38میلیارد دلار رشوه به: ترامپ هم نتوانست دردی دوا کند

عربستان، عقب نشینی هم کند، فایده ندارد!

مدتی است که آل سعود، عقب نشینی را آغاز کرده، تا به فکر خودش حمله جدیدی را شروع کند! ولی زمان را از دست داده و: می بیند که هر روز، باید بیشتر عقب نشینی کند، بدون اینکه حمله ای داشته باشد. جلسه 40نفره، سران کشورهای اسلامی، به دعوت ایشان تشکیل شد، ولی قبل از اینکه به ضرر ایران باشد، به ضرر خودش شد! زیرا از یکسو مجبور شد: محاصره یمن را بشکند، و به این ائتلاف جدید نشان دهد که: زیاد هم وحشی نیست! از آن طرف دیگر، وقتی از سه کشور ایران و عراق و سوریه، دعوت نکرد خود بخود، ادعای ضد داعش و ضد تروریست بودنش! زیر سوال رفت زیرا که: همه میدانند ائتلاف ایرانی به رهبری: سردار سلیمانی بود که: داعش را از بین برد. و دقیقا کشورهایی که مورد حمله داعش بودند، دعوت نشدند! از سوی دیگر بن سلمان به علت جوان بودن، از سیاست های پشت پرده: چماق و هویج پدرانش اطلاعی ندارد، تصور می کند با ساکت نمودن: چند نفر از اعضای فامیل، قدرت را به دست می گیرد. این سیاست اشتباه است، مانند زمان یزید و امام حسین ع می شود! پدر یزید به وی وصیت کرده بود که: با امام حسین ع کاری نداشته باشد. این وصیت کسی بود که: در جنگهای زیادی چه بصورت ظاهر، و چه غیر مسلحانه، با این خاندان شرکت کرده، و آنها را آزموده بود. او میدانست که امام حسین ع، با پدرش تفاوت هایی دارد. و این تفاوت ها، پایه حکومتش را زیر و رو خواهد کرد. ولی یزید این را نمی دانست! لذا به مض اینکه دید: میتواند بر امام حسین ع غلبه کند، فوری این کار را انجام داد، و به وصیت پدرش توجه نکرد. اکنون قضیه یمن وآل سعود هم، همین است. سالها بود که آل سعود، میداندار عرصه جنگ با تشیع بود: 80میلیارد دلار به صدام داد تا: به ایران حمله کند. بیش از 200میلیارد دلار، از اروپا اسلحه خرید و: در واقع به آنها اشانتیون داد: تا از صدام حمایت کنند، ولی در طول این مدت، کاری با الحوثی های یمن نداشت. حتی وقتی یمن بر دو قسمت شد، از هر دو حمایت می کرد. ولی ولیعهد های تازه به دوران رسیده! فکر کردند که بر یمن غلبه خواهند کرد! و لذا دستور بمب باران آن را دادند، و الان مانند موش در زیر زمین های ریاض، دنبال سوراخ می گردند! تا از موشک های یمن در امان باشند. بن سلمان به همین مقدار هم اکتفا نکرد، توهم قدرت باعث شد تا: با دم شیر هم بازی کند! ایران در طول تاریخ، شیر بیشه جهان بوده و: یال و کوپال او را هرگز، گزندی نرسیده است. به گفته امام علی ع، حق ممکن است خم شود، ولی نمی شکند. ایران سرافراز هم ممکن است: چند روزی فریب آل سعود را خورده، به او احترام بگذارد! ولی با روشن شدن موضوع، خواهند دید که آل سعود، دیگر وجود ندارد تا توهم قدرت خود را ببیند. دلیل آن هم بسیار روشن است: نزدیک به 2هزار میلیارد، قول کمک یا خرید اسلحه از: اسرائیل و آمریکا داده بودند، به این شرط که آنها: به ایران حمله کنند. آنها هم مانند دزدان سرگردنه، تمام اطراف ایران را محاصره کردند. افغانستان و عراق را اشغال نمودند، و در بقیه هم، پایگاههای نظامی و جاسوسی تاسیس کردند، ولی چه شد؟ دوهزار میلیارد دلار، در بدهی عربستان باقی ماند، در کسر بودجه و بدهی خارجی: آمریکا هم، ضربه های خود را به اقتصاد آن وارد کرد. حتی 38میلیارد دلار رشوه به: ترامپ هم نتوانست دردی دوا کند. حالا از همان جایی که آمدند، باید بروند. زیرا در این چهل سال، هیچ غلطی نتوانستند بکنند. الان هم که ایران، برای خود قدرت ابرقدرتی شده است. و هرچه پایگاههای آنان عقب تر برود، برد موشک های ایران هم بیشتر می شود! و اتحاد های پوشالی، جز نابودی برایشان، نخواهد بود.

