بیمه صنعت نیست، یک فریب است.

حادثه نفت کش سانچی نشان داد که: صنعت بیمه یک ساختار مردم فریب و: اختلاس های بزرگ است. کشتی نفتکش ایرانی 30درصد، در نزد بیمه های ایرانی با هزینه سرسام آوربیمه شده. 70 درصد هم در نزد بیمه های: بزرگ اروپایی که تعداد آن ها به 17شرکت می رسد! ولی یک ریال از این بیمه ها، نه به خانواده ها پرداخت خواهد شد! و نه به شرکت ملی نفت کش و نه، به کشور پاناما! زیرا طبق معمول، بیمه ها هیچیک از مفاد قرارداد خود را، مرتبط با این حادثه نخواهند دانست! اول اینکه چرا پرچم پاناما بر کشتی بوده است؟ دوم اینکه در شرایط تحریمی، چرا میعانات گازی فروخته شده است؟ سوم اینکه عامل انسانی در تصادف موثر بوده! لذا مقصر کشتی نفت کش است. زیرا به کشتی حامل بار غله، خسارتی وارد نشده است. می بینیم اینها از ابتدایی ترین دلایل: عدم پرداخت شرکت های بیمه است. که طبیعتا لیست بلند بالاتری از ان را، در روز های آتی خواهیم دید. لذا نظام سرمایه داری، که براساس سه نهاد: بانک و بیمه و بورس، پایه گذاری شده از اساس برای: دزدی و چپاول است و مردم را، با فرمول های پیچیده سردر گم می کنند، تا به اختلاس علنی خود ادامه دهند. البته در ایران بموجب قانون مجازات های اسلامی، جلوی برخی از این کار ها گرفته شده، برخی از آنان نیز در تبعید هستند، ولی نظام بین المللی سرمایه داری، این را خلاف نمی داند! لذا هیچ اختلاس گری در جهان نیست، تا بحال نه تنها دزدان و اختلاس گران، دستگیر نشده اند، بلکه به دلیل ابتکارات خودشان! جایزه نیز دریافت می کنند. از این نظر اقتصاد ایران، با تمام کم و کاستی ها، سالمترین اقتصاد دنیا محسوب می شود. برای اثبات این مدعا کافی است بدانیم: ربا در اسلام حرام است، و اگر مدارک مثبته وجود داشته باشد، رباخوار دستگیر و زندانی می شود. اما در غرب و اقتصاد سرمایه داری، اساس اقتصاد بر مبنای ربا هست. یعنی قیمت و ارزش هر چیزی براساس: نرخ بهره به دست می آید. مثلا اگر وام بدهند، باید ارزش آتی این پول را، براساس نرخ بهره محاسبه و: به صورت روز شمار از وام گیرنده دریافت کنند. ممکن است گفته شود نرخ بهره، در ایران 22درصد است ولی در کشورهای: غربی و سرمایه داری 4درصد ! اینطور نیست در کشورهای غربی، اصل ریسک قانونی است، و حق وام دهنده است که: ارزش آتی را بصورت اقساطی دریافت کند. ولی دولت ها این ریسک را بخود انتقال می دهند، یعنی برای اینکه آشوب و اغتشاش: سالهای 1932 تکرار نشود، مابه التفاوت را می پردازند، و از مردم 4درصد اخذ می کنند! کشورهایی مثل ژاپن، همه ریسک را به دولت منتقل می کنند! به همین دلیل به میزان کاهش: نرخ بهره برای مردم، میزان کسر بودجه، بابت همین هزینه های مالی، افزایش پیدا می کند و نهایتا دولت آمریکا، 2تریلیون دلار بدهی و کسر بودجه، بالا می اورد. در ایران نیز به تبع همان قانون، دولت سوبسید بهره وام ها را تقبل می کند! که هرساله کسر بودجه و حشتناکی را تحمل می کند. بنابر این علت حرام بودن ربا، یا بهره برای وام ها، همین ورشکستگی مالی دولت ها است. بیمه و بورس از ان بالاتر و بدتر است. بدهی دولت به شرکت های بیمه، چوب دو سر نجس است! اگر بپردازد، دولت ورشکسته می شود و اگر نپردازد، بیمه ها. ورشکستگی دولت گرچه مالی باشد، ولی سیاسی تلقی می شود و: سرنگونی آن حتمی است، ولی ورشکستگی بیمه ها فقط تغییر نام است! سازمان تامین اجتماعی می میرد، بجای آن سازمان بیمه سلامت درست می شود. اما بعلت زیربنای خیانتکارانه، آنها هم از توبره می خورند هم از آخور، بعد هم اعلام ورشکستگی و تمام. وقت آن است که: خون موج زند در دل لعل، زین تغابن که: خزف می شکند بازارش .
Insurance is not an industry, it's a deception.
Sanchez oil tanker accident showed that: The insurance industry is a deceived people's structure: big embezzlement. The Iranian tanker ship, 30 percent, has been priced at the expense of Iranian insurance companies. 70% for insurance: Big European, which numbers to 17 companies! But one $ of these insurance will be paid not to families! And not to the National Petrochemical Company and not to Panama! Because, as usual, insurers will not be aware of any of their contract terms related to this incident! First, why did Panama fly on the ship? Secondly, in terms of sanction, why gas condensate has been sold? Third, the human factor in the accident has been effective! So the culprit is the oil tanker. Because: there is no damage to the ship carrying the grain load. We see these from the most basic reasons: non-payment of insurance companies. Which: naturally will see a longer list of them in the coming days. Thus, the capitalist system, based on three institutions: the bank and the insurance and stock exchange is founded on the following: for theft and robbery, and people are losing sophisticated formulas in order to keep them open to embezzlement. Of course, in Iran, according to the Islamic Penal Code, some of these actions have been taken away, some of them are also in exile, but the international capitalist system does not mind this! Therefore, there is no embezzlement in the world, so far not only the thieves and the embezzlers have not been arrested, but because of their own initiatives! Award will also be awarded. In this regard, Iran's economy is, by all means, the healthiest economy in the world. To prove this claim, it is enough to know: Riba is forbidden in Islam, and if there are positive evidence, the money-maker will be arrested and imprisoned. But in the West and the capitalist economy, the basis of the economy is based on a riba. That is, the price and value of anything based on: the interest rate is obtained. For example, if you are lending, you should calculate the future value of this money, based on the interest rate, and receive: on a daily basis, the borrower. It can be said that interest rates in Iran are 22%, but in the countries of the West and capitalism 4%! It's not the case in Western countries, the principle of risk is legal, and the lender has the right to: get future value in installments. But governments carry this risk, so that turmoil does not recur in 1932, paying a difference, and taking 4% of the population! Countries like Japan are taking all the risks to the government! As a result, the rate of interest for people increases the amount of budget deductions for these financial costs, and ultimately the US government will raise $ 2 trillion in debt and budget deficits. In Iran, according to the same law, the government subsidizes interest on loans! Every year, it suffers a fiscal deficit. Therefore, the reason for the forbiddingness of a whip, or interest on loans, is the financial failure of governments. Insurance and stock is higher and worse. Government debt to insurance companies is unclean! If it does, the government will go bankrupt and, if it does not, insurers. The bankruptcy of the state is financial, but it is considered political: it's overthrow, but insolvency is just renaming! The social welfare organization dies; instead, the health insurance company is set up. But due to the treacherous infrastructure, they are also trampled from the manger, then declared bankruptcy and all. It's time to:
التأمين ليس صناعة، انها خداع.
وأظهر حادث سانشيز ناقلة النفط أن: صناعة التأمين هو هيكل الناس خدع: اختلاس كبير. وقد تم تسعير السفينة الناقلة الايرانية، 30 فى المائة، على حساب شركات التأمين الايرانية. 70٪ للتأمين: الأوروبية الكبيرة، والتي الأرقام إلى 17 شركة! ولكن واحد ريال من هذه التأمين سيتم دفعها لا للأسر! وليس إلى الشركة الوطنية للبتروكيماويات وليس إلى بنما! لأنه، كالمعتاد، شركات التأمين لن تكون على بينة من أي من شروط العقد المتعلقة بهذا الحادث! أولا، لماذا كانت بنما تطير على متن السفينة؟ ثانيا، من حيث العقوبات، لماذا تم بيع المكثفات الغاز؟ ثالثا، كان العامل البشري في الحادث فعالة! لذلك الجاني هو ناقلة النفط. لأنه لا يوجد أي ضرر للسفينة تحمل حمولة الحبوب. ونحن نرى هذه من الأسباب الأساسية: عدم دفع شركات التأمين. والتي بطبيعة الحال سوف نرى قائمة أطول منهم في الأيام المقبلة. وهكذا، فإن النظام الرأسمالي القائم على ثلاث مؤسسات: البنك والتأمين والأوراق المالية، يقوم على ما يلي: السرقة والسطو، والناس يفقدون الصيغ المتطورة من أجل إبقائها مفتوحة للاختلاس. بالطبع، في إيران، وفقا لقانون العقوبات الإسلامي، تم اتخاذ بعض هذه الإجراءات بعيدا، وبعضهم أيضا في المنفى، ولكن النظام الرأسمالي الدولي لا تمانع في ذلك! لذلك، لا يوجد اختلاس في العالم، حتى الآن ليس فقط اللصوص والمختلطين لم يتم القبض عليهم، ولكن بسبب مبادراتهم الخاصة! كما سيتم منح جائزة. وفي هذا الصدد، فإن الاقتصاد الإيراني، بكل الوسائل، هو الاقتصاد الأكثر صحية في العالم. لإثبات هذا الادعاء، يكفي أن نعرف: ربا ممنوع في الإسلام، وإذا كانت هناك أدلة إيجابية، سيتم القبض على صانع المال والسجن. ولكن في الغرب والاقتصاد الرأسمالي، يقوم أساس الاقتصاد على الربا. وهذا هو، سعر وقيمة أي شيء على أساس: يتم الحصول على سعر الفائدة. على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بالإقراض، يجب عليك حساب القيمة المستقبلية لهذا المال، على أساس سعر الفائدة، والحصول على يوم المقترض. ويمكن القول أن أسعار الفائدة في إيران هي 22٪، ولكن في بلدان الغرب والرأسمالية 4٪! وليس الحال في الدول الغربية، ومبدأ الخطر قانوني، والمقرض لديه الحق في: الحصول على القيمة المستقبلية على أقساط. ولكن الحكومات تحمل هذا الخطر، بحيث لا تتكرر الاضطرابات في عام 1932، ودفع الفرق، واتخاذ 4٪ من السكان! بلدان مثل اليابان تأخذ جميع المخاطر على الحكومة! ونتيجة لذلك، فإن معدل الفائدة بالنسبة للأشخاص يزيد من مبلغ الاقتطاعات من الميزانية لهذه التكاليف المالية، وفي نهاية المطاف سوف ترفع الحكومة الأمريكية 2 تريليون دولار في الديون وعجز الميزانية. في إيران، وفقا للقانون نفسه، الحكومة تدعم الفائدة على القروض! ويعاني كل عام من عجز مالي. ولذلك، فإن سبب حرمان السوط أو الفائدة على القروض هو الفشل المالي للحكومات. التأمين والأسهم أعلى وأسوأ. الديون الحكومية لشركات التأمين غير نظيفة! إذا دفعت، فإن الحكومة سوف تكون مفلسة، وإذا لم يكن، شركات التأمين. إفلاس الدولة مالي، ولكنه يعتبر سياسي: إنه الإطاحة، ولكن الإعسار هو مجرد إعادة تسمية! منظمة الرعاية الاجتماعية يموت، بدلا من ذلك، تم تأسيس شركة التأمين الصحي. ولكن بسبب البنية التحتية الغادرة، تدوس أيضا من المهد، ثم أعلن الإفلاس وجميع. حان الوقت ل: الدم الدم في قلب اللؤلؤ، مع العيب أن: خورامة ينهار.
Sığorta sənayesi deyil, bir aldatma.
