یعنی همه مردم دنیا، مهمان سفره اباعبدالله

سرمایه و سرمایه گذاری در اسلام.

سرمایه گذاری نیز مانند: همه مقوله های علمی، در غرب دچار تحریف شد! زیرا اساس تئوری های علوم،  در غرب برمبنای اسرائیلیاتی است که: تئوریسین های یهودی آن را تئوریزه کرده اند. مثلا سرمایه در زبان حضرت موسی، نعمت های خدادادی است. خود ایشان هم شغل چوپانی داشته است. اما ازنظر بنی اسرائیل، طلا اساس ثروت است! به همین دلیل ابتدا گوساله پرست شدند، چون گوساله سامری از طلا بود. بعد که حضرت موسی با آن مبارزه کرد،  به سراغ ثروتمندان رفتند و: آرزوی زندگی چون: قارون را داشتند زیرا که: قارون دارای گنچ هایی از طلا بود. این بار خدا قارون را، در مقابل چشم همه مردم، در زمین فروبرد! ( فخسفنا به وبداره الأرض فما کان له من فئة ینصرونه ) البته همه با دیدن این عذاب، گفتند خوب شد ما قارون نبودیم! ولی این ذهنیت طلا دوستی را، با خود حفظ کردند تا یومنا هذا! در اقتصاد غربی، مخصوصا در عصر سوداگری، طلا اصل اقتصاد و پول بود. یعدا هم که بیرون رانده شد، هنوز هم به عنوان پشتوانه پول! حرف اول را می زند. در اسلام هم، طلا های ابن زیاد باعث شد: کوفیان دست از امام حسین بردارند. لذا دین اسلام، همچون دین واقعی موسی ع، از طلا ضربه خورده و: آن را به عنوان سرمایه قبول ندارد. جالب است بدانیم سرمایه در اسلام، و مخصوصا شیعه اشک است! ابن سعد بخاطر حکومت ری، امام حسین ع را شهید کرد، ولی به آن دست نیافت! اما هواداران امام حسین ع، با اشک، ری را تصرف کردند! و اکنون مرکزیت مهم شیعه: در جهان به شمار می اید. البته اشک ریختن و گریه کردن را، می توان به دو صورت تعریف و اثبات کرد: اول برای دنیا پرستان و دانشمندان مادی اقتصاد! دوم برای مومنان. برای اقتصاد دانان پول پرست بگوییم: مصرف ظروف یکبار مصرف در ایران، سه برابر جهانی است! مخصوصا در ایام محرم و صفر، ماه رمضان و..بطوریکه صنعت تهیه غذا و: تولید ظروف یکبار مصرف، از نظر سوداوری هم حرف اول را در: ایران و عراق دارند. این یک مبنا هست! در ایام محرم تا سه برابر جمعیت ایران، غذا تولید و مصرف می شود. این یعنی که کارخانجات تولید: وسایل آشپزخانه، مزارع تولید برنج و حبوبات، همگی برکاکل گریه برای امام حسین ع می چرخد. که باید گفت اصلا: اقتصاد ایران و عراق، براین پایه است. والا با تحریم های نفتی و غیرنفتی، این دو ملت باید سالها پیش: از بین می رفتند. طرح موضوع: اگر کودکی اشک نریزد و: گریه نکند به او غذا نمی دهند! پدر خانواده با دیدن اشک کودکش، انگیزه برای کار و کسب درآمد پیدا می کند. حتی اشک همسرش را هم نمی تواند تحمل کند. در بررسی بیشتر، به امام علی ع بعنوان پایه گذار: اقتصاد اشکی می رسیم. ایشان طاقت دیدن اشک یتیمان را نداشت، لذا سخت کار می کرد و: شبها برای آنان نان و خرما می برد. بعدا آن را توسعه دادند، و سفره خانه ای در مدینه درست کردند: با مسئولیت امام حسن مجتبی. حضرت علی در بیابانها چاه می کند، درخت خرما می کاشت و: درآمد آن را صرف: پذیرایی از بینوایان و مسافران و یتیمان می نمود. تا اینکه هر دو به شهادت رسیدند، و اما پس از شهادت امام حسین، تحولی در این زمینه ایجاد شد: محور اشک به امام حسین منتسب شد. و مارک دار شدن مهمان ها هم ازبین رفت. آنطور که نقل کرده اند: امام حسین ع فرمود: من کشته اشک هستم.(انا قتیل العبرات). زیرا مظلومیت امام حسین ع، اشک ها را جاری می کند. لذا تشکیل جلسات عزاداری، و پذیرایی از عزاداران باب شد. امروزه به وسعت چندین کشور شده است! در سند چشم انداز 2030 هیات های عزاداری، باید سازمان ملل به کمک: سازمان غذا و دارو، برای تمام دنیا این برنامه را پیاده کند! یعنی همه مردم دنیا، مهمان سفره اباعبدالله باشند. نه تنها ریشه سوء تغذیه، سوزانده شود بلکه: در کل دنیا کسی برای بی پولی گرسنه نباشد.

