شانس

شانس،نام مستعار خداست,آنجا که نمیخواهد
امضایش پای داده هایش باشد نوروزباس تانی،مبارک،خد اداد جلالی

 

 

کودکی اندیشید که خدا چه می خورد، چه می
پوشد و در کجا منزل دارد؟ ندایی آمدکه: او غم بندگانش را میخورد، گناهانشان را می پوشد
و در قلب شکسته آنان ساکن است. الهی انانیکه چشمشان بدرگاه توست بی بهره و ناامید بر
مگردان . پیشاپیش فرا رسیدن نوروز91مبارک.خ داداد جلالی

 

 

پرسید ،خدایا اگر همه چیز در سرنوشت ما
نوشته شده است،پس آرزو کردن ما چه فایده ای دارد؟خداوند با تبسم گفت:شاید من نوشته
باشم هرچه آرزوکردی! پیشاپیش،نورو

91مبارک. خداداجلالی

/ 0 نظر / 3 بازدید