ניהול משברים גלובלי, מהי ההקדמה?

مدیریت جهانی بحران، مقدمه چیست؟

در اصول مدیریت علمی، اثبات شده که هر مدیری از آغاز مدیریت خود، با حداقل چند بحران روبرو است: اولین و مهمترین آن بحران هویت است. یعنی به محض اینکه حکم مدیریت گرفت، در میان کسانی می رود که: او را نمی شناسند و یا در این رده، او را قبول ندارند! لذا اگر بتواند براین بحران مقابله کند، خوشحال نباشد! زیرا بحرانهای بعدی در راه هستند. اما حل هریک از این بحران ها، مانند هفت خوان رستم در شاهنامه، باعث ماندگاری نام و نشان و ایده او خواهد بود. البته تا آخرین بحران، مدیر تنها خواهد بود! مانند رستم که به تنهایی، با همه خوان ها مبارزه کرد و: یا مانند حضرت علی ع و ابوذر، که تنها ماندند زیرا اطرافیان و زیردستان مدیر، دو دسته هستند: دسته ای که خود را بالاتر از مدیر، یا همطراز او می دانند! لذا او را تنها می گذارند که شکست بخورد و: پست مدیریت را قبضه کنند. دسته دوم که خود را در حد مدیر نمی دانند، برایشان تفاوتی نمی کند: چه کسی مدیر باشد. یعنی اگر او را کمک کنند، بعد تغییری حاصل شود، ضرر خواهند کرد. برای همین وسط جنگ از حضرت علی می پرسد: شما برحق هستسد یا آنها؟ زیرا رقبا هیچ راه نرفته را خالی نمی گذارند، یعنی اگر ببینند مردم از نماز خواندن علی ع، خوششان می آید خودشان را نماز خوان نشان می دهند! و در دراز مدت تبلیغ می کنند: علی ع نماز نمی خواند، بطوریکه وقتی حضرت علی را درمحراب عبادت شهید کردند، عده ای با تعجب می پرسیدند: مگر علی ع هم نماز می خواند؟ لذا نبوغ ذاتی مدیر و آن کاریزمایی که دارد، تنها راهنما و یاور اوست. و باید که بتواند مردم را با خود همراه کند، و بحران ها را یکی پس از دیگری، از سر بگذراند. انقلاب اسلامی به عنوان یک پدیده نوین، با سازوکارهای خودش پا به میدان گذاشت. و مانند هر پدیده نوینی مورد مقاومت: گروههای سنتی شد. البته گروههای سنتی که: خود را مافوق مدرن می دانستند! اما به هرحال متعلق به زمان گذشته و: قبل از انقلاب اسلامی بودند. معرفی برداشت نوین از حکومت اسلامی و: ولایت فقیه همه را دچار سردرگمی کرد، زیرا در گذشته چنین برداشتهایی نبود، که بتوانند با استناد به آن مبارزه کنند. همه حرفی که زده بود در زمینه جهان بینی و ایدئولوژی، جدید بود و جوابی نداشت! لذا بحران هویت انقلاب اسلامی، در ایران حل شد و انقلاب اسلامی به پیروزی رسید. این موفقیت برای خیلی ها سنگین بود: زیرا منافع خود را از دست داده بودند: لذابه سراغ اولین گروه مرتجع! یعنی صدام رفتند و گفتند: با یک حمله ایران را فتح کند، و برای همیشه انقلاب اسلامی را ازبین ببرد، و برای این کار از هیچ کمکی فروگذار نکردند. ولی امام خمینی به تنهایی سکان هدایت را در دست گرفت، و با دستورات فرانظامی جنگ را بپایان بردند. پیروزی بر این بحران راه را برای جهانی شدن آماده ساخت. لذا دشمنان به فکر افتادند لا اقل: کمربند امنیتی دور ایران ایجاد کنند، تا بیش از این پیشروی نکند. اما در این دوران هم رهبر معظم انقلاب، یک تنه  با این بحران مقابله کرد، و در آخرین روزهای سال 2017با: نابودی کامل داعش، آخرین حلقه کمربند امنیتی دور ایران هم، ازبین رفت این پیروزی طبیعتا بزرگتر و: بالاتر از پیروزی بر بحران: هویت قومی ملی یا اسلامی بود. لذا قدرتی در جهان وجود ندارد که بتواند: عرض اندام نماید. طبیعی است که همانطور که رهبر کبیر انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جنگ منطقه ای را پیش بردند، فقط باید با دیدگاه ایشان راه ادامه پیدا کند، تا انشاءالله بحران هویت جهانی اسلام، که با هدایت امام زمان عج است به ظهور ایشان منجر شود.( از پس لرزه های نابودی داعش هم نباید ترسید)

