حقوق اساسی در قران

قران بعنوان کتاب آسمانی، حقوق اساسی را برای انسان: تعریف کرده است که بسیار فراگیر تر از: حقوق بشر سازمان ملل یا قانون همورابی و منشور کورش می باشد. وقتی خداوند اولین بشر را خلق کرد، هنوز کورش و داریوش و به دنیا نیامده بودند! سازمان ملل هم تاسیس نشده بود. براساس آیات قرانی، وقتی خداوند بشر را خلق کرد، همه علوم را به ایشان یاد داد! و در برابر آن، اجر یا مزد نخواست. یعنی آموزش بشری، امری رایگان و نامحدود است. در همین موضوع، غرب دچار تضاد و دروغگویی بزرگی! شده است از یکسو، فرمایش فرموده که آموزش رایگان و اجباری است! که در قانون اساسی همه کشورها هم منعکس است، و نمی تواند آن را انکار کند. از سوی دیگر قانون کپی رایت گذاشته! برای اموزش و انتقال دانش قیمت تعیین کرده! گاهی قیمت آن خرید قفل سی دی است. مانند مایکروسافت. ولی گاهی کشتار وسیع مردم یا تحریم های گسترده است. مانند آنچه که در مقابل: دانش هسته ای ایران انجام می دهد. این غرب دروغگو، در منشور ملل هرچیزی را نوشته! ولی افتخار او زیر پا گذاشتن همه آنها است. و این را سیاستمداری! یا زرنگی خود می داند. بعد از آموزش الهی و: براورد نیازهای معنوی انسان، نوبت نیاز های مادی او رسید! خداوند فرمود که دربهشت من زندگی کنید: و هرچه می خواهید بخورید و بپوشید!( و اسبغ علیکم نعمة ظاهرة و باطنة)  یعنی که خوراک و پوشاک و مسکن، رایگان است و به عنوان: حق حیات یا وسیله زنده ماندن، باید رعایت شود. سپس خط قرمز هم برای او تعریف فرمود و گفت: از فلان میوه یا دانه نخورید. و این امر به معنی آن است که: رهبری و مدیریت باید معلوم باشد. شاید خود خط قرمز از نظر مادی، هیچ نفاوتی نداشته باشد، ولی از نظر ماهوی یعنی: اطاعت از خدا. ولی حضرت آدم آن را رعایت نکرد، و خواست خودش رهبر یا مدیر هم باشد. و مانند شیطان، در دستورات خدا شک کرد، البته خداوند شیطان را به دلیل اصرار بر: نپذیرفتن، از خود دور کرد، ولی حضرت آدم را که بلافاصله توبه کرد، بخشید. به خاطر همین ازمون خطای اولیه، باز هم حقوق اولیه را لغو ننمود! فقط فرمود از این به بعد، باید برای آن زحمت بکشید و کار کنید! لذا حضرت آدم را از بهشت بیرون راند، به زمین فرستاد تا از مدیریت خودش، زندگی را از نو بسازد. در حقوق بشر غربی، همه اینها برعکس تعریف شده است. دولت های جای خدا را گرفته اند! و حقوق اساسی مردم، صوری تعریف شده. یعنی خوراک و پوشاک، مسکن و شغل، حق انسان ها شناخته شده ولی: دولت ها موظف شدند انها را اجرا کنند. درواقع آزادی اعطایی! و دستوری شده نه ذاتی و اصلی. بنابر این اگر دولت ها، مثلا بودجه نداشته باشند، همه این حقوق معلق می ماند. مانند حق بهداشت و بیمه که، در امریکا دستمایه تحقیر مردم توسط: روسای جمهور شده است. البته برای اینکه این موضع چندان زشت هم جلوه نکند، در تعریف بنیان و اصول حقوقی، دستکاری کرده اند. مثلا تولید و اقتصاد را، وارد حقوق نمودند! یعنی اینکه حقوق اساسی مردم، منوط به وجود تولید گردیده! پس اگر امکان تولید مسکن، توسط دولت نباشد، مردم نمی توانند درخواست مسکن! یا خوراک و پوشاک نمایند. اقتصاد را هم به معنی: نبود منابع یا کمبود و نایاب بودن آن، تعریف کرده اند تا از یکسو، خداوند را به چالش بکشند که: چرا امکانات کافی و: منابع لازم به بشر نداده، و از سوی دیگر، رفع تکلیف کنند و ادعای: مدیریت دولت ها را لاپوشانی نمایند. در حالیکه نعمت های خداوند، بسیار وسیع است! آنقدر زمین برای ساخت مسکن و: کشاورزی و دامداری وجود دارد که: چند برابر جمعیت فعلی را هم جوابگو است. فقط دولت ها یا سرمایه دار ها هستند که: به بهانه حفاظت از منابع، آنها را احتکار کرده و: مردم را از ان محروم می کنند.