Saudi Arabia retreats too, it does not make any difference!

For a while, Al Saud has begun a retreat to start thinking of a new attack! But he has lost time and sees that he has to retreat a lot every day without having an attack. A meeting of 40 people, heads of Islamic countries, was convened at his invitation, but before he was at the expense of Iran, he was at his own risk! Because, on the one hand, it was forced to break the blockade of Yemen, and to show this new coalition: It is not too wild! On the other hand, when he did not invite the three countries of Iran, Iraq and Syria himself, he claims to be anti-ISIL and anti-terrorist! It was questioned because: everyone knows that the Iranian-led coalition was led by Soleimani: ISIL was destroyed. And exactly the countries that were attacked by ISIL were not invited! Bin Salman, on the other hand, is not aware of the politics behind the scenes: his clubs and carrots of his fathers, he thinks silent: several family members take power. This policy is wrong, like the time of Yazid and Imam Hussein! Yazid's father had instructed him not to work with Imam Hussein. This will was the one who: participated in and watched with the family in many wars, both externally and unarmedly. He knew that Imam Hussein had differences with his father. And these differences will undermine the rule of law. But Yazid did not know this! Therefore, because he saw that he could overcome Imam Hussein, he immediately did so, and he did not pay attention to his father's will. This is also the case of Yemen and Saudi Arabia. For years, al-Saud, a mediator of the Shiite war, gave Saddam 80 billion dollars to attack Iran. More than $ 200 billion worth of European arms and, in fact, gave them their attention: to support Saddam, but during this time, he did not do anything with the Yemeni al-Houthis. Even when Yemen turned into two parts, it supported both. But crown princes have come to an age! Thought they would overcome Yemen! And so ordered the bombs of rain, and now they are looking for a hole like a rat in the underground of Riyadh! To be safe from: Yemeni missiles. Ben Salman did not stay that same, the illusion of power made: to play with the tail! Throughout history, Iran has been the lion's grove of the world, and its edges and puffs have never been overcome. According to Imam Ali, the right may bend, but it does not break. Iran may also be proud: how many days have you deceived Al Saud, respect him! But when the matter is clarified, they will see that Al Saud is no longer there to see the illusion of his power. The reason is clear: close to 2 trillion bucks promised to buy or donate weapons from Israel and the United States, provided they attack Iran. Like the hacked thieves, they besieged all around Iran. Occupied Afghanistan and Iraq, and in the rest, they founded military bases and espionage, but what happened? Two billion dollars remained in Saudi Arabia's debt, with foreign budget deficits and debt: the US also hit its economy. Even a $ 38 billion bribe to: Tramp did not manage to cure. Now they have to go from where they came from. For in these forty years, no mistakes could be made. Now that Iran has become superpower for itself. And the more their bases go the more Iran's missile hits! And the unity of the shrine will not be but destruction for them.

السعودیة تتراجع أیضا، انها لا یستحق کل هذا العناء!