Global crisis management, what is the introduction?

In the principles of scientific management, it has been proven that every manager faces at least some crisis from the very beginning of his management: the first and most important is the identity crisis. That is, as soon as the management decree comes, it goes among those who do not know him or they do not accept him in this category! So if it can cope with this crisis, it's not happy! Because :the next crisis is on the way. But solving each of these crises, such as Haft Javan Rostam in Shahnameh, will preserve his name and inspiration. Of course, until the last crisis, the manager will be alone! Like Rustam, who alone struggled with all the readers: either like Ali and Abu Zar, who remained alone because the people around him and his subordinates are two groups: a group that considers himself superior to the director or his counterpart! So they only let him be defeated and take control of the post. The second category, which does not consider itself to be the manager, does not differ for them: who is the director. That is, if they help him, then a change will be made, they will be losing. So in the midst of the war, Imam Ali asks: "Are you right or they?" Because rivals do not leave any way, that is, if they see people like to pray for Ali, they will show themselves prayers! And they propagate in the long run: Ali does not pray prayers, so when they prayed Ali in prayer, some wondered: "Is Ali Ali praying?" Therefore, the intrinsic genius of the director and his charisma is only his guide and helper. And it must be that he can bring people along with himself, and go through the crises one after the other. The Islamic Revolution, as a new phenomenon, came up with its own mechanisms. And like any new phenomenon of resistance: they became traditional groups. Of course, the traditional groups who considered themselves supernatural! However, they belong to the past and before the Islamic Revolution. Introducing a new conception of Islamic governance and: Wali-e Faqih confused everyone, because in the past there were no such perceptions that could be fought by reference to it. Everything he said was new in the field of worldview and ideology, and he had no answer! Therefore, the crisis of the identity of the Islamic Revolution was resolved in Iran and the Islamic Revolution succeeded. This was a huge success for many, because they lost their interests: Enjoying the first reactionary group! That is, they went to Saddam and said that they would conquer Iran with an attack, and, forever, destroy the Islamic revolution, and did nothing to help it. But Imam Khomeini alone took control of the wheel, and with the commandments of the militants ended the war. The victory of this crisis has paved the way for globalization. So the enemies were thinking, at least: to create a security belt around Iran, so that it would not advance further. But during this period, the Supreme Leader of the Revolution, faced a crisis with this crisis, and in the last days of 2017, with the complete destruction of ISIL, the last round of the security belt around Iran was eliminated. This victory is naturally larger and: above victory over the crisis: National or ethnic identity. Therefore, there is no power in the world that can: extend the limb. It is natural that, as the great leader of the Islamic Revolution and the Supreme Leader of the Islamic Revolution, advanced the sacred defense and regional war, it is only necessary to continue with his vision, until the Islamic world's crisis of the universal identity of Islam, led by the Imam of the time, It will lead to their emergence. (Do not be afraid of the devastation of ISIL)

إدارة الأزمات العالمیة، ما هی مقدمة؟

فی مبادئ الإدارة العلمیة، ثبت أن کل مدیر یواجه بعض الأزمات على الأقل منذ بدایة إدارته: الأول والأهم هو أزمة الهویة. وهذا هو، حالما یأتی مرسوم الإدارة، فإنه یذهب بین أولئک الذین لا یعرفون له أو أنها لا تقبله فی هذه الفئة! حتى إذا کان یمکن التعامل مع هذه الأزمة، انها لیست سعیدة! لأن الأزمة القادمة على الطریق. ولکن حل کل من هذه الأزمات، مثل هافت جافان رستم فی شاهنامه، سیحافظ على اسمه وإلهامه. وبطبیعة الحال، حتى الأزمة الأخیرة، فإن مدیر یکون وحده! مثل رستم وحدها، مع جمیع القراء قاتل وإما مثل الإمام علی وأبو ذر، الذین بقوا فقط لأقارب والمرؤوسین مدیر، تنقسم إلى قسمین: أولئک الذین لأعلى مدیرک، أو ما یعادلها، وقال انه یعلم! لذلک هم فقط السماح له هزم والسیطرة على هذا المنصب. الفئة الثانیة، التی لا تعتبر نفسها المدیر، لا تختلف بالنسبة لهم: من هو المدیر. وهذا هو، إذا کانت تساعده، فإن القادم سیکون التغییر، وأنها سوف تفقد. حتى فی خضم الحرب، یسأل الإمام علی: "هل أنت على حق أم أنها؟" لأن المنافسین لا تترک أی شکل من الأشکال، وهذا هو، إذا رأوا أن الناس یحبون أن یصلی من أجل علی، أنهم یحبون أنفسهم الصلاة! وینشرون على المدى الطویل: علی لا یقرأ الصلاة، لذلک عندما صلوا علی فی الصلاة، وکان البعض یتساءل: "هل علی علی یصلی؟" ولذلک، فإن عبقریة الجوهریة للمخرج وکاریزما له هو فقط له دلیل ومساعد. ویجب أن یکون أنه یمکن أن یجلب الناس جنبا إلى جنب مع نفسه، وتذهب من خلال الأزمات واحدا تلو الآخر. الثورة الإسلامیة، کظاهرة جدیدة، خرجت بآلیاتها الخاصة. ومثل أی ظاهرة جدیدة من المقاومة: أصبحت الجماعات التقلیدیة. وبطبیعة الحال، فإن المجموعات التقلیدیة الذین یعتبرون أنفسهم خارق! ومع ذلک، فإنها تنتمی إلى الماضی وقبل الثورة الإسلامیة. تقدیم مفهوم جدید للحکم الإسلامی و: والی الفقیه یخلط بین الجمیع، لأنه فی الماضی لم تکن هناک مثل هذه التصورات التی یمکن محاربتها بالإشارة إلیها. کل ما قاله کان جدیدا فی مجال النظرة والعقیدة، ولم یکن لدیه جواب! لذلک، تم حل أزمة هویة الثورة الإسلامیة فی إیران، ونجحت الثورة الإسلامیة. کان هذا نجاحا کبیرا للکثیرین، لأنهم فقدوا مصالحهم: استمتع أول مجموعة الرجعیة! أی أنهم ذهبوا إلى صدام وقالوا إنهم سیحتلون إیران بهجوم، وإلى الأبد، یدمرون الثورة الإسلامیة، ولم یفعلوا شیئا لمساعدتها. ولکن الإمام الخمینی وحده سیطر على عجلة القیادة، ومع وصایا المسلحین أنهى الحرب. لقد مهد انتصار هذه الأزمة الطریق للعولمة. لذلک کان الأعداء یفکرون، على الأقل، فی إنشاء حزام أمنی حول إیران، حتى لا یتقدم أکثر. ولکن هذه المرة المرشد الأعلى، جذع مع هذه الأزمة، وفی الأیام الأخیرة من 2017: التدمیر الکامل إیزیس، الطوق الدائری الماضی الأمنیة حول إیران، اختفى النصر أکبر بشکل طبیعی: کلما ارتفع الانتصار على الأزمة: الهویة القومیة أو الإثنیة. لذلک، لیس هناک قوة فی العالم یمکن أن: تمدید الطرف. فمن الطبیعی أن کزعیم کبیر من المرشد الأعلى الثورة الإسلامیة فی الثورة الإسلامیة والحرب وحرب إقلیمیة دفعت، فقط بهدف فی استمرارها، لذلک نأمل أزمة الهویة فی العالم الإسلامی، من قبل الإمام المهدی بقیادة وسوف یؤدی إلى ظهورها (لا تخافوا من دمار داعش)

Qlobal böhran idarəçiliyi, giriş nədir?