Basic rights in the Quran

The Qur'an has defined the fundamental rights to human beings as the Book of the Heavens, which is more inclusive than: the human rights of the United Nations or the law of association and the charter of Cyrus. When God created the first human being, Cyrus and Darius were not born yet! The UN was not established either. According to Quranic verses, when God created mankind, he taught all the sciences! And did not demand revenues or wages against it. That is, human education is free and unlimited. In the same vein, the West faces a great contradiction and lying! On the one hand, it has been said that education is free and compulsory! Which is reflected in the constitution of all countries, and can not deny it. On the other hand, you have copyright! Set pricing for education and transfer! Sometimes its price is to buy a CD lock. Like Microsoft. But sometimes mass murder or massive sanctions. Like what Iran's nuclear expertise does. This is a liar west, wrote everything in the charter of nations! But it is proud to break all of them. And this is a politician! Or savvy. After divine training and: To meet the spiritual needs of man, the turning point of his material needs has come! The Lord commanded you to live in my throne: and whatever you want to eat and to wear , that is, food and clothing and housing is free and as a: the right to life or means of survival must be respected. Then he told him the red line and said: Do not eat fruit or grain. And this means: Leadership and management must be clear. Maybe the red line itself has nothing inferior to the material, but in a material sense: obey God. But Adam did not observe it, and his own desire to be leader or director. And, like the devil, he doubted God's commandments, of course, God blessed the devil because he insisted on: not accepting himself, but he repented of the man who immediately repented. Because of this, we did not abandon the original rights yet again! He just said that from now on, you have to work hard for it! So the Prophet pushed Adam out of Paradise, sent to earth to rebuild his life from his own management. In Western human rights, all of these are the opposite. Governments have taken God's place! And the basic rights of the people are defined formally. Meanwhile, food and clothing, housing and occupation are known to human beings, but governments were obliged to implement them. In fact, the freedom to grant! And the command is not intrinsic. Therefore, if governments, for example, have no budget, all these rights will be suspended. Like the right to health and insurance, which in America has been the subject of humiliation by: presidents. Of course, in order to make this stance not so ugly, they have been manipulated in defining the foundations and principles of law. For example, they brought production and the economy into law! That is, the basic rights of people are subject to production! So if the possibility of producing housing is not by the state, people can not apply for housing! Or food and clothing. The economy also means: lack of resources, or lack of resources, and lack of resources, have been defined to challenge God, on the one hand, why: they do not have enough facilities and: did not give the necessary resources to mankind, and, on the other hand, dismantle the claim and claim : Manage government overlays. While the blessings of God are so great! There is plenty of land for housing and agricultural and livestock breeding: it is also multiplying the current population. Only governments or capitalists are: For the sake of protecting resources, they are speculating and depriving people of it.