Capital and investment in Islam.

Investments like: All categories of science were distorted in the West! Because the fundamentals of the science of science in the West are based on Israelis: Theorists of the Jews have theorized it. For example, capital in the language of Prophet Moses is the divine blessings. She also had a shepherd job. But from the point of view of Israel, gold is the foundation of wealth! For this reason, calves were first used, because the Samaritan calf was of gold. When Moses fought against it, they went to the rich, and they dreamed of life, for they were: Qaron because Qaron had treasures of gold. This time, God will throw Al-Qaron on the earth in front of the eyes of all people! Of course everyone saw this torment, they said it was fine, we were not Qaron! But they retained the golden friendship mentality so that they would. In the Western economy, especially in the era of speculation, gold was the principle of economy and money. The one that was pushed out is still money back! He casts the first letter. In Islam, the golds of Ibn Qi'id also caused Kofiyan to withdraw from Imam Hussein. Therefore, Islam, like the real religion of Moses, has been hit by gold and does not accept it as capital. Interestingly, capital in Islam, and especially the Shiite, is a tear! Ibn Sa'ad was martyred by Imam Hussein as he ruled Rey but did not get it! But the supporters of Imam Hussein, with tears, captured Riyadh! And now the Shia main focus is in the world. Of course, tearing and crying can be defined in two ways: first, for the world's poets and material scientists of economics! Second for believers. For economists, money laundering: Throwing utensils in Iran is three times the global! Especially in the days of Muharram and zero, Ramadan, etc. As the food industry and: the production of one-time utensils, they also have the first name in exploitation in Iran and Iraq. This is the basis! In the days of Moharram, it is three times as large as the population of Iran, and food is produced and consumed. This means that the factories of production: kitchen appliances, rice and leguminous farms, all turn around the cry for Imam Hussein. That is to say, at all: the economy of Iran and Iraq are based on it. Supreme with oil and non-oil sanctions, these two nations should have been eradicating years ago. Schedule a theme: If a child does not tear and: Do not cry give him food! The father of the family finds a motive for work and earns money by seeing his child's tears. Even his wife's tears cannot stand. In further study, Imam Ali as the founder: the lucky economy. They did not have the patience to see the tears of their orphans, so he worked hard: at night, they took bread and dates. They developed it later, and made a table in Medina: with the responsibility of Imam Hasan Mojtaba. Imam Ali bore well in the deserts, planting a palm tree and: Earning it: Catering to the poor and our passengers and orphans. Until both were martyred, but after the martyrdom of Imam Hussein, a change was made in this regard: the axis of tears was attributed to Imam Hussein. And the marking of the guests also disappeared. Imam Hussein said: "I am killed in tears ... because the impeachment of Imam Hussein teething tears." Therefore, forming mourning sessions, and welcoming the mourners of Bob. Today it is in the reach of several countries! In the Mourning Board's 2030 vision document, the United Nations should assist the Food and Drug Administration to implement this plan for the whole world! That is, all the people of the world are guests of the table of Abbas. Not only is the root of malnutrition burned, but also that no one is hungry in the whole world.

رأس المال والاستثمار فی الإسلام.

