن: الطریقة التی یتم استغلالها. الاختلاس مع هذه الرؤیة، وهذا هو، ذکی أو مؤثر، یعرف عن الحسابات التی لا یعرفها الآخرون! حتى تأخذها لنفسک! وعندما یجد آخرون أنهم یصبحون اختلاسا. على سبیل المثال، یمکن للمحاسب: استخدام أسالیب مختلفة للاستهلاک، والأعمار الإنتاجیة، وأرباح الشرکة، فی عدة طرق: عن طریق تنازلی، والأصول والخسائر! من خلال الصعود أو المباشرة، سیتم عرض الأرباح على المساهمین. أو، بطریقة منصفة، أو على حد عال ومنخفض، على سبیل المثال لا الحصر، یمکن أن یکون ضارا للشرکة أو مربحة. وهذا هو السبب: الشرکات بدلا من دفع الضرائب عشر على ذلک للمحاسب: أن تعفى!

Mühasibat uçotunun sui-istifadə edilməsi

Dünya Mühasibat Günü münasibətilə Dr. Saqafi İranın üzvlüyünə çağırış etdi: Dünya Mühasibat Standartları. "Kiçik ildən sonra biz mühasibatlıq digər bəşəri insanlara aid olduğunu sübut etməyə müvəffəq oldum" dedi. Bununla yanaşı, elm yaxşı və pisdir, mühasibat da istismar olunur. Daha universal olur, daha təhqiramiz olur! Əlbəttə, doktorun fikrinə zidd olan son elmi olduğunu düşünən, qeydə alınmışdır! Mühasibatlıq bütün elmlərin anası ola bilər. Çünki riyaziyyat və təbiətçilik, hətta teoloji hesaba və kitaba əsaslanır. İlk insan riyaziyyatçısı çoban və ya ovçu kimi təsvir edilə bilər. Qoyunlarını və ya ovlarını barmaqları ilə saydıqları zaman! Və onu saxladı. Bəzən daha çox deyildi: 5-i bilmirdilər və barmaqdan daha çox qoyun sayı keçdikcə bir tərəfdən çox söz söylədilər! Qoylarımız var Yəqin ki, yeddi şəhərin, yaxud yeddinin metaforu eyni səbəbdir. Bu sonsuz üçün elementar insana çox yaxın idi! Bəlkə Cəlaləddin Malaşah, Bonnie Cəlalinin təqviminə qədər, on nəfərə qədər sayını verə bilərdi. Amma Omar Xayyam sayırdı: iki barmaqlı barmağın əsasını, ondalık və ya onluğun ixtirası. Amma bunlar üçün yalnız: mühasibatlıq! Bu, hesab yaratmaqdır: Yaratma və Haşam, canlılar da daxil olmaqla: canlı və cansız, insanlar, heyvanlar və bitkilər! Lakin dinlərdə və ya Allahın dilində mühasibatlıq bir-birindən fərqlidir: bir-biri ilə olan fərq. Allah birdir, yəni bir-birinə malik olmayan, lakin qeyri-Allah birdir, yəni sayma və mühasibat qeydləri! Allah dünyanın qəyyumu olan mühasibdir. O, daha böyük bir hesabat yazır və heç bir şey itkisindən və ya itkisindən məhrumdur, ancaq Allah yalnız Ona həqiqi hesabat verməyə qadir deyil! Və yalnız istəyirsən deyir: Allahın sözlərini saymırsan! Bəzi yerlərdə belə deyilir: əgər bütün ağaclar qələmdirsə, dənizlər mürəkkəbləşdirilir: Allahın sözlərini, mahiyyətini və qələm bitməsini yazmaq, lakin Allahın sözləri bitməyəcək. Yəni sonsuz Allah həqiqətən sonsuzdur. Statistika, həm də hesabların qeydiyyatı ilə insan statistikasında görürük. Və özümüzə görə, seçicidir. Hər kəsin iştirak etdiyi mühasibat elmləri! Çünki hər kəs: gündəlik, illik və ailə xərcləri, şirkət və hökumət üçün ödəməlidirlər. Amma Tom və hamısı bu ola bilməzdi. Lazımlı alətlər insanlar üçün mövcud deyil, və əgər varsa, bu, çox bahalı. Ancaq Allah sizə xeyir vermir! Yazmaq üçün neçə mələk var: arxiv və qorumaq. Amma şirkətlər və təşkilatlar çox çox israf edirlər! Yoxsa bir yerdə fərdi olaraq məşğul ol. On ildən sonra hamısı atırlar! Və ya çox qısa. Bunun səbəbi: yol istismar olunur. Bu vizionla, yəni ağıllı və ya nüfuzlu olanların başqalarının bilmədiyi hesabları bilir! Onları özünüz üçün götürün! Başqaları tapdıqda, onlar mənimsədilər. Məsələn bir mühasib ola bilər: Farklı amortizasiya üsullarını, faydalı ömürlərini, şirkətin mənfəətlərini bir neçə yolla istifadə edin: azalan, aktivlər, zərərlər! Artan və ya birbaşa olaraq, mənfəət səhmdarlara göstəriləcəkdir. Və ya ədalətli şəkildə və ya yüksək və aşağı bir məhdudiyyət olmadan, məhdudiyyət olmadan, bu, şirkət üçün zərərli və ya sərfəli ola bilər. Buna görə: Vergi əvəzinə şirkətlər hesabatın bir onundan birini ödəyirlər: azad olunsun!

سید احمد حسینی ماهینی         MahinNews.ir

/ 0 نظر / 14 بازدید