چرا پول دولت بی برکت است!

تعداد زیادی از نخبگان روستاهای سراسر کشور، در سالن اجلاس سران جمع شده بودند تا: راجع به توسعه روستایی صحبت کنند! ولی همه شان یقه دولت را گرفته بودند: که چرا مدرسه کم است؟ چرا راه خراب است؟ چرا بودجه و اشتغال روستا کمبود دارد؟ اما نمی دانستند که دولت: اولا پول ندارد و بعد هم، پول او اگر حرام نباشد بی برکت است. دولتمردان فقط با ارقام فوق نجومی! بودجه، لاس می زنند و: دلشان خوش است که مثلا 500میلیون دلار، از ذخیره ارزی را برای توسعه: منابع آب روستاها منظور کرده اند، یا هزار میلیارد تومان حقوق: معلمان فلان استان را می دهند. ولی هیچکس نمی پرسد(: اینهمه می چرند پس دنبه کو؟) اینهمه بودجه خرج می شود، ولی نه تنها مردم ناراضی هستند، حتی خود دولت هم، ژست اپوزیسیون می گیرد! وزیر کار گریه می کند که: پسرم را با ماشین زدند و فرار کردند. از دست چه کسی شکایت می کند؟ دست پیش می گیرد، تا پس نیافتد؟ چهل سال است شماها سرکار هستید، همین است! همه اینها تربیت شده شما هستند، وزیر کار ممکن است بگوید: 5سال است وزیر شده، ولی قبلا هم مسئولیت های مهم فرهنگ سازی داشته! وزیر مسکن، همه صحبت هایش مثل بقیه این است: ما در دستور کار می گذاریم! که چند کیلومتر جاده بسازیم و: پایانه هایی برای حمل و نقل: بار کشاورزی ایجاد کنیم! یعنی با 5سال سابقه وزارت، باز هم وعده می دهد! آنهم نه برای اجرا، بلکه برای انتخابات سه سال دیگر! چرا اینطور است؟ من اول از خودمان باید انتقاد کنم: که از مسئولیت ها کنار کشیدیم، و گذاشتیم که انقلاب به دست نامحرمان بیافتد. ما چهل سال پیش چه می خواستیم؟ والان بعد از چهل سال چه شده؟ گرچه زیاد هم تقصیر ما نبود، دشمن مهره های اصلی را از ما گرفت و: انقلاب فرزندان خود را از دست داد. اما حداقل یک شعار را همه قبول داریم: عدل علی باید جاری شود. ایا علی ع خزانه داشت؟ یا هرچه بود تقسیم می کرد؟ اما حالا، پول نفت را که تقسیم نمی کنند، از یک: سوبسید و یارانه جزئی هم، نمی گذرند. الان چهار سال است: یارانه پر در آمد ها را حذف کردند، ولی کجا رفت؟ در تورم گم شد. بله چون درآمد معادن و خزائن خدا دادی را تقسیم نمی کنند، و در خزانه جمع می کنند، اینهم فقط لایق اختلاس می شود. امام صادق ع به زبان فارسی فرموده : باد آورده را باد می برد. آن وقت می بینیم: برادر رئیس جمهور یا برادر معاون ایشان، دستگیر می شوند تازه: آقایان طلبکار هم هستند و می گویند: این یک تسویه حساب سیاسی است. آقای معاون اول به روستائیان می گوید: من بهتر از هرکس می دانم: فساد تا کجا هست! اگر می دانی چرا مانع نمی شوی؟ جنابعالی فرمانده اقتصاد مقاومتی هستی! پس یا عنوان جعلی است، یا بی اختیار است.  واگر این دو نباشد، سوء نیت است! یعنی با این صحبت، افراد بالاتر از خود را به فساد متهم می کند: که زورش به آنها نمی رسد. از معاون اول رئیس جمهور بالاتر، و پر قدرت تر، فقط روسای سه قوه و مقام رهبری است. منظور ایشان اشاره به کدامیک می باشد؟ لذا ما به روستائیان و: تمام ملت ایران توصیه می کنیم: اگر می خواهند روزی حلال ببرند، دور دولت را خط بکشند. زیرا بازوی دولت، بانک ها هستند و بانک ها هم، بجز رباخواری تحت عنوان بانکداری اسلامی، کار دیگری نمی کنند. بترسید از آن روز که یک وام به شما بدهند! اگر دستگیر و زندانی تان نکردند، حرف شما درست است! واگر نه همانطور که: قران فرموده آنها می گویند: ربا همان معامله و تجارت است. در حالیکه ربا جنگ با خدا است، و کسی که به خدا رحم نمی کند، به من و شما رحم خواهد کرد؟

Why is the state money blessed!