الاستثمارات مثل: تم تشویه جمیع فئات العلوم فی الغرب! لأن أساسیات علم العلم فی الغرب تقوم على الإسرائیلیین: نظریات الیهود قد نظروا ذلک. على سبیل المثال، رأس المال فی لغة النبی موسى هو النعم الإلهی. کما کان لدیها وظیفة الراعی. ولکن من وجهة نظر إسرائیل، الذهب هو أساس الثروة! لهذا السبب، تم استخدام العجول لأول مرة، لأن العجل السامری کان من الذهب. هذه المرة، سوف رمی الله القرون على الأرض أمام عیون جمیع الناس! بالطبع رأى الجمیع هذا العذاب، وقالوا انه على ما یرام، لم نکن کارون! لکنهم احتفظوا بعقلیة الصداقة الذهبیة حتى یتمکنوا من ذلک. فی الاقتصاد الغربی، وخاصة فی عصر المضاربة، کان الذهب مبدأ الاقتصاد والمال. واحد الذی دفعت بها لا یزال المال مرة أخرى! یلقی الحرف الأول. وفی الإسلام، تسببت ذهبیات ابن قعید فی انسحاب کوفیان من الإمام الحسین. ولذلک، فإن الإسلام، مثل الدین الحقیقی لموسى، قد ضرب من الذهب ولا یقبل ذلک عاصمة. ومن المثیر للاهتمام، رأس المال فی الإسلام، وخاصة الشیعة، هو المسیل للدموع! وقد استشهد ابن سعد من قبل الإمام الحسین لأنه حکم ری ولکن لم تحصل علیه! ولکن أنصار الإمام الحسین، بالدموع، استولوا على الریاض! والآن الترکیز الرئیسی الشیعة هو فی العالم. بالطبع تمزیق البکاء یمکن تعریف بطریقتین: أولا، للعلماء المشهورین عالمیا وعلم الاقتصاد! الثانیة للمؤمنین. بالنسبة للاقتصادیین، غسل الأموال: رمی الأوانی فی إیران هو ثلاثة أضعاف العالم! خصوصا فی شهر محرم وصفر، رمضان .. صناعة الطعام وإنتاج الأوانی الفخاریة، والقول الفصل مربحة فی إیران والعراق. هذا هو الأساس! فی أیام محرم، هو ثلاثة أضعاف عدد سکان إیران، ویتم إنتاج الغذاء واستهلاکه. وهذا یعنی أن مصانع الإنتاج: أدوات المطبخ والأرز والمزارع البقولیة، وکلها تتحول صرخة للإمام الحسین. وهذا یعنی، على الإطلاق، أن اقتصاد إیران والعراق یقومان علیه. العلیا، مع العقوبات النفطیة وغیر النفطیة، یجب على هاتین الدولتین أن تستأصل منذ سنوات. جدولة موضوع: إذا کان الطفل لا المسیل للدموع و: لا تبکی یعطیه الطعام! یجد والد الأسرة دافع للعمل ویکسب المال من خلال رؤیة دموع طفله. حتى دموع زوجته لا یمکن أن یقف. فی مزید من الدراسة، الإمام علی کمؤسس: الاقتصاد محظوظا. لم یکن لدیهم الصبر لرؤیة دموع الیتامى، لذلک کان یعمل بجد: فی اللیل، أخذوا الخبز والتواریخ. وضعوها فی وقت لاحق، وقدموا طاولة فی المدینة المنورة: مع مسؤولیة الإمام حسن مجتبى. حمل الإمام علی جیدا فی الصحارى، وزرع شجرة نخیل و: کسبه: تقدیم الطعام للفقراء والرکاب والأیتام. کما اختفى وسم الضیوف. قال الإمام الحسین: "أنا قتلت فی البکاء ... لأن الإقالة من الإمام الحسین یرقع الدموع". لذلک، تشکیل جلسات الحداد، والترحیب المشیعین بوب. الیوم هو فی متناول العدید من البلدان! وفی وثیقة رؤیة مجلس الحداد لعام 2030، ینبغی للأمم المتحدة أن تساعد إدارة الغذاء والدواء على تنفیذ هذه الخطة للعالم أجمع! أی أن جمیع شعوب العالم ضیوف من طاولة عباس. إن جذور سوء التغذیة لا تحترق فحسب، بل أیضا أنه لا یوجد جائع فی العالم کله.

İslamda sərmayə və investisiya.