Elmi İdarəetmə prinsipləri, ən azı bir neçə böhran onun administrasiyası əvvəlindən hər hansı bir meneceri ilk və şəxsiyyət növbədə böhran olduğunu sübut edir. Yəni, rəhbərlik fərmanı gəldikdən sonra, onu tanımayan və ya bu kateqoriyada qəbul etməyənlər arasında olur. Beləliklə, bu böhranla mübarizə aparmaq olarsa, xoşbəxt deyil! Çünki növbəti böhran yolda. Amma Şahname'de Haft Javan Rostam kimi bu böhranların hər birinin həll edilməsi onun adını və ilhamını qoruyacaqdır. Əlbəttə ki, sonuncu böhrana qədər menecer tək olacaq! tək Rüstəm kimi, bütün oxucuları ilə mübarizə və ya yalnız yaxınları və tabeçiliyində direktoru çünki qaldı İmam Əli və Abuzər kimi, iki kateqoriyaya bölünür: ali meneceri, və ya ekvivalent, o bilir edənlər! Ona görə də ona məğlub olmağı və vəzifəni idarə etməsini icazə verdilər. Özünü menecer hesab etməyən ikinci kateqoriya onlar üçün fərqlənmir: rejissor kimdir. Yəni ona kömək edərsə, bir dəyişiklik ediləcək, onlar da itirəcəklər. Beləliklə müharibənin ortasında İmam Əli soruşur: "Doğrudan da, yoxsa onlar?" Rəqiblər heç bir şəkildə ayrılmırlar, yəni insanlar Ali üçün dua etmək istədiklərini görsələr, özlərini dua edərək sevirlər! Buna görə, rejissorun və dahi karmaşanın dahi dahi yalnız onun rəhbər və köməkçisidir. Və o, insanları özləri ilə birlikdə gətirə bilər və böhranları bir-birinin ardınca getməlidir. İslam inqilabı, yeni bir fenomen olaraq, öz mexanizmləri ilə ortaya çıxdı. Hər hansı yeni bir müqavimət fenomeni kimi: onlar ənənəvi qruplar halına gəldi. Əlbəttə ki, özlərini fövqəltəbii hesab edən ənənəvi qruplar! Ancaq onlar keçmişə və İslam İnqilabından əvvəldir. Onun dediyi hər şey dünyagörüşü və ideologiyası sahəsində yeni idi və heç bir cavab vermədi! Buna görə də İslam İnqilabının şəxsiyyətinin böhranı İranda həll edildi və İslam inqilabı müvəffəq oldu. Bu, çoxları üçün çox böyük bir uğur idi, çünki onlar maraqlarını itirmişdilər: İlk reaksiyalı qrupun sevinci! Yəni, Səddama getdilər və İranı bir hücumla fəth edəcəklərini və əbədi olaraq İslam inqilabını məhv etdiyini və kömək etməyəcək bir şey etmədiklərini söylədilər. Amma İmam Xomeyni təkbaşına nəzarət etdi və döyüşçülərin əmrləri ilə müharibə sona çatdı. Bu böhranın qələbəsi qloballaşma yolunu açdı. Düşmənlər, ən azı, İran ətrafında bir təhlükəsizlik kəməri yaratmaq üçün düşünürdülər ki, daha da irəliləməyəcək. Amma bu dəfə ali lideri bu böhran ilə magistral və 2017-ci ilin son günlərində: böhran artıq ali qələbə: Isis tam məhv, İran ətrafında son ring təhlükəsizlik kordonu, təbii böyük qələbə itdi: Milli və ya etnik kimlik. Buna görə dünyadakı güc yoxdur: əlini uzatmaq. İslam İnqilabının İslam İnqilabının Ali lideri, ulu öndər kimi, müharibə və regional müharibə yalnız İmam Mehdi başçılıq etdiyi davam onlara keçirmək, belə ki, inşallah şəxsiyyət böhranı İslam dünyası ilə itələdi ki, təbii Bu onların ortaya çıxmasına səbəb olacaq (İŞİD-in xarab olmasından qorxma)

/ 0 نظر / 39 بازدید