Sanchez neft tanker qəzası göstərdi ki: Sığorta sənayesi aldadılmış bir xalqın quruluşudur: böyük mənimsəmə. İranlı tanker gəmisi, yüzdə 30, İran sığorta şirkətlərinin hesabına qiymətləndirilir. Sığorta üçün 70%: 17 şirkətə bölünən Böyük Avropa! Ancaq bu sığorta bir rial ailələrə ödəniləcək! Və Milli Petrokimya Şirkətinə deyil, Panama'ya deyil! Çünki, adi hal kimi, sığortaçılar bu hadisəyə aid müqavilənin şərtlərini bilməyəcəklər! Birincisi, Panama niyə gəmiyə uçdu? İkincisi, sanksiya baxımından, nə üçün qaz kondensatı satılıb? Üçüncüsü, qəzada insan faktoru təsirli oldu! Beləliklə, günahkar neft tankeridir. Çünki taxıl yükünü daşıyan gəmiyə zərər yoxdur. Bunları ən əsas səbəblərdən görə bilirik: sığorta şirkətlərinin ödənilməməsi. Önümüzdəki günlərdə bunların təbii olaraq daha uzun bir siyahısını görəcəksiniz. Beləliklə, üç quruma əsaslanan kapitalist sistem: bank, sığorta və birja, aşağıdakılar üzərində qurulur: oğurluq və soyğunçuluq üçün və insanlar ictimai zəmanətini davam etdirmək üçün inkişaf etmiş formulları itirirlər. Əlbəttə ki, İranda, İslam Cəza Qanununa əsasən, bu hərəkətlərdən bəziləri götürülmüşdür, bəziləri isə sürgündədirlər, lakin beynəlxalq kapitalist sistem bunun əleyhinə deyil! Buna görə dünyada heç bir mənfurluq yoxdur, indiyə qədər yalnız oğrular və mənimsəyənlər həbs olunmayıb, öz təşəbbüsləri sayəsində! Mükafat da veriləcək. Bu baxımdan, İran iqtisadiyyatı, demək olar ki, dünyada ən sağlam iqtisadiyyatdır. Bu iddianı sübut etmək kifayətdir: Riba islamda qadağandır və əgər müsbət bir sübut varsa, pulçu həbs olunacaq və həbs ediləcək. Amma Qərbdə və kapitalist iqtisadiyyatda iqtisadiyyatın əsasını ribaya əsaslanır. Yəni əsas götürülmüş bir şeyin qiyməti və dəyəri: faiz dərəcəsi əldə edilir. Məsələn, borc verdiyiniz təqdirdə, bu pulun gələcək dəyərini faiz dərəcəsinə əsasən hesablamalı və alacaqsınız: gündəlik olaraq borcalan. Deyə bilərəm ki, İranda faiz dərəcələri 22%, Qərb ölkələri və kapitalizmdə isə 4% -dir! Qərb ölkələrində belə bir vəziyyət yoxdur, risk prinsipi hüquqi və borc verənin haqqı vardır: gələcək dəyərini hissələrlə əldə edin. Ancaq hökumətlər bu riski daşıyırlar ki, 1932-ci ildə baş verən qarışıqlıq təkrarlanmaz, əhalinin 4% -ni alacaq! Yaponiya kimi ölkələr bütün riskləri hökumətə aparır! Nəticədə, insanlar üçün faiz dərəcəsi bu maliyyə xərcləri üçün büdcə ayırmalarını artırır və nəticədə ABŞ hökuməti borc və büdcə kəsirində 2 trilyon dollar artacaq. Eyni qanunlara əsasən, İran hökuməti kreditlər üzrə faizləri subsidiyalaşdırır! Hər il bir maliyyə açığına uğrayır. Buna görə, bir qamçı və ya kreditlər üzrə faizlərin qadağan edilməsi səbəbi hökumətlərin maliyyə uğursuzluğudur. Sığorta və fond daha yüksək və daha pisdir. Hökumətin sığorta şirkətlərinə olan borcu haramdır! Əgər varsa, hökumət iflas edəcək, əgər yoxsa sığortaçılar. Dövlətin iflası maliyyədir, amma siyasi hesab olunur: bu, devirməkdir, amma dözümsüzlük yalnız adını dəyişir! Sosial təminat təşkilatı ölür, əvəzinə sağlamlıq sığortası şirkəti qurulur. Amma xain infrastruktura görə, onlar da mangerdən atıldıqdan sonra iflas elan ediblər. Zaman gəldi: İncinin ürəyindəki qan qanı, dezavantajı ilə: xorrameh pozulur.
/ 0 نظر / 159 بازدید