کاهش حجاب یا افزایش آن

کاهش حجاب یا افزایش آن

چند سال پیش که در دانمارک به پیامبر توهین کردند

تعداد تازه مسلمانها افزایش یافت

و در همان دانمارک بسیاری به اسلام گرویدند

سال گذشته هم که یک کشیش به قران توهین کرد

تیراژ چاپ قران در همان کشورها بالارفت

در افعانستان هم که قرآن سوزاندند

مسلمانها بیدار تر شدند

درایران هم هرچند وقت یکبارکه یکی از ته مانده تفاله های غرب زده کشف حجاب می کند،

زنان یک کشور به حجاب گرایش پیدا می کنند:

از کشف حجاب گلی که باعث شد تا تمام زنان اعراب

در بهار عربی به حجاب گرایش پیدا کنند

تا کشف حجاب پیرزن درمانده ای چون معتمد آریا

که غرب را به حجاب برتر فراخواند:

عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد

!

/ 0 نظر / 2 بازدید