صدای ملت را درنیاورید

صدای ملت را درنیاورید

فتنه جدید همان هائی هستند که صدای ملت را در آورده اند آنها همان ملی گراهائی هستند  که امام فرمود : ملی گرائی خلاف اسلام است زیرا ملی گرائی همان آپار تاید است چون یک ملتی خود را برتر از دیگران میداند در قران هم تاکید شده است با اینکه خداوند قوم یهود را برتری داد: انی فضلتکم علی العالمین ولی آنها به این امر مغرور شدند و ۷۰ پیامبر را دریک روز کشتند که قران هم سوال می کند اگر شما مردم برتری هستید چرا ژیامبران را می کشید: لم تقتلون انبیا؟ لذا صدای ملتی ها بدانید که نهایت کارشان پیامبر کشی است و پرهیز کنند از اینکه صدای ملت را دربیاورند

Voice of the Nation not correct

 There is a new intrigue as the voice of the nation has

  They are the Nationalism

  The Imam said:

 Nationalism is against Islam

 Because nationalism is the tragic racism  

 Because a nation that considers itself superior to others

  The Quran has also stressed the supremacy of God gave the Jewish people:

 But they were proud of this

 And 70 in one day kill the messenger

 The Quran also asks

 If you people are superior because

 Kill the messengers:

 We know the voice of a nation

 Their work is finally drawing the Prophet

 And avoid the voice of the nation not ok

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید