יש להפריד את התשלומים מהבנק.

پرداختها باید از بانکداری جدا شود.

در سومین کنفرانس ملی شهر سایبری، گفته شد که در تمام دنیا، سیستم پرداخت ها از: سیستم بانکداری جدا شده است. اما چرا در ایران اینطور نشده؟ شاید یکی از مشکلات آن، تحریم بوده است! اما درست برعکس است. در واقع بانکها، تحریم ها را پیشنهاد دادند! تا بتوانند با پول مردم بیشتر بازی کنند، و سود بیشتری بدست اورند، که دستمزدهای بالاتری را برداشت کنند. برابر اطلاعات واصله، موجودی حساب مشتریان دربازار غیر رسمی: پولی و مالی توسط بانکها، ساعتی اجاره داده می شود! مثلا همه موجودی را، در آخرین ساعات روز، به بازاری ها می دهند تا جنس خود را، ترخیص یا نقدا خریداری نماید! و فردا قبل از شروع اداری، آنها را برگرداند. حقوق بازنشستگان، یارانه ها و امثال آن را به بهانه محاسبات و غیره، تا بتوانند به تعویق می اندازند! تا از موجودی آن برای: بهره بالا استفاده نمایند. قانون اعتباری را از دسته چک ها خذف کرده اند، تا مشتری مجبور باشد: همیشه در حساب خود موجودی داشته باشد. بانک موظف است وجه چک را بپردازد، و از اعتبار مشتری استفاده کند. و اگر دیرتر واریز کرد از او قبول کنند. اما این کار آنها ضربه به نظام است! بطوریکه 30درصد زندانیان شهر مقدس قم، یا جاهای دیگر، برای چکهای برگشتی است. و این عمل وهن نظام است! عامل آن به عنوان مفسد اقتصادی، اعدام باید شود! ولی بانکها زنده اند، و هر روز بیشتر از پیش، نظام را زیر سوال می برند. حتی به دکتر روحانی هم رحم نکردند! شعار ایشان برای برجام را فقط بانکها تخریب نمودند! هروقت ایشان می گفت: تحریم ها برداشته شد، می گفتند سویفت نداریم! ایشان می گفت 2میلیارد دلار گرفته ایم، ولی بانکها می گفتند نگرفته ایم! و حرف آمریکا را تکرار می کردند. در همین اواخر شاهد بودیم که: در مورد ای تی ام ها چه بازی در آوردند. زیرا دستشان از پول نقد کوتاه می شد، و مشتری بدون دیدن روی نحس بانکداران، میتوانست وجه خود را دریافت کند. شاید این مسئله به نظر ساده برسد، ولی قبل از دستگاههای پوز، صندوقداران بانکها، پوست مردم را می کندند! اولا هروقت می خواستی: پول بگیری می گفتند نداریم! باید صبر کنی، اگر رشوه می دادی، همانموقع حاضر می کردند! اما اگر کم رشوه یا عیدی! میدادی، پول درشت نمی دادند و می گفتند: همین ها است! اما اگر سبیل آنها راچرب می کردی، تراول را قبل از رفتن شما، آماده کنار می گذاشتند! الان همین بازی در مورد بحث: کیف پول است. کیف پول الکترونیکی، براساس جدایی کامل پرداختها از بانکداری است. مثلا شهرداری ها یا ادارت و: اشخاص هم میتوانند این کار را انجام دهند. ولی می بینیم که چه بازی هایی در می اورند. بار ها اعلام کردند و تصویب هم شده، ولی هنوز اجرایی نشده است. این کیف پول یا جدایی پرداختها از بانکداری، به اقتصاد اسلامی نزدیک تر است، زیرا همه مفاسد مانند رشوه و ربا، از آن دور می شود. البته فقط بانکها نیستند که خون ملت را درشیشه کرده اند، بلکه بیمه ها همینطورند، فقط سودهای صد در صدی را دنبال می کنند: یعنی حق بیمه بگیرند، ولی موقع پرداخت بازی در بیاورند. در کشورهای دیگر، بیمه ها هزینه تعمیر و ساخت: جاده ها را هم می دهند! زیرا اگر جاده خوب باشد، تصادف کمتر می شود و آنها، خسارت کمتری می دهند. بیمه ها هزینه های تبدیل خودروهای: فرسود و بنزینی را باید بپردازند و: به تاکسی های هیبریدی جایزه بدهند! زیرا آنها سرب را، کمتر در هوا منتشر می کنند و: بیماری مردم کمتر می شود. اینهمه هزینه های سلامت، کمر شکن نمی شود! تا نظام را زیر سوال ببرد. وزیر بهداشت هم ناراحت شود و اصلا کنار بکشد.

Payments should be separated from the bank.

At the Third National Conference on Cybercrime, it was said that in the whole world, the payment system was separated from the banking system. But: why not in Iran? Perhaps one of its problems has been sanctions! But: just the opposite. In fact, banks have proposed sanctions! So: that they can play more people's money, and make more profits, which will take higher wages. Against the information received, the account of customers in the unofficial market: money and money are rented by the banks! For example, all stocks, at the last hour of the day, give the market to buy their sex, discharge or buy! And tomorrow they will return them before the administration starts. Retirement pensions, subsidies and the like, on the pretext of calculations, etc., so that they can postpone! Use its inventory to: high interest. The credit law has been abolished from the category of checks, so that the customer has to: always has an account in his account. The bank is required to pay the check, and use the credit of the client. And if he later deposited, they would accept him. But this is a blow to the system! 30% of the prisoners in the holy city of Qom, or elsewhere, are returning for checks. And this is the act of the system! Its cause as an economic corruptor must be executed! But the banks are alive, and each day they question the system more than before. They did not even have mercy on Dr. Rouhani! Their motto was to destroy only the banks! Every time he said the sanctions were lifted, they said they had no Swift! He said we got $ 2 billion, but the banks said they did not go! And they repeat the American word. We've seen recently: what about the OTMs. Because their hands were short of cash, and the client could get their money without seeing the bankers scam. Maybe that sounds simple, but before the Pose devices, the cashiers of the banks will peel the people! Firstly, whenever you wanted to, we did not have the money to say! You have to wait, if you were bribing, they would be present at the same time! But if you do not have a bribe or a sigh! They did not give you big money and they said, "That's it!" But if you were to rub their mustache, they would be ready to leave Travolla before you go! This is the same game about the wallet. The electronic wallet is based on the complete separation of payments from banking. For example, municipalities or administrations and: individuals can do this. But we see what games they play. It has been announced and approved many times, but has not yet been implemented. This wallet, or the separation of payments from banking, is closer to the Islamic economy, because all the wreckage, such as bribes and rabbits, goes away. Of course, not the banks that have blamed the people of the nation, but also the insurance, they only follow hundreds of profits: they get a premium, but they pay when they play. In other countries, insurance, repairs and construction costs: roads! Because: if the road is good, the crash will be less and they will suffer less damage. Insurers have to pay the cost of converting cars: fuel and gasoline: to award hybrid taxis! Because they release lead, they emit less in the air, and people become less ill. All of the health costs are not damaged! To question: the system. The Minister of Health will be upset and put off at all.

یجب فصل الدفعات عن البنک.

فی المؤتمر الوطنی الثالث فی مدینة السیبرانیة، لاحظت أنه فی کل العالم، وعزل نظام الدفع والنظام المصرفی. ولکن لماذا لا فی إیران؟ ربما کانت إحدى مشاکلها عقوبات! ولکن العکس تماما. فی الواقع، فقد اقترحت البنوک العقوبات! حتى یتمکنوا من لعب المزید من المال الناس، وتحقیق المزید من الأرباح، والتی سوف تأخذ أجور أعلى. ضد المعلومات الواردة، حساب العملاء فی السوق غیر الرسمیة: یتم استئجار المال والمال من قبل البنوک! على سبیل المثال، جمیع الأسهم، فی الساعة الأخیرة من الیوم، تعطی السوق لشراء جنسهم، التفریغ أو شراء! وغدا سوف یعودون لهم قبل أن تبدأ الإدارة. التقاعد التقاعد والإعانات وما شابه ذلک، بحجة الحسابات، وما إلى ذلک، حتى یتمکنوا من تأجیل! استخدام المخزون إلى: ارتفاع الفائدة. تمت إزالة قانون الائتمان من دفتر الشیکات، بحیث یکون العمیل لدیه: دائما حساب فی حسابه. ویطلب من البنک دفع الشیک، واستخدام الائتمان من العمیل. وإذا أودع لاحقا، فسوف یقبلونه. ولکن هذا هو ضربة للنظام! 30٪ من السجناء فی مدینة قم المقدسة، أو فی أی مکان آخر، یعودون إلى الشیکات. وهذا هو فعل النظام! قضیتها کالفاسد الاقتصادی یجب أن تنفذ! ولکن البنوک على قید الحیاة، وکل یوم أنها تشکک فی النظام أکثر من ذی قبل. لم یرحموا حتى الدکتور روحانی! وکان شعارهم لتدمیر البنوک فقط! فی کل مرة قال انه تم رفع العقوبات، وقالوا انهم لیس لدیهم سویفت! وقال أننا حصلنا على 2 ملیار $، ولکن البنوک قالت أنها لم تذهب! ویکررون الکلمة الأمریکیة. لقد رأینا مؤخرا: ماذا عن أوتمس. لأن أیدیهم کانت قصیرة من النقد، ویمکن للعمیل الحصول على أموالهم دون رؤیة احتیال المصرفیین. ربما هذا یبدو بسیطا، ولکن قبل الأجهزة بوز، فإن الصرافین من البنوک تقشر الناس! أولا، کلما أردت، لم یکن لدینا المال لیقول! علیک أن تنتظر، إذا کنت رشوة، وأنها ستکون موجودة فی نفس الوقت! ولکن إذا لم یکن لدیک رشوة أو تنهد الصعداء! لم یعطوک المال الکبیر وقالوا: "هذا کل شیء!" ولکن إذا کنت لفرک شاربهم، فإنها ستکون على استعداد لمغادرة ترافولا قبل أن تذهب! هذا هو نفس اللعبة حول المحفظة. وتستند المحفظة الإلکترونیة على الفصل الکامل للمدفوعات من الخدمات المصرفیة. على سبیل المثال، یمکن للبلدیات أو الإدارات و: الأفراد القیام بذلک. لکننا نرى ما هی الألعاب التی یلعبونها. وقد تم الإعلان عنها والموافقة علیها عدة مرات، ولکنها لم تنفذ بعد. هذه المحفظة أو الانفصال المدفوعات المصرفیة، أقرب إلى الاقتصاد الإسلامی، لأن کل الفساد مثل الرشوة والربا، فإنه یحصل بعیدا. فی بلدان أخرى، وتکالیف التأمین والتصلیح والبناء: الطرق! لأنه إذا کان الطریق هو جید، وسوف یکون تحطم أقل وسوف یعانون أقل الضرر. شرکات التأمین یجب أن تدفع تکلفة تحویل السیارات: الوقود والبنزین: لمنح سیارات الأجرة الهجینة! لأنها تطلق الرصاص، فإنها تنبعث أقل فی الهواء، والناس تصبح أقل سوءا. جمیع التکالیف الصحیة لیست معطوبة! السؤال عن النظام. وسیشعر وزیر الصحة بالضیق والإبطال على الإطلاق.