A large number of elite villages across the country gathered in the summit hall to talk about rural development! But they all had the government collapse: why is the school low? Why the road is broken? Why is the budget and employment of the village lacking? But they did not know that the government: First, it has no money, and then, if it is not forbidden, it is not blessed. Governors only with astronomical figures! They are fond of luck and: They are happy to have, for example, raised $ 500 million from the reserve currency for development: the village water resources, or $ 1 billion in salaries: teachers in the province. But nobody asks: "That's all, why do you want to go?" All this money is spent, but not only people are dissatisfied, even the government itself, gesture of the opposition! The minister of labor cries: "I was driving my son and escaped." Who loses complaint? Does the hand go up till it's over? Forty years you are working, that's it! All of this is your education, the minister of labor may say: he has been minister for 5 years, but he has already had important civilization responsibilities! Minister of Housing, all his talk is like this: We are on the agenda! How to Build a Few Kilometers and: Terminals for Transportation: Build Agricultural Times! Meanwhile, with a 5-year history of the ministry, it still promises! Not to run, but to elect three more years! Why is that so? I must first criticize us: we abandoned our responsibilities, and let the revolution fall into the hands of the unjust. What we wanted for forty years ago? What's the matter after 40 years? Although much was not our fault, the enemy took over the main claws: the revolution lost its offspring. But we accept at least one slogan: Ali's justice must flow. Did you have a treasury? Or what was it all about? But now, they do not pass on the money they do not divide, from one: subsidies and partial subsidies. It's been four years now: they have eliminated subsidies, but where did they go? Lost in inflation. Yes, because you do not divide the income of the mines and the treasures of God, and collect them in the treasury, it is merely worthy of embezzlement. Imam Sadegh ah said in Farsi: Wind blowing wind. Then we see: Brother President or his brother's assistant arrested. New: Mrs. Tarbakar are also saying that this is a political settlement. The first deputy speaks to the villagers: I know better than anyone: where is corruption? If you know why you do not stop? You are the Commander of Resistance Economics! So the title is fake, or it's inaccurate. If it's not the case, it's a mischief! That is to say, people accuse themselves of corruption above the point: it does not reach them. The first vice president of the higher president and more powerful, is only the heads of the three powers and the supreme leader. What does he mean? Therefore, we urge the villagers and: all of Iran's people: if they want to make a lawful decision, they should drag the government away. Because the arm of the government is banks and banks, besides usury, do not do anything else under the name of Islamic banking. Frighten the day that they give you a loan! If you are arrested and imprisoned, your letter is correct! If not, as they say: The Qur'an says: "scont is the same trade and trade. While riba is a war against God, and whoever does not have mercy on God will have mercy upon me and you?

لماذا تبارک أموال الدولة!

تجمع عدد کبیر من القرى النخبة فی جمیع أنحاء البلاد فی قاعة القمة للحدیث عن التنمیة الریفیة! لکنهم جمیعا یعانون من انهیار الحکومة: لماذا هی المدرسة منخفضة؟ لماذا یتم کسر الطریق؟ لماذا تفتقر میزانیة وتشغیل القریة؟ لکنهم لم یعرفوا أن الحکومة: أولا، لیس لدیها مال، ومن ثم، إن لم یکن ممنوعا، فإنه لیس مبارکة. المحافظین فقط مع الأرقام الفلکیة! وهم مولعون بالحظ و: یسعدون أن یکونوا قد جمعوا، على سبیل المثال، مبلغ 500 ملیون دولار من العملة الاحتیاطیة للتنمیة: موارد المیاه فی القریة، أو 1 بلیون دولار من المرتبات: معلمین فی المقاطعة. ولکن لا أحد یسأل: "هذا کل شیء، لماذا ترید أن تذهب؟" کل هذا المال ینفق، ولکن لیس فقط الناس غیر راضین، حتى الحکومة نفسها، لفتة من المعارضة! وزیر العمل یبکی: "کنت أقود ابنی وهرب". من یفقد الشکوى؟ هل ترتفع الید حتى انتهى؟ أربعون عاما کنت تعمل، وهذا کل شیء! کل هذا هو تعلیمک، وزیر العمل قد یقول: کان وزیرا لمدة 5 سنوات، لکنه کان بالفعل مسؤولیات الحضارة الهامة! وزیر الإسکان، کل حدیثه هو مثل هذا: نحن على جدول الأعمال! کیفیة بناء عدد قلیل من الکیلومترات و: محطات للنقل: بناء الأوقات الزراعیة! وفی الوقت نفسه، مع تاریخ 5 سنوات للوزارة، فإنه لا یزال وعود! لا لتشغیل، ولکن لانتخاب ثلاث سنوات أخرى! لماذا هذا؟ لا بد لی من انتقاد أنفسنا أولا: تخلینا عن مسؤولیاتنا، والسماح للثورة تقع فی أیدی الظالم. ما أردنا منذ أربعین عاما؟ ما هو الأمر بعد 40 عاما؟ على الرغم من أن الکثیر لم یکن خطأنا، استولى العدو على مخالب الرئیسیة: الثورة فقدت ذریتها. لکننا نقبل شعارا واحدا على الأقل: یجب أن تتدفق العدالة علی. هل لدیک خزانة؟ أو ما هو کل شیء؟ لکنهم الآن لا ینفقون الأموال التی ینقسمونها، من واحد: الإعانات والدعم الجزئی. لقد مرت أربع سنوات الآن: لقد أزالوا الدعم، ولکن أین ذهبوا؟ فقدت فی التضخم. نعم، لأنک لا تقسم دخل الألغام و کنوز الله، و تجمعها فی الخزانة، فهی تستحق الاختلاس. وقال الإمام الصادق آه باللغة الفارسیة: الریاح تهب الریاح. ثم نرى: رئیس الأخ أو مساعد أخیه اعتقلوا جدیدة: تقول السیدة تارباکار أیضا إن هذه تسویة سیاسیة. النائب الأول یتحدث إلى القرویین: أنا أعرف أفضل من أی شخص: أین الفساد؟ إذا کنت تعرف لماذا لا تتوقف؟ أنت قائد اقتصاد المقاومة! وبالتالی فإن العنوان مزیف، أو أنه غیر دقیق. إذا لم یکن الأمر کذلک، انها الأذى! وهذا یعنی أن الناس یتهمون الفساد من فوق النقطة: فهو لا یصل إلیهم. النائب الأول للرئیس الأعلى، وأکثر قوة، هو فقط رؤساء القوى الثلاث والمرشد الأعلى. ماذا یعنی؟ لذلک، نحث القرویین و: جمیع الشعب الإیرانی: إذا کانوا یریدون اتخاذ قرار قانونی، یجب علیهم سحب الحکومة بعیدا. لأن ذراع الحکومة هو البنوک والبنوک، إلى جانب الربا، لا تفعل أی شیء آخر تحت اسم المصرفیة الإسلامیة. تخویف الیوم أنها تعطیک قرض! إذا تم القبض علیک وسجن، رسالتکم صحیحة! إن لم یکن، کما هو: القرآن یقول أنهم یقولون: رابعة هو نفس التجارة والتجارة. فی حین الربا هو حرب ضد الله، ومن لا رحمة الله سوف یکون رحمة لی وأنت؟

Niyə dövlət pulları mübarək olsun!

Ölkə daxilində çox sayda elit kəndlər, zirvə salonunda kənd inkişafı barədə danışmaq üçün toplandı! Lakin onların hamısı hökumətin dağılmasına səbəb oldu: niyə məktəb aşağı? Niyə yolun parçalanması? Kəndin büdcəsi və məşğulluğu nə üçün əskikdir? Amma hökumətin bilmədikləri: Birincisi, heç bir pul yoxdur, sonra isə qadağan deyilsə, bu mübarək deyil. Qubernatorlar yalnız astronomik rəqəmlərlə! Onlar uğurlar arzulayır və: məsələn, ehtiyat pul vahidindən inkişaf üçün 500 milyon dollar məvacib verdilər: kənd su ehtiyatları, ya da 1 milyard dollar maaşlar: vilayət müəllimləri. Ancaq heç kim: "Bütün bunlar, niyə getmək istəyirsən?" Bütün bu pullar xərclənir, amma təkcə insanların narazılıqları deyil, hökumətin özü də, müxalifətin jestləri! Əmək naziri belə ağlayır: "Oğlumu idarə etdim və qaçdım". Şikayət itirən kimdir? Əl başa çatana qədər əl qalxmır? Siz işləyən qırx ildir ki, bu! Bütün bunlar sizin təhsilinizdir, əmək naziri belə deyə bilər: 5 ildir nazir olmuşdur, lakin o, mühüm sivilizasiyanın məsuliyyətinə malikdir! Mənzil naziri, bütün danışması belə: Gündəmdəyik! Bir neçə Kilometrlik və Nəql Terminallaşdırma: Kənd Təsərrüfatı Times qurul! Eyni zamanda, nazirliyin 5 illik bir tarixi ilə, hələ də söz verir! Qaçmaq deyil, üç il daha seçmək! Niyə belədir? Əvvəl özümüzü tənqid etməmiz lazımdır: biz məsuliyyətimizi tərk etdik və inqilab ədalətsizlərin əlinə keçsin. Biz qırx il bundan əvvəl nə istədik? 40 il sonra nə oldu? Çox bizim günahımız olmasa da, düşmən əsas claws götürdü: inqilab öz nəslini itirdi. Amma ən azı bir şüar qəbul edirik: Əli ədaləti axın etməlidir. Xəzinə varmı? Yoxsa bu nə idi? Ancaq indi onlar bir-birindən ayrılmayan pulları keçirmirlər: subsidiyalar və qismən subsidiyalar. Dörd ildir ki, subsidiyalar aradan qaldırılıb, amma harada getdilər? İnflyasiyadan itirdik. Bəli, çünki madenlərin və Allahın xəzinələrini bölüşdürməyin və onları xəzinə yığmaqdansa, sadəcə mənimsəməyə layiqdir. İmam Sadegh ah Fars dilində: Külək küləyi əsdi. Qarşıda gördük: Qardaş prezident ya da qardaşının köməkçisi həbs olundu Yeni: Qadın Tarbakar da bunun siyasi bir həll olduğunu söyləyir. İlk millət vəkili kəndlilərə danışır: Mən hər kəsdən yaxşı bilirəm: korrupsiya olduğu yer? Niyə durmadığınızı bilirsən? Müqavimət İqtisadiyyatının Komandirisiniz! Belə ki, başlıq saxta və ya qeyri-dəqiqdir. Əgər belə deyilsə, bu bir fəlakətdir! Yəni, insanlar nöqtənin üstündə korrupsiyanı özləri günahlandırırlar: onlara çatmaz. Ali prezidentin birinci vitse-prezidenti və daha güclü, yalnız üç səlahiyyətlilərin və ali liderin başçılarıdır. Nə deməkdir? Buna görə biz kəndliləri və bütün İran xalqını çağırırıq: onlar qanuni qərar qəbul etmək istəyirlərsə, hökuməti uzaqlaşdırmalıdırlar. Hökumətin qolu banklar və banklar olduğundan, sələmçiliklə yanaşı İslam bankçılığı adı altında başqa bir şey etmir. Sizə kredit verdikləri gündən qorxun! Həbs olunarsa və həbs olunarsan, məktubunuz doğru! Əgər belə deyilsə: Quranı deyirlər: Rəbaa ticarət və ticarətdir. Rəbb Allah üçün bir müharibə olsa da, Allaha mərhəmət etməyən kim mənə və sənə rəhm edib?

 

/ 0 نظر / 16 بازدید