الحقوق الأساسیة فی القرآن الکریم

عندما خلق الله أول إنسان، لم یولد سایروس وداریوس حتى الآن! ولم تنشأ الأمم المتحدة أیضا. وفقا للآیات القرآنیة، عندما خلق الله البشریة، وقال انه یدرس کل العلوم! ولم تطلب عائدات أو أجور ضدها. أی أن التعلیم البشری مجانی وغیر محدود. فی نفس السیاق، یواجه الغرب تناقضا کبیرا والکذب! فمن ناحیة، قیل إن التعلیم مجانی وإلزامی! وهو ما ینعکس فی دستور جمیع البلدان، ولا یمکن أن ینکره. من ناحیة أخرى، لدیک حقوق التألیف والنشر! تعیین التسعیر للتعلیم ونقل! فی بعض الأحیان سعره لشراء قرص سد. مثل میکروسوفت. ولکن فی بعض الأحیان قتل جماعی أو عقوبات واسعة النطاق. مثل ما تفعله الخبرة النوویة الإیرانیة. هذا کاذب الغرب، کتب کل شیء فی میثاق الأمم! لکنها تفخر لکسر کل منهم. وهذا سیاسی! أو والدهاء. بعد التدریب الإلهی و: تقییم الاحتیاجات الروحیة للإنسان، وقد تحولت نقطة تحول احتیاجاته المادیة! وقال إن الجنة أعیش: ومهما کنت ترغب فی تناول الطعام وارتداء یعنی أن الغذاء والکساء والمأوى، مجانی والحق فی الحیاة أو وسیلة للبقاء على قید الحیاة، یجب أن تتحقق. ثم قال له الخط الأحمر وقال: لا تأکل الفاکهة أو الحبوب. وهذا یعنی: القیادة والإدارة یجب أن تکون واضحة. ربما الخط الأحمر نفسه لا یوجد لدیه أدنى شأنا من المواد، ولکن بمعنى مادی: طاعة الله. لکن آدم لم یلاحظ ذلک، ورغبته فی أن یکون قائدا أو مدیرا. وبسبب هذا، لم نتخلى عن الحقوق الأصلیة مرة أخرى! وقال فقط أنه من الآن فصاعدا، علیک أن تعمل بجد من أجل ذلک! لذلک دفع النبی آدم من الجنة، أرسل إلى الأرض لإعادة بناء حیاته من إدارته الخاصة. فی حقوق الإنسان الغربیة، کل هذه هی العکس. وقد اتخذت الحکومات مکان الله! وتعرف الحقوق الأساسیة للشعب رسمیا. وفی الوقت نفسه، فإن المواد الغذائیة والملابس والسکن والمهنة معروفة للبشر، ولکن الحکومات ملزمة بتنفیذها. فی الواقع، حریة منح! والأمر لیس جوهریا. لذلک، إذا کانت الحکومات، على سبیل المثال، لیس لدیها میزانیة، سیتم تعلیق جمیع هذه الحقوق. مثل الحق فی الصحة والتأمین، الذی کان فی أمریکا موضوع الإذلال من قبل: الرؤساء. ومع ذلک، وهذا الموقف لا تبدو قبیحة جدا، ویعرف الأساس القانونی والمبادئ، تم التلاعب بها. على سبیل المثال، جلبوا الإنتاج والاقتصاد إلى القانون! أی أن الحقوق الأساسیة للناس تخضع للإنتاج! حتى إذا کانت إمکانیة إنتاج المساکن لیست من قبل الدولة، والناس لا یمکن أن تقدم للحصول على السکن! أو الطعام والملابس. الاقتصاد یعنی أیضا عدم وجود موارد أو نقص أو عدم توفر ذلک، قد حددت من ناحیة، والتحدی الرب: لماذا المرافق والموارد الکافیة اللازمة للإنسان لدیه لا، ومن ناحیة أخرى، إصلاح المشکلة والمطالبة : إدارة تراکب الحکومة. فی حین أن برکات الله کبیرة جدا! هناک الکثیر من الأراضی للسکن والتربیة الزراعیة وتربیة الماشیة: کما أنها تضاعف السکان الحالیین. الحکومات أو الرأسمالیون فقط هم: من أجل حمایة الموارد، فإنهم یتکهنون ویحرمون الناس منه.