لفترة من الوقت، بدأ آل سعود تراجع لبدء التفکیر فی هجوم جدید! لکنه خسر الوقت ویرى أنه یجب أن یتراجع کثیرا کل یوم، دون أن یکون له هجوم. عقد اجتماع ل 40 شخصا، رؤساء الدول الإسلامیة، بناء على دعوته، ولکن قبل أن یکون على حساب إیران، کان على مسؤولیته الخاصة! لأنه، من جهة، اضطر لکسر الحصار على الیمن، وإظهار هذا التحالف الجدید: انها لیست البریة جدا! من ناحیة أخرى، عندما لم یدع الدول الثلاث من إیران والعراق وسوریا نفسه، یدعی أنه مناهض لتنظیم داعش ومکافحة الإرهاب! وقد تم استجوابه لأن: الجمیع یعلم أن التحالف بقیادة إیران کان بقیادة سلیمانی، الذی دمر داعش. ولم تتم دعوة الدول التی هاجمها داعش بالضبط! بن سلمان، من ناحیة أخرى، لیس على بینة من السیاسة وراء الکوالیس: نوادیه وجزر آبائه، وقال انه یعتقد صامتة: العدید من أفراد الأسرة یأخذ السلطة. هذه السیاسة خاطئة، مثل زمن یزید والإمام الحسین! وکان والد یزید قد أمره بعدم العمل مع الإمام الحسین. کانت إرادة شخص شارک فی واختبارها فی العدید من الحروب، سواء خارجیا أو بلا عراق. کان یعلم أن الإمام الحسین خلافات مع والده. وهذه الاختلافات ستقوض سیادة القانون. ولکن یزید لا یعرف هذا! لذلک، لأنه رأى أنه یمکن التغلب على الإمام الحسین، وقال انه فعل ذلک على الفور، وأنه لم یلتفت إلى إرادة والده. وهذا هو الحال أیضا فی الیمن والمملکة العربیة السعودیة. وعلى مدى سنوات، منح آل سعود، الوسیط فی الحرب الشیعیة، صدام 80 ملیار دولار لمهاجمة إیران. أکثر من 200 ملیار دولار من الأسلحة الأوروبیة، وفی الواقع، أعطاهم اهتمامهم: لدعم صدام، ولکن خلال هذا الوقت، لم یفعل أی شیء مع الحوثیین الیمنیین. وحتى عندما تحول الیمن إلى جزأین، أید کلا منهما. ولکن الأمراء ولی العهد قد حان لعمر! الفکر أنها سوف تغلب على الیمن! وهکذا أمر قنابل المطر، والآن هم یبحثون عن حفرة مثل الفئران فی تحت الأرض من الریاض! أن تکون آمنة من الصواریخ الیمنیة. بن سلمان لم یبقى على هذا النحو، وهم السلطة: للعب مع الذیل! على مر التاریخ، کانت إیران بستان الأسد فی العالم، ولم یتم التغلب أبدا على حوافها ونفثها. وفقا للإمام علی، الحق قد ینحنی، لکنه لا کسر. إیران قد تفخر أیضا: کم یوما هل خدعت آل سعود، احترمه! ولکن عندما یتم توضیح المسألة، فإنها سترى أن آل سعود لم یعد هناک لرؤیة الوهم من سلطته. والسبب واضح: ما یقرب من 2 تریلیون دولار وعدت بشراء أو التبرع بالأسلحة من إسرائیل والولایات المتحدة، شریطة أن تهاجم إیران. مثل اللصوص المخترقین، حاصروا فی جمیع أنحاء إیران. أفغانستان المحتلة والعراق، وبقیة، أسسوا قواعد عسکریة والتجسس، ولکن ماذا حدث؟ وظل ملیاری دولار فی دیون المملکة العربیة السعودیة، مع العجز فی المیزانیة الخارجیة والدیون: الولایات المتحدة أیضا ضرب اقتصادها. حتى رشوة بقیمة 38 ملیار دولار إلى: لم یستطع علاج الترامب علاجه. الآن علیهم أن یذهبوا من أین أتوا. فی هذه السنوات الأربعین، لا یمکن ارتکاب أخطاء. الآن وقد أصبحت إیران قوة عظمى لنفسها. وکلما ذهبت قواعدهم، والمزید من یضرب إیران الصاروخ! والتحالفات غیر النظیفة لن تکون سوى تدمیر لهم.

Səudiyyə Ərəbistanı da geri çəkilməkdədir, buna dəyər deyil!