Bənzər investisiyalar: Qərbdə bütün elm kateqoriyalarına təhrif edilmişdir! Qərbdə İsrail əsasında elm nəzəriyyəsi, yəhudi nəzəriyyəçilər bu theorized ki, çünki. Misal üçün, Hz. Musanın dilində olan sermaye ilahi xeyir-duadır. O da çoban işi gördü. Amma İsrail baxımından, qızıl sərvətin təməli! Bu səbəblə buzovlar ilk dəfə istifadə edildi, çünki Samariyalı buzov qızıldandır. Bu dəfə Allah, bütün insanların gözü qarşısında Yer kürəsini atacaq! Təbii ki hər kəs bu əzabı gördükdə yaxşı deyirlər, Qaron deyildik! Ancaq onlar qızıl dostluq mentalitetini qoruyurlar. Qərb iqtisadiyyatında, xüsusilə spekulyasiya dövründə, qızıl iqtisadiyyat və pul prinsipi idi. Çıxarılan bir adam hələ də geri pul! İlk məktub yazır. İslamda İbn Qi'idin qızılları da Kofiyanı İmam Hüseyndən çəkilməyə səbəb oldu. Buna görə İslam, Musanın əsl dini kimi, qızılla vurulub və onu kapital kimi qəbul etmir. Maraqlıdır ki, İslamda və xüsusilə də Şiə sermayesi gözyaşıdır! İmam Hüseyn (əleyhissəlam) tərəfindən İbn Sa'əd şəhid oldu, lakin onu almamışdı! İmam Hüseynin tərəfdarları, göz yaşları ilə, Riyadı ələ keçirdi! İndi şiə əsas diqqət dünya səviyyəsindədir. Əlbəttə yırtma və ağlama iki şəkildə müəyyən edilə bilər: Birincisi, iqtisadiyyatın dünyaca məşhur və maddi alimləri üçün! Möminlər üçün ikinci. İqtisadçılara görə, pulların yuyulması: İranın qablarını atmaq üç dəfə qlobaldır! Xüsusilə iaşə sənayesi və qab istehsalı, İran və İraqda sərfəli final demək kimi Məhərrəm və Səfər, Ramazan .... zamanı. Bu əsasdır! Moharram dövründə İranın əhalisi üç dəfə böyükdür və qida istehsal olunur və istehlak olunur. mətbəx, düyü və lobya sahələri, bütün tassels İmam Hüseyn (ə) qaytarır ağlamaq: Bu bitkilərin deməkdir. Yəni demək olar ki, İran və İraq iqtisadiyyatı bunlara əsaslanır. Yüksək neft və qeyri-neft sanksiyalarına malik olan bu iki ölkə bir neçə il əvvəl aradan qaldırılmalıdır. Bir tema planlaşdırın: Bir uşaq gözyaşardığında və onu qidalandırmazsa, ağlamasınlar! Ailənin atası uşağın göz yaşlarını görərək işə bir niyyət tapır və pul qazanır. Hətta arvadının gözyaşları da dayanmır. Əlavə tədqiqatda İmam Əli yaradıcısıdır: şanslı iqtisadiyyat. Yetimlərin göz yaşlarını görməyə səbir yox idi, o da çox çalışdı: gecə, çörək və xurma aldılar. Onlar daha sonra inkişaf etmiş və Mədinədə bir masa hazırlamışlar: İmam Həsən Mojtabanın məsuliyyəti ilə. İmam Əli çöllərdə yaxşı bir xurma ağacı əkdi və onu qazandı: yoxsullara və yolçularımıza və yetimlərə yemək. Hər ikisi də şəhid oldu, amma İmam Hüseynin şəhadətindən sonra bu mövzuda dəyişiklik edildi: gözyaşının oxu İmam Hüseynə aid idi. Qonaqların qeydləri də yox oldu. sitat İmam Hüseyn (ə) dediyi kimi: İmam Hüseyn təqsirsizlik gözyaşları, çünki göz yaşı axacaq ... öldüm. Buna görə, yas tutma seanslarının meydana gəlməsini və Bobun möcüzələrini salamlayıram. Bu gün bir neçə ölkənin əlindədir! Dəhşətli Şuranın 2030 görmə sənədində, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Qida və İlaç İdarəsinə bütün bu planı həyata keçirmək üçün kömək etməlidir! Yəni dünyanın bütün xalqı Abbasın masasının qonaqlarıdır. Yalnız qidalanmanın kökü yandı, həm də bütün dünyada heç kim ac qalmadı.

 

/ 0 نظر / 19 بازدید