Quranda əsas hüquqlar

Allah ilk insan yaratdıqda, Cyrus və Darius hələ doğulmadı! BMT də yaradılıb. Quran ayələri görə, Allah insanları yaratdıqda bütün elmləri öyrətdi! Və ona qarşı gəlir və ya əmək haqqı tələb etmədi. Yəni insan təhsili pulsuz və məhdud deyildir. Eyni vərəmdə, Qərb böyük bir ziddiyyətə və yalana bənzəyir! Bir tərəfdən təhsilin pulsuz və məcburi olduğu deyilmişdir! Bütün ölkələrin konstitusiyasına əks olunan və bunu inkar edə bilməz. Digər tərəfdən, müəllif hüquqları var! Təhsil və pul köçürmələri üçün qiymət təyin edin! Bəzən onun qiyməti bir CD kilidi almaqdır. Microsoft kimi. Bəzən kütləvi cinayətlər və ya kütləvi sanksiyalar. İranın nüvə ekspertizası nə kimi. Bu, yalançı bir qərbdir, millətin nizamnaməsində hər şeyi yazmışdır! Amma hamısını qırmaqdan qürur duyuram. Və bu bir siyasətçi! Və ya fərasət. İlahi təlimdən sonra və insanın mənəvi ehtiyaclarını qarşılamaq üçün onun maddi ehtiyaclarının dönüş nöqtəsi gəldi! Rəbb dedi: "Mənim taxtımda yaşayır və istədiyiniz hər şeyi yeyirsiniz!" Yəni qida, geyim və mənzil azaddır və bir həyat şərtidir: həyat və ya yaşamaq hüququ hörmət edilməlidir. Sonra qırmızı xəttini izah etdi və dedi: Meyvə və ya taxıl yeməyin. Və bu deməkdir: Liderlik və rəhbərlik aydın olmalıdır. Bəlkə qırmızı xətt özü materialdan heç bir şeyə malik deyil, maddi mənada: Allaha itaət edin. Ancaq Adəm bunu və müşahidəçi və ya rəhbər olmaq istəyini istəmədi. Buna görə də bir daha orijinal hüquqlardan imtina etməmişik! Yalnız bundan sonra bunun üçün çox çalışmaq lazım olduğunu söylədi! Beləliklə, Peyğəmbər (əleyhissəlam) Adəmdən Cənnətdən qovdu və həyatını öz rəhbərliyindən bərpa etmək üçün yerə göndərdi. Qərb insan hüquqları, bunların hamısı əksinədir. Hökumətlər Allahın yerini almışlar! Və insanların əsas hüquqları rəsmi şəkildə müəyyən edilir. Məhz qida, geyim, mənzil və məşğulluq tanınmış doğru insan amma hökumət onların həyata keçirilməsi üçün məcbur oldu. Əslində, azadlıq azadlığı! Və əmr özünəməxsus deyil. Buna görə, məsələn, hökumətlərin büdcəsi yoxdursa, bütün bu hüquqlar dayandırılacaqdır. Sağlamlıq hüququ və sığorta haqları kimi Amerikada aşağı salma mövzusu olmuşdur: prezidentlər. Ancaq bu mövqe belə çirkin baxmaq deyil, hüquqi əsaslarını müəyyən edir və prinsipləri, manipulyasiya edilmişdir. Məsələn, istehsal və iqtisadiyyatı qanunlara gətirdilər! Yəni insanların əsas hüquqları istehsalata tabedir! Beləliklə, mənzil istehsal etmək imkanı dövlət tərəfindən deyilsə, insanlar yaşayış üçün müraciət edə bilməzlər! Və ya qida və geyim. iqtisadiyyat da resursların və ya olmaması və ya onun mümkün olmaması deməkdir bir tərəfdən müəyyən etmişik, Rəbbin problem: insan üçün lazım olan adekvat imkanları və resursları deyil, və digər tərəfdən, problem və iddia düzeltmek niyə : Hökumət bindirmələrini idarə edin. Allahın xeyir-duaları çox böyükdür! Mənzil, kənd təsərrüfatı və heyvandarlıq üçün bol torpaq var: mövcud əhalini də çoxaltmaqdadır. Yalnız hökumət və ya kapitalistlər: Resursların qorunması məqsədilə insanları spekulyasiya edirlər və məhrum edirlər.

 

/ 0 نظر / 25 بازدید