Bir müddətdir, Əl-Səud yeni bir hücum düşünməyə başlayacaq bir geri çəkilməyə başladı! Amma vaxt itirmiş və hər gün bir hücum etmədən çox geri çəkməli olduğunu görür. lakin İrana qarşı əvvəl, öz zərərinə, onların dəvəti ilə İslam ölkələri 40 rəhbərlərinin görüş! Çünki, bir tərəfdən, Yəmənin blokadasını pozmaq və bu yeni koalisiyanı göstərmək məcburiyyətində qaldı: Çox yabanı deyil! Digər tərəfdən, zaman İran, İraq və Suriya üç ölkə öz etdiyi irəli sürülən anti-İslam və anti-terrorçuları dəvət etmədi! Sual verildi, çünki hər kəs bilir ki, İran rəhbərliyi koalisiyasını ISIL-ı məhv edən Süleymaninin rəhbərliyi altında aparırdı. İŞİD-ə hücum edən ölkələr tam olaraq dəvət olunmamışdı! Bu siyasət Yezid və İmam Hüseyn dövrü kimi səhvdir! Yazidin atası İmam Hüseyn ilə işləməməyi əmr etmişdir. Bu, bir çox müharibələrdə, həm xaricdə, həm də silahsız şəkildə ailəyə qoşulmuş və izləyən bir şəxs idi. İmam Hüseynin atası ilə fərqləndiyini bilirdi. Bu fərqlər qanunun aliliyinə zidd olacaq. Lakin Yezid bunu bilmirdi! Buna görə də, İmam Hüseyni dəf edə biləcəyini gördüyü üçün dərhal belə etdi və atasının iradəsinə diqqət yetirmədi. Bu da Yəmən və Səudiyyə Ərəbistanıdır. İllərdir Şiə müharibəsinin vasitəçisinə əl Səud Saddam'a 80 milyard dollar İrana hücum etdi. 200-dən çox milyard dollar Avropadan silah almaq və əslində onlar Səddam Hüseynin ki Ashantyvn, lakin bu vaxt, Yəməndə Əl-Houthi ilə heç bir əlaqəsi yox idi. Yəmən iki hissəyə çevriləndə belə, hər ikisini dəstəklədi. Amma tac şahzadələr bir müddətə gəldi! Yəməndən çıxacaqlarını düşündüm! Yəni yağış bomba sifariş və indi Riyad yeraltı bir sıçanı kimi bir deşik axtarır! Yemeni mərmilərindən təhlükəsiz olmaq. Ben Salman eyni qalmadı, gücün illüziyası etdi: quyruqla oynamaq! Tarix boyunca, İran dünyanın aslan gəmisi olmuşdur və kənarları və pufları heç vaxt aşılmazdır. İmam Əli (əleyhis-salam) -a görə, sağ bükmək olar, amma bu, pozulmur. İran da fəxr edə bilər: Al Saudu neçə gün aldatdı, hörmət edin! Məsələ aydınlaşdıqda, əl-Səudun gücün illüziyasını görməyəcəyini görəcəklər. Bunun səbəbi aydındır: 2 trilyon dollara yaxın İsrail və ABŞ-dan İrana hücum etmələri halında silah almaq və ya bağışlamağa söz verildi. Hacked oğrular kimi, onlar bütün ətrafında İranı mühasirəyə aldılar. Əfqanıstan və İraqı işğal etdi, qalan hissəsi isə hərbi bazalar və casusluq qurdular, amma nə oldu? Səudiyyə Ərəbistanının xarici borcları və borcları ilə borcları iki milyard dollar olaraq qaldı: ABŞ da iqtisadiyyatını vurdu. Hətta 38 milyard dollar rüşvət: Tramp müalicə edə bilmədi. İndi onlar gəldikləri yerdən getməlidirlər. Bu qırx il ərzində heç bir səhv edilə bilməz. İndi İran özü üçün super güc halına gəldi. Və onların əsasları getdikcə daha çox İran raketləri vurur! Artıq ittifaqlar, onlar üçün məhv olmayacaqdır.

سید احمد حسینی ماهینی     mahinnews.ir

 

/ 0 نظر / 18 بازدید