Ödəmələr bankdan ayrılmalıdır.

kiber şəhər üçüncü milli konfransında, bütün dünyada, ödəniş sistemi və bank sistemi təcrid qeyd etdi. Amma niyə İranda deyil? Bəlkə də onun problemlərindən biri sanksiya olmuşdur! Amma əksinə. Əslində banklar sanksiyalar təklif etdi! Beləliklə, onlar daha çox adamın pulunu oynaya və daha çox qazanc əldə edə biləcəklər. Alınan məlumatlara qarşı, qeyri-rəsmi bazarda müştərilərin hesabı: pul və pul banklar tərəfindən icarəyə verilir! Məsələn, bütün səhmlər, günün son saatında, bazarını cinsi, axıdılması və ya satın almaq üçün verir! Sabah onlar administrasiyanın başlamasından əvvəl onları geri qaytaracaqlar. Pensiyalar, kompüter bəhanəsi ilə subsidiyalar və s, və s, təxirə salma! Envanterini istifadə edin: yüksək faiz. Credit bazarlarında müştəri həmişə hesab balans olmalıdır, çex şirkəti aradan qaldırdıq. Bank çekləri ödəməli və müştərinin kreditindən istifadə etməlidir. O, daha sonra yatırsa, onu qəbul edərdilər. Amma bu sistemə bir zərbə! məhbusların Qum şəhəri, və ya başqa yerdə, qaytarılması yoxlayır 30% kimi. Və bu sistemin hərəkətidir! Bir iqtisadi böhran kimi onun səbəbi icra edilməlidir! Amma banklar canlıdır və hər gün sistemdən əvvəlki sistemdən daha çox suallar alırlar. Dr. Ruhaniyə də mərhəmət etmirdilər! Onların şüarı yalnız bankları məhv etmək idi! Hər dəfə sanksiyaların qaldırıldığını söyləyərək, "Swift" olmadığını söylədilər! Onun dediyinə görə, biz 2 milyard dollar aldıq, amma banklar getmədiklərini söylədilər! Və onlar Amerika sözünü təkrar edirlər. Yaxın vaxtlarda gördük: OTM-lər haqqında. Əllərinin pulları az idi və müştərilər bankçıları aldatmacalarını görmədən pullarını ala bildilər. Bəlkə bu sadə səslənir, amma Pose cihazlarından əvvəl, bankların kassirləri xalqı soyacaq! Birincisi, istədiyin zaman, demək üçün pulumuz yox idi! Siz rüşvət verdiyiniz təqdirdə gözləyin, eyni zamanda hazır olacaqlar! Amma bir rüşvət yoxsa bir nəfəs yoxsa! Onlar sizə böyük pul vermədilər və dedilər: "Budur!" Ancaq bığlarını sürtmək üçün, siz getmədən əvvəl Travolla'dan ayrılmağa hazır olacaqlar! Cüzdan haqqında eyni oyun. Elektron cüzdan banklardan ödənişlərin tam ayrılmasına əsaslanır. Məsələn, bələdiyyələr və ya rəhbərliklər və şəxslər bunu edə bilərlər. Amma nə oyun oynadığını görürük. Bir neçə dəfə elan edilmiş və təsdiq edilmiş, lakin hələ tətbiq olunmamışdır. bütün korrupsiya belə rüşvət və sələm kimi cüzdan və ya İslam iqtisadiyyatı yaxın bank ödənişləri, ayrılması, bu uzaq olur. Digər ölkələrdə sığorta, təmir və tikinti xərcləri: yollar! Çünki yol yaxşı olarsa qəza daha az olacaq və daha az zərər görəcəklər. Sığortaçılar avtomobilləri dəyişdirmənin dəyərini ödəməlidirlər: yanacaq və benzin: hibrid taksiyə mükafat verin! Qurğuşun sərbəst buraxdıqları üçün havada daha az yayılırlar və insanlar daha az xəstə olurlar. Bütün sağlamlıq xərcləri zədələnmir! Sistemə sual vermək. Səhiyyə naziri ümumiyyətlə üzür və söndürüləcək.

/ 0 نظر / 23